Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 4 december 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 december

14.00 uur

Woensdag 9 december

10.15 uur

Donderdag 10 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 300 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

34 300 XIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 157)

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven wenst haar amendement op stuk nr. 77 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Verhoeven (14,I)

– amendement Dijkgraaf c.s. (88,I)

– artikel 11

– amendement Schouten (7)

– amendement Gesthuizen/Smaling (9,I)

– amendement Verhoeven (11,I)

– amendement Mei Li Vos/Verhoeven (13,I)

– amendement Gesthuizen (15,I)

– amendement Wassenberg/Thieme (83)

– amendement Van Veen (86)

– amendement Graus (90,I)

– amendement Verhoeven (14,II)

– artikel 12

– amendement Van Tongeren (21,I)

– amendement Gesthuizen/Smaling (9,II)

– amendement Mei Li Vos/Verhoeven (13,II)

– artikel 13

– amendement Schouten/Dik Faber (4)

– gewijzigd amendement Van Veldhoven (78)

– amendement Van Veen c.s. (102)

– gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (157,I)

– amendement Van Tongeren (21,II)

– artikel 14

– artikel 15

– amendement Dik-Faber/Slob (68,I)

– amendement Van Gerven (70)

– amendement Van Gerven (76)

– amendement Van Gerven/Dik-Faber (98)

– amendement Dik-Faber (92)

– amendement Thieme (99,I en II)

– amendement Dik-Faber/Van Gerven (100)

– amendement Geurts/Dijkgraaf (103,I)

– amendement Graus (90,II)

– gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (157,II en III)

– artikel 16

– amendement Dik-Faber/Slob (68,II)

– amendement Geurts/Dijkgraaf (103,II)

– artikel 17

– amendement Van Gerven (72)

– amendement Van Gerven (73)

– amendement Van Gerven (89)

– amendement Grashoff/Leenders (91)

– amendement Thieme/Koser/Kaya (97)

– amendement Dik-Faber/Slob (68,III)

– amendement Geurts/Dijkgraaf (103,III)

– artikel 18

– amendement Verhoeven (11,II)

– artikel 19

– amendement Öztürk (93) (invoegen artikel 20)

– amendement Öztürk (95) (invoegen artikel 20)

– amendement Öztürk (96) (invoegen artikel 20)

– artikelen 40 en 41

– departementale begrotingsstaat

begrotingsstaat inzake agentschappen

– amendement Gesthuizen (15,II)

– amendement Dijkgraaf c.s. (88,II)

– amendement Thieme (99,III)

– gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (157,IV)

– begrotingsstaat inzake agentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (onderdeel Landbouw en Natuur)

34 300 XIII, nr. 104

– de motie-Van Gerven over een hoger budget voor de NVWA

34 300 XIII, nr. 105

– de motie-Van Gerven over belastingvoordeel voor proefdiervrij beleggen en sparen

34 300 XIII, nr. 106

– de motie-Van Gerven over laten toenemen van de hoeveelheid natuurgrond

34 300 XIII, nr. 107

– de motie-Van Gerven over uitfaseren van snelgroeiende kippenrassen met een hoog antibioticagebruik

34 300 XIII, nr. 108

– de motie-Lodders over wet- en regelgeving die nieuwe technieken in de precisielandbouw belemmeren

34 300 XIII, nr. 109

– de motie-Lodders over de tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

34 300 XIII, nr. 110

– de motie-Lodders/Geurts over uitstel van de elektronische monitoring door varkenshouders

34 300 XIII, nr. 111

– de motie-Geurts over versimpeling van de mestwetgeving

34 300 XIII, nr. 112

– de motie-Geurts/Dijkgraaf over de financiering van het groen onderwijs

34 300 XIII, nr. 113

– de motie-Dikkers/Dik-Faber over stoppen met de verkoop van kiloknallers

34 300 XIII, nr. 114

– de motie-Dikkers/Koşer Kaya over dierenwelzijnseisen voor stalsystemen

34 300 XIII, nr. 115

– de motie-Leenders/Geurts over het belang van vrijwilligers voor natuur en landschap

34 300 XIII, nr. 116

– de motie-Leenders/Koşer Kaya over in ongewijzigde vorm behouden van de Vogel- en Habitatrichtlijn

34 300 XIII, nr. 117

– de motie-Graus over onderzoek naar de haalbaarheid van het Stable Safe systeem

34 300 XIII, nr. 118

– de motie-Graus/Dijkgraaf over het borgen van de concurrentiepositie van boeren, tuinders en vissers

34 300 XIII, nr. 119

– de motie-Graus/Dijkgraaf over het inzetten van speurhonden en paarden bij het opsporen van stropers

34 300 XIII, nr. 120

– de motie-Graus/Dijkgraaf over boswachters aansluiten op het communicatiesysteem van de politie

34 300 XIII, nr. 122

– de motie-Graus over verlagen van het btw-tarief voor diergeneeskundige zorg

34 300 XIII, nr. 123 (aangehouden)

– de motie-Graus over warmtecamera's inzetten in de strijd tegen illegale dierentransporten

34 300 XIII, nr. 124

– de motie-Graus over alleen slachten na irreversibele bedwelming

34 300 XIII, nr. 158 (gewijzigd, was nr. 125 en aangehouden)

– de gewijzigde motie-Koser Kaya/De Liefde over een eensluidend kader voor keurmerken

34 300 XIII, nr. 126

– de motie-Koser Kaya over de inzichtelijkheid van landbouwsubsidies

34 300 XIII, nr. 127

– de motie-Koser Kaya/Lodders over verbetering van de huidige regelgeving voor landbouw, milieu en natuur

34 300 XIII, nr. 128 (aangehouden)

– de motie-Koser Kaya/Thieme over het toezicht van de NVWA op de import van voedsel

34 300 XIII, nr. 129

– de motie-Koser Kaya over vermindering van de ecologische impact van zandsuppletie

34 300 XIII, nr. 130

– de motie-Koser Kaya over één beheerder voor het Waddengebied

34 300 XIII, nr. 131

– de motie-Dik-Faber/Bruins over een financieel gelijk speelveld voor Wageningen University

34 300 XIII, nr. 132

– de motie-Dik-Faber over een nieuwe doelstelling voor het reduceren van voedselverspilling

34 300 XIII, nr. 133

– de motie-Dik-Faber c.s. over een eerlijke bekostiging voor traditionele schaapskuddes

34 300 XIII, nr. 134

– de motie-Dik-Faber over niet akkoord gaan met de liberalisatie van landbouwhandel binnen TTIP

34 300 XIII, nr. 135

– de motie-Dik-Faber/Jacobi over de financiering van de Marker Wadden

34 300 XIII, nr. 136

– de motie-Dik-Faber/Geurts over het versterken van de regionalisering van de voedselproductie

34 300 XIII, nr. 137

– de motie-Grashoff over bescherming van de primaire producenten

34 300 XIII, nr. 138

– de motie-Grashoff/Leenders over het plan van aanpak weidevogels

34 300 XIII, nr. 139

– de motie-Grashoff/Leenders over langjarige natuurbeheercontracten

34 300 XIII, nr. 140

– de motie-Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen

34 300 XIII, nr. 141

– de motie-Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving

34 300 XIII, nr. 142

– de motie-Dijkgraaf c.s. over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun

34 300 XIII, nr. 143

– de motie-Dijkgraaf c.s. over uitstel van de administratieve verplichtingen voor de demersale visserij

34 300 XIII, nr. 144 (ingetrokken)

– de motie-Thieme over systematisch monitoren van dierenwelzijnsrisico's door de NVWA

34 300 XIII, nr. 145

– de motie-Thieme over het verstrekken van nestmateriaal voor zeugen

34 300 XIII, nr. 146

– de motie-Thieme over de maatschappelijke kosten van de huidige vlees-, vis- en zuivelproductie

34 300 XIII, nr. 147

– de motie-Thieme over de rol van retailers in de vaststelling van de consumentenprijs

34 300 XIII, nr. 148

– de motie-over verhogen van de btw op vlees, vis en zuivel

34 300 XIII, nr. 149

– de motie-Thieme over een einde maken aan paardenmarkten

34 300 XIII, nr. 150

– de motie-Thieme/Dik-Faber over een einde maken aan het slachten van drachtige koeien

34 300 XIII, nr. 151

– de motie-Thieme/Van Dekken over uitfasering van CO2-bedwelming van varkens

34 300 XIII, nr. 152

– de motie-Thieme/Koşer Kaya over een proef met de Agrilaser

34 300 XIII, nr. 153

– de motie-Thieme over de vos van de vrijstellingslijst halen

34 300 XIII, nr. 154

– de motie-Wassenberg over voorkomen dat genetisch gemanipuleerde dieren op de markt komen

34 300 XIII, nr. 155

– de motie-Wassenberg over grotere vissersvrije Noordzeereservaten

34 300 XIII, nr. 156

– de motie-Wassenberg/Van Gerven over een voorspoedige implementatie van Europese natuurrichtlijnen

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO over de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden; gewasbescherming buiten de landbouw

De Voorzitter: dhr. Bisschop wenst zijn motie op stuk nr. 341 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 858, nr. 341 (gewijzigd), was nr. 336 en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Bisschop/Geurts over begraafplaatsen uitzonderen van het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO UWV-onderwerpen

26 448, nr. 547

– de motie-Schut-Welkzijn over regie nemen over het beleid van het UWV

26 448, nr. 548

– de motie-Schut-Welkzijn over inperken van de twee jaar gewenningsbijdrage

26 448, nr. 549

– de motie-Ulenbelt c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de achterstanden bij het UWV

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota Jasper van Dijk: «Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek»

34 326, nr. 4

– de motie-Duisenberg c.s. over schade verhalen op de Maagdenhuisbezetters

34 326, nr. 5 (aangehouden)

– de motie-Siderius over een experiment met een democratische universiteit

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 16 december 201

De Voorzitter: mw. Van Tongeren wenst haar moties op stuk nrs. 598 en 600 te wijzigen en mw. Cegerek haar motie op stuk nr. 601. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501-08, nr. 597

– de motie-Van Veldhoven/Cegerek over een voortrekkersrol ten aanzien van het nieuwe afvalpakket

21 501-08, nr. 598 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Tongeren/Cegerek over zich verzetten tegen financiële steun aan verbrandingsovens

21 501-08, nr. 599 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over onderscheid tussen duurzame en niet-duurzame producten bij btw-heffing

21 501-08, nr. 600 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over wettelijk bindende verplichtingen tot emissiereductie in 2025

21 501-08, nr. 601 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Cegerek c.s. over een uitvoeringsplan voor het pakket circulaire economie

21 501-08, nr. 602

– de motie-Geurts over methaan uit de algemene oriëntatie en uit de NEC-richtlijn houden

21 501-08, nr. 603

– de motie-Geurts over een proportionele wijziging van ammoniakreductiedoelen

9. Debat over de renovatie van het Binnenhof met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

10. Debat over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

11. VAO Toekomstagenda mbo (AO d.d. 11/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

12. VAO Leraren en lerarenopleidingen (AO d.d. 18/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen en asielzoekers (AO d.d. 02/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. VAO Basisregistratie personen (BRP) en paspoorten en reisdocumenten (AO d.d. 26/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel (AO d.d. 25/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Tbs (AO d.d. 28/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 12/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 311, nr. 152

19. VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Toekomst van de verzekeringssector (AO d.d. 24/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 997, nr. 7

21. VSO over onderzoek naar uitbreiding van het aantal organisaties van openbaar belang met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Decentralisatie Wmo (AO d.d. 02/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Kwaliteit verpleeghuiszorg (AO d.d. 18/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Dementiezorg (AO d.d. 11/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Huisvesting doelgroepen (AO d.d. 02/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Stedelijke Vernieuwing (AO d.d. 03/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 086

27. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

28. Gezamenlijke behandeling van:

33 990

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

33 992

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

34 156

29. Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (1e termijn Kamer)

34 212

30. Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

34 241

31. Goedkeuring van het op 4 maart 2015 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (renegades) (Trb. 2015, 36 en Trb. 2015, 97)

33 959

32. Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties

34 266

33. Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet

Langetermijnagenda

15, 16, 17 december (week 51)

– Debat over de Europese Top van 17-18 december 2015

– Debat over de Najaarsnota

– VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 24/09)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30/9)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 01/10)

– VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (AO d.d. 12/11)

– VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 25/11)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 09/09)

– VAO Scheepvaart (AO d.d. 05/11)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 009 (Rijkssanctiewet)

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

34 232 (Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie))

34 237 ((Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen)

34 263 (R2055) (Belastingregeling Nederland Sint Maarten)

Kerstreces 2015: 18 december t/m 11 januari 2016 (week 52, 53 en week 1)

12, 13, 14 januari (week 2)

34 271 (Wijziging van de Telecommunicatiewet) (versterking telecommunicatiebeleid))

34 248 (Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen)

34 251 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen)

33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994)

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

19, 20, 21 januari (week 3)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

34 052 (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130))

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

26, 27, 28 januari (week 4)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

2, 3, 4 februari (week 5)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

9, 10, 11 februari (week 6)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

16, 17, 18 februari (week 7)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

Krokusreces 2016: 19 t/m 29 februari (week 8)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 028, nr. 16 Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

34 346, nr. 1 Burgerinitiatief «Ons Geld»

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

4. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

5. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

6. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

7. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

8. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

9. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

10. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

11. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

12. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

13. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

18. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

19. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs (Van Meenen) (Minister OCW)

20. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

22. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

24. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

26. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

27. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

28. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

29. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

30. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

31. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

32. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

33. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

34. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

35. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

36. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

37. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

38. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Minister BuZa en Minister V&J, Minister-President en Staatssecretaris I&M)

39. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

40. Debat over Groningen (Minister EZ)

41. Debat over energie (Minister EZ)

42. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

43. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

44. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

45. Debat over het privacyverdrag met de VS (Gesthuizen) (Minister V&J en Minister BuZa)

46. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

47. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

48. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

49. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

50. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

51. Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

52. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven) (Minister EZ)

53. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

54. Debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s (Grashoff) (Minister van Financiën)

55. Debat over het maatwerkdiploma (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

56. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

57. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

4. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

6. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

7. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

9. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

10. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

11. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

13. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

14. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

16. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

17. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

18. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

19. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

21. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over de beveiliging van persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

25. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

26. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

27. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

30. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

31. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

33. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

34. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

35. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

37. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

38. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Dertigledendebat over het opstappen van de korpschef van de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

40. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

41. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

42. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

43. Dertigledendebat over olieresten in voedsel (Dikkers) (Minister VWS)

44. Dertigledendebat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

45. Dertigledendebat over de achterstanden bij het UWV (Van Weyenberg) (Minister SZW)

46. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

47. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

48. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

49. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

50. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

51. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

52. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

53. Dertigledendebat over gemeenten die de wietteelt uit het illegale circuit willen halen (Bergkamp) (Minister V&J)

54. Dertigledendebat over de OECD studie van het Nederlands landbouwbeleid (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

55. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 7 december van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de krimp in het onderwijs en de initiatiefnota van het lid Straus over «Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans» (34 226)

Maandag 7 december van 12.30 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 14 december van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Voortman: «Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg» (33 895) en de initiatiefnota van het lid Ellemeet «Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal» (34 169)

Maandag 14 december van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Maandag 14 december van 15.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie (34 232)

Maandag 1 februari 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Agnes Mulder/Omtzigt over late betalingen: «Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis» (Kamerstuk 34 172)

Recesperiodes

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017