Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 1 juli 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 5 juli

Woensdag 6 juli

Donderdag 7 juli

Stemmingen

34 475-XVI, nr. 9

34 475-XVI, nr. 10

Stemmingen

34 475-XV, nr. 8

34 475-XV, nr. 9

34 475-XV, nr. 10

Stemmingen

34 475-VI, nr. 10 (gewijzigd, was nr. 8)

34 475-VI, nr. 9

Stemmingen

34 444, nr. 16 (gewijzigd, was nr. 8)

34 444, nr. 9 (aangehouden)

34 444, nr. 10

34 444, nr. 11

34 444, nr. 12 (aangehouden)

34 444, nr. 13

34 444, nr. 14

34 444, nr. 15

Stemmingen

34 444

Stemmingen

29 628, nr. 648

29 628, nr. 649

29 628, nr. 650

29 628, nr. 651

29 628, nr. 652

29 628, nr. 653

Stemmingen

Stemverklaring: mw. Van Tongeren

33 529, nr. 259

33 529, nr. 260

33 529, nr. 261

33 529, nr. 262

33 529, nr. 263

33 529, nr. 264 (aangehouden)

33 529, nr. 265

33 529, nr. 266

33 529, nr. 267

33 529, nr. 268 (aangehouden)

33 529, nr. 269

33 529, nr. 270 (aangehouden)

33 529, nr. 271

33 529, nr. 272

33 529, nr. 273

Stemmingen

34 383

Stemmingen

28 753, nr. 40

28 753, nr. 41

Stemming

21 501-02, nr. 1614

Stemmingen

34 298, nr. 5

34 298, nr. 6

34 298, nr. 7

34 298, nr. 8

34 298, nr. 9 (aangehouden)

34 298, nr. 10 (aangehouden)

34 298, nr. 11

Stemmingen

34 433, nr. 3

34 433, nr. 4

34 433, nr. 5

34 433, nr. 6

34 433, nr. 7

Stemmingen

34 510, nr. 1

Stemming

21 501-32, nr. 931

Stemmingen

33 996

Stemmingen

33 996, nr. 44 (overgenomen)

33 996, nr. 45

33 996, nr. 46

33 996, nr. 48

33 996, nr. 49

33 996, nr. 50

33 996, nr. 51

33 996, nr. 52

33 996, nr. 53

33 996, nr. 54

33 996, nr. 55 (overgenomen)

33 996, nr. 56

33 996, nr. 57

33 996, nr. 58

Stemmingen

29 653, nr. 25

29 653, nr. 26

Stemmingen

22 831, nr. 109

22 831, nr. 110

22 831, nr. 111

22 831, nr. 112

22 831, nr. 113

22 831, nr. 114

22 831, nr. 115 (aangehouden)

22 831, nr. 116

22 831, nr. 117

22 831, nr. 118

22 831, nr. 119

22 831, nr. 120

34 485, nr. 1

34 400, nr. 2

29 689, nr. 716

34 390

34 348

34 007

34 158-(R2048)

34 478

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2015

– de motie-Agema over de nieuwe algemene rekenregel

– de motie-Keijzer over de schadevergoeding aan het Erasmus Medisch Centrum

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2015

– de motie-Van Weyenberg/Heerma over het niet naar achter schuiven van middelen

– de motie-Heerma c.s. over de capaciteit van de Inspectie SZW

– de motie-Schut-Welkzijn c.s. over de bestrijding van ouderenwerkloosheid

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de jaarrekening van de Nationale Politie voor het jaar 2015

– de gewijzigde motie-Van Nispen/Swinkels over het oplossen van de problemen met het financieel beheer

– de motie-Van Nispen over het terugbrengen van het eigen vermogen van organisaties die onder het ministerie vallen tot het niveau van 2012

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2017

– de motie-Neppérus c.s. over spoedige uitvoering van de aanbevelingen in het ABD-rapport

– de motie-Van Nispen over nieuwe vormgeving van het vragenuur

– de motie-Bontes over niet tornen aan de rechten van Tweede Kamerleden

– de motie-Bontes over grondwettelijke toetsing van de voorstellen van de werkgroep Fractievorming door de Raad van State

– de motie-Koser Kaya over een nieuwe bestemming voor afgeschreven meubilair

– de motie-Amhaouch/Schouten over een volgsysteem voor de uitvoering van moties

– de motie-Öztürk over voorlichting door de Raad van State over het rapport van de werkgroep Fractievorming

– de motie-Öztürk over de criteria voor de selectie van onderwerpen voor het vragenuur

7. Stemmingen in verband met:

Raming der voor de Tweede Kamer in 2017 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

De Voorzitter: ik stel voor de Raming voor het jaar 2017 vast te stellen.

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het budget van de nationale politie

– de motie-Kooiman c.s. over het in dienst houden van personeel op gebied van ICT-innovatie

– de motie-Kooiman c.s. over het in kaart brengen van de huidige kosten en prioriteiten en het opstellen van een plan van aanpak

– de motie-Bontes over uitsluitend op het terrein van ICT, inkoop en werkprocessen doorgaan met de reorganisatie

– de motie-Bontes over bestrijding van overlast door Marokkaanse jongeren als landelijke topprioriteit

– de motie-Swinkels c.s. over voldoende middelen om de operationele sterkte op peil te kunnen houden

– de motie-Swinkels c.s. over voldoende middelen om te voorkomen dat de instroom van politiepersoneel wordt beperkt

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over de pilot koopinstrument

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over het bepalen van de waardedaling en het monitoren van de huizenmarkt in het aardbevingsgebied

– de motie-Dik-Faber c.s. over het Centrum Veilig Wonen op grotere afstand plaatsen van de NAM

– de motie-Dik-Faber c.s. over de Nationaal Coördinator Groningen een onafhankelijke positie geven ten opzichte van de NAM

– de motie-Dik-Faber/Wassenberg over een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen

– de motie-Smaling over het doorbreken van de impasse in de discussie over schade

– de motie-Van Tongeren c.s. over actualisering van het rapport van de OVV

– de motie-Van Tongeren c.s. over middelen om gedupeerden van mijnbouwschade bij te staan

– de motie-Van Veldhoven c.s. over behandeling van «oude gevallen» door de arbiter

– de motie-Van Veldhoven c.s. over per september 2016 één loket voor alle schadegevallen invoeren

– de motie-Van Veldhoven c.s. over ook de schade opnemen bij huizen buiten de contourenkaarten

– de motie-Van Veldhoven c.s. over meer directe aansturing van het Centrum Veilig Wonen

– de motie-Klever c.s. over het bij de uitkoopregeling opkopen van woningen tegen ten minste 95% van de WOZ-waarde

– de motie-Klever c.s. over de complexe schadegevallen even snel herstellen als alle andere schadegevallen

– de motie-Jan Vos/Van Veldhoven over de waterschappen committeren aan de uitspraken van de Raad van Arbiters

10. Stemmingen in verband met:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

11. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VSO over de reactie op het rapport «Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen» van de Inspectie van het Onderwijs

– de motie-Lucas over het vervangen van het begrip «bekostigde onderwijsinstellingen» door «bekostigde onderwijsactiviteiten» in de Wet markt en overheid

– de motie-Lucas over het bij de ACM beleggen van het toezicht op activiteiten door bekostigde onderwijsinstellingen

12. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO RBZ/Handelsraad

– de motie-Bruins c.s. over de zeven uitgangspunten voor TTIP als breed gedragen Nederlands standpunt

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

De Voorzitter: dhr. Wassenberg verzoekt zijn moties op stuk nrs. 9 en 10 aan te houden.

– de motie-Voortman c.s. over het betrekken van de conclusies uit de Monitor Brede Welvaart bij toekomstig beleid

– de motie-Voortman c.s. over in de Miljoenennota ingaan op de uitkomsten van de Monitor Brede Welvaart

– de motie-Bruins c.s. over het harmoniseren van publicatiemomenten van doorrekeningen

– de motie-Bruins c.s. over het ook per regio in kaart brengen van brede welvaart

– de motie-Wassenberg c.s. over indicatoren samenstellen voor welvaartsontwikkeling in brede zin

– de motie-Wassenberg c.s. over structurele aandacht voor immateriële componenten van brede welvaart

– de motie-Van Veen c.s. over een reactie van het kabinet op het rapport van de commissie

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief «Eén pil teveel maakt geen crimineel»

– de motie-Van Tongeren/Van Nispen over een eerste veroordeling voor een kleine hoeveelheid drugs geen belemmering laten zijn voor een vog

– de motie-Van Tongeren/Bergkamp over onderzoek naar de gezondheidsrisico's van MDMA

– de motie-Van Nispen c.s. over de aanwezigheid van advocaten bij evenementen en op ZSM-locaties

– de motie-Bergkamp/Van Tongeren over het vaststellen van de gebruikershoeveelheid op drie xtc-pillen

– de motie-Bergkamp c.s. over onderzoek naar de knelpunten in de testcapaciteit van drugs

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemmingen over de moties als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemers hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

15. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel: Mededeling inzake hormoonontregelaars en de ontwerphandelingen van de Commissie tot vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de identificatie daarvan in het kader van de EU-wetgeving betreffende gewasbeschermingsmiddelen en biociden COM (2016) 350

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken voor het voorstel een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad d.d. 27 en 28 juni 2016

– de motie-Wassenberg over uitfaseren van de kooihuisvesting van konijnen

17. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

De Voorzitter: mw. Van Toorenburg verzoekt om eerst te stemmen over haar moties op stuk nrs. 50 en 51 bij punt 18 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel en de overige moties.

33 996 (bijgewerkt t/m amendement 65)

– artikel I, onderdelen A en B

– gewijzigd amendement Segers/Mei Li Vos (47,I)(invoegen onderdeel Ba)

– gewijzigd amendement Kooiman (59) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Van der Staaij/Kooiman (42,I)(invoegen onderdeel Ba)

– amendement Mei Li Vos (23) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Van Toorenburg (61,I) (invoegen onderdeel Ba)

NB. Indien twee of meer van de amendementen nrs. 59, 42, 23 of 61 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel C

– nader gewijzigd amendement Van Toorenburg (38) (invoegen onderdeel Ca)

– onderdelen D en E

– amendement Segers (31,I) (invoegen onderdelen Ea en Eb)

– amendement Van Wijngaarden (28,I) (invoegen onderdelen Ea, Eb en Ec)

– amendement Van Wijngaarden (28,II)

– amendement Van Wijngaarden/Mei Li Vos (11,I)

– amendement Van Wijngaarden/Van Dekken (10,I)

– onderdeel F

– amendement Van Wijngaarden/Mei Li Vos (11,II)

– amendement Van Wijngaarden/Van Dekken (10,II)

– onderdeel G

– amendement Segers (31,II) (invoegen onderdeel Ga)

– amendement Segers (31,III)

– onderdeel H

– onderdeel I

– amendement Segers (31,IV) (invoegen onderdeel Ia)

– onderdelen J t/m M

– amendement Van Wijngaarden (60,I)

– amendement Segers (31,V)

N.B. Indien zowel amendement 60 als amendement 31 wordt aangenomen, wordt in amendement 60, onderdeel I, eerste punt, «de leeftijd van achttien jaren» telkens vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

– onderdeel N

– amendement Van Wijngaarden (60,II)

– onderdeel O

– amendement Van Wijngaarden/Van Dekken (10,III)

– amendement Segers/Bisschop (36)

Indien 61 verworpen

– gewijzigd amendement Kooiman/Van Der Staaij (43,I)

– amendement Van Wijngaarden/Mei Li Vos (11,III)

– onderdeel P

– amendement Van Wijngaarden/Mei Li Vos (11,IV)

– amendement Segers (35)

– onderdeel Q

– gewijzigd amendement Van Wijngaarden (27)

– onderdeel R

– amendement Mei Li Vos (20)

– onderdeel S

– onderdelen T en U

– amendement Bisschop/Van der Staaij (34, I en II)

– onderdeel V

– onderdelen W t/m BB

– nader gewijzigd amendement Swinkels/Verhoeven (29)

– amendement Van Toorenburg (22)

– onderdeel CC

– onderdeel DD

– gewijzigd amendement Segers /Mei Li Vos (47,II)

Indien 61 verworpen

– gewijzigd amendement Kooiman/Van Der Staaij (43,II)

– onderdeel EE

– onderdeel FF

– amendement Van Wijngaarden/Mei Li Vos (40)(invoegen onderdeel GG)

– amendement Van Toorenburg (61,II)(invoegen onderdeel GG)

– amendement Van Toorenburg (62)(invoegen onderdeel GG)

– amendement Van Toorenburg (63)(invoegen onderdeel GG)

– amendement Van Toorenburg (64)(invoegen onderdeel GG)

– amendement Van Toorenburg (65)(invoegen onderdeel GG)

NB. Indien twee of meer van de amendementen nrs. 61, 62, 63, 64 of 65 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m E

– amendement Mei Li Vos/Van Wijngaarden (14)

– onderdeel F

– onderdelen G t/m L

– artikel II

– amendement Van der Staaij/Kooiman (42,II)(invoegen artikel IIa)

Indien 61 verworpen

– gewijzigd amendement Kooiman/Van Der Staaij (43,III)

NB. Indien de amendementen nrs. 42 en 43 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikelen III t/m VII

– nader gewijzigd amendement Van Wijngaarden/Mei Li Vos (26)

– artikel VIII

– artikel IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

18. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten

– de motie-Van Wijngaarden c.s. over verduidelijken wanneer er geen kansspelbelasting verschuldigd is

– de motie-Segers/Mei Li Vos over het aanstellen van een Nationaal Rapporteur Verslaving

– de motie-Segers/Kooiman over evalueren of de Ksa voldoende capaciteit heeft

– de motie-Van Toorenburg/Mei Li Vos over het onder de aandacht brengen van een omzeilingstruc bij de Kansspelautoriteit

– de motie-Van Toorenburg/Van der Staaij over het verbieden van bonussen door kansspelaanbieders

– de motie-Van Toorenburg/Kooiman over amendementen ter advisering voorleggen aan de Raad van State

– de motie-Van Toorenburg/Kooiman over het gewijzigde wetsvoorstel ter advisering sturen naar de Raad van State

– de motie-Kooiman c.s. over geen iDEAL-betalingen aan illegale kansspelaanbieders

– de motie-Kooiman/Van Wijngaarden over het controleren van de gokindustrie op Curaçao en Sint-Maarten

– de motie-Kooiman/Mei Li Vos over gelijke afdracht aan het verslavingsfonds voor alle aanbieders van kansspelen

– de motie-Mei Li Vos/Van Toorenburg over verplicht gebruik van pop-upberichten over speellimieten

– de motie-Mei Li Vos/Van der Staaij over een verbod op reclame voor live-weddenschappen

– de motie-Mei Li Vos c.s. over scherpe handhaving en een tijdslot voor onlinereclame

– de motie-Mei Li Vos c.s. over een verbod op individuele sponsoring van sporters

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela

– de motie-Sjoerdsma over pleiten voor het toelaten van internationale humanitaire hulp in Venezuela

– de motie-Bosman over aanscherping van asielwetgeving op Curaçao

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de invloed van Eritrea in Nederland

– de motie-Azmani/Sjoerdsma over belastingheffing en de misstanden daaromheen een halt toeroepen

– de motie-Azmani over een meldplicht instellen voor houders van een asielstatus inzake chantage door het regime

– de motie-Azmani/Knops over voorkomen van afdracht van gemeenschapsgeld aan een buitenlandse mogendheid

– de motie-Sjoerdsma/Azmani over 200 miljoen van de EU inzetten voor opvang van Eritrese vluchtelingen in de regio

– de motie-Sjoerdsma/Azmani over al-Shabaab op de nationale en Europese terreurlijst laten plaatsen

– de motie-Voortman over het VN-rapport over mensenrechten in Eritrea in de Veiligheidsraad aanhangig maken

– de motie-Voortman over onderzoek of mensen die werkzaam zijn bij het COA banden hebben met het Eritrese regime

– de motie-Voortman over onderzoeken of het Eritrese consulaat betrokken is bij strafbare praktijken

– de motie-Knops/Azmani over maatregelen tegen de Eritrese diasporataks

– de motie-Karabulut over het in kaart brengen van het netwerk, de vertegenwoordigers en de geldstromen van het Eritrese regime in Nederland

– de motie-Karabulut over onderzoek naar aard en omvang van de diasporabelasting

– de motie-Karabulut/Smaling over bevriezing van de bijdrage aan Eritrea ten gunste van ngo's

21. Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 28 en 29 juni 2016 met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

22. Debat over de Voorjaarsnota met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

12

minuten

SP, CDA, PVV en D66:

10

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS:

7

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren en Groep Kuzu/Öztürk:

3,5

minuten

Houwers, Klein, Van Vliet:

2

minuten

23. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête over de mogelijkheden en randvoorwaarden van het horen onder ede buiten de parlementaire enquête (debat met de commissie) (voortzetting)

24. VAO Havens (AO d.d. 29/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 26/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Spitsmijdenprojecten (AO d.d. 14/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Noodhulp (AO d.d. 23/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 01/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Voortgang trekkingsrechten PGB (AO d.d. 29/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Wijkverpleging (AO d.d. 14/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (AO d.d. 23/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VSO over de ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Pakketbeheer (AO d.d. 16/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Risicoverevening/risicoselectie (AO d.d. 22/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 23/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt (AO d.d. 16/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 01/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Spoor (AO Spoor d.d. 19/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 28/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO MIRT (AO d.d. 23/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. VAO Water (AO d.d. 16/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. VAO Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij (AO d.d. 23/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. VAO Materieel Defensie (AO d.d. 29/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. VAO Verwerving F-35 (AO d.d. 23/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

45. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 09/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. VAO Diagnostische tussentijdse toets (AO d.d. 14/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

47. VAO Passend onderwijs (AO d.d. 29/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

48. Gezamenlijke behandeling van (voortzetting):

Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

49. Voorstel van wet van de leden Tellegen en Van Veen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (1e termijn Kamer)

50. Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

51. Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden

Langetermijnagenda

Zomerreces: week 28 t/m 35

6, 7 en 8 september (week 36)

– VAO Privacy (AO d.d. 18/05)

– VAO Hypotheekverstrekking (AO d.d. 29/06)

– VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 15/06)

– VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 16/06)

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 22/06)

– VAO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk (AO d.d. 22/06)

-34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen)

34 323 ((Wet aanpassing fiscale eenheid)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 443 (Wet aanvullende biedboekgegevens)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 347 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs)

34 375 (Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (voortzetting)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 389 (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 457 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs) (re- en dupliek)

34 454 (Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders)

13, 14 en 15 september (week 37)

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 412 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs))

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 434 (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

34 399 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis)

20, 21 en 22 september (week 38)

– Prinsjesdag

27, 28 en 29 september (week 39)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

4, 5 en 6 oktober (week 40)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

11, 12, 13 oktober (week 41)

34 309 (Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

Herfstreces: week 42

24, 25 en 26 oktober (week 43)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) (dupliek)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg) (voortzetting)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

8. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

9. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

10. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

12. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

13. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

14. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

15. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

16. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

17. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

18. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

19. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

20. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

21. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

22. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

23. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

24. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

25. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

26. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

27. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

28. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

29. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

30. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

31. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

32. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

33. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

34. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

35. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

36. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

37. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

38. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

39. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

40. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

41. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

42. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

43. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

44. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

45. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister van EZ)

46. Debat over onderhandse zorgcontracten in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

47. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

48. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

49. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

50. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

51. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

52. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

53. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

54. Debat over de oproep van het Turks consulaat om belediging van president Erdogan aan te geven (Karabulut) (Minister BZK en Minister SZW)

55. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

56. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

57. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

58. Debat over het korten van pensioenen (Krol) (Staatssecretaris SZW)

59. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

60. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

61. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

62. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

63. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

64. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

65. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

66. Debat over ziekenhuizen die medische missers verzwijgen (Otwin van Dijk) (Minister VWS)

67. Debat over asbest (Smaling) (Staatssecretaris I&M)

68. Debat over proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

69. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

70. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (Minister EZ)

71. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

72. Debat over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (Minister EZ)

73. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

74. Debat over de zienswijze van de Europese Commissie dat CETA niet aan de EU-lidstaten ter ratificatie hoeft te worden voorgelegd (Thieme) (Minister BuHA-OS)

75. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

76. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

8. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

9. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

11. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

12. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

13. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

14. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

15. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

17. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

18. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

20. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

21. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

22. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

24. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

25. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

26. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

27. Dertigledendebat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

29. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

30. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

31. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

32. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

33. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

34. Dertigledendebat over de stand van zaken inzake MH17 (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

35. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

36. Dertigledendebat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

37. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

39. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

40. Dertigledendebat over uitbuiting van buitenlandse chauffeurs (Ulenbelt) (Minister SZW)

41. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

43. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

44. Dertigledendebat over de arbeidsomstandigheden van Polen in Nederland (Ulenbelt) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 4 juli 2016 van 10.30 uur tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wet nieuwe normering primaire waterkeringen (Kamerstuk 34 436)

Maandag 4 juli 2016 van 15.30 uur tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (Kamerstuk 34 455)

Maandag 19 september van 13.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

over de initiatiefnota van het lid Klein: «Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen» (Kamerstuk 34 393)

Maandag 26 september 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de Vaste commissie voor Financiën over de Comptabiliteitswet 2016 (Kamerstuk 34 426)

Maandag 31 oktober van 11.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (1e termijn Kamer)

Maandag 7 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (voortzetting)

Recesperiodes

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017