Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 10

10 Stemming motie Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma, 

te weten: 

  • -de motie-Nijboer over gelijke onderwijskansen voor ieder kind en elke jongere (21501-07, nr. 1354). 

(Zie vergadering van 19 april 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Nijboer (21501-07, nr. 1354) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Nijboer en Harbers, en luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1356, was nr. 1354 (21501-07). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat dit kabinet meer dan een half miljard euro extra investeerde in onderwijs; 

overwegende dat grotere ongelijkheid kan leiden tot minder werkgelegenheid en groei; 

overwegende dat er zorgen zijn over de onderwijskansen voor iedereen; 

overwegende dat ieder kind het beste uit zichzelf moet kunnen halen; 

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling van OCW voorstellen te doen om gelijke onderwijskansen voor ieder kind en elke jongere te verbeteren en te garanderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Nijboer/Harbers (21501-07, nr. 1356, was nr. 1354). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.