Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 24

24 Stemmingen moties Signalering NZa "Vrije prijzen logopedie"

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO over de inhoudelijke reactie signalering van de NZa inzake "Vrije prijzen logopedie", 

te weten: 

  • -de motie-Leijten over afzien van het vrijgeven van tarieven in de logopedie (29689, nr. 701); 

  • -de motie-Wolbert over aansluiting van de tarievenopbouw bij de beroepspraktijk met intercollegiaal overleg (29689, nr. 702); 

  • -de motie-Dik-Faber over vrijgeven van de tarieven na implementatie van de afspraken uit Het Roer Moet Om (29689, nr. 703). 

(Zie vergadering van 21 april 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Leijten (29689, nr. 701) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 705, was nr. 701 (29689). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat introduceren van vrije prijzen in de logopedie niet gesteund wordt door de beroepsgroep; 

constaterende dat het onduidelijk is welke gevolgen het vrijgeven van de tarieven heeft voor de inkooppositie van logopedisten; 

van mening dat het vrijgeven van de tarieven haaks staat op de gesprekken die in het kader van Het Roer Gaat Om gevoerd worden teneinde een oplossing te vinden voor de bureaucratie in de eerste lijn en de paramedische zorg; 

verzoekt de regering, af te zien van het vrijgeven van de tarieven in de logopedie en daarmee de rust in de sector te behouden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Via het schriftelijk overleg hebben de Partij van de Arbeid en de SP met de regering gesproken over het vrijgeven van tarieven voor logopedie. Wij hebben duidelijk aangegeven waar wij staan en dat spreekt onze motie dan ook uit: wij willen niet overgaan tot het vrijgeven van die tarieven. De moties van de PvdA en de ChristenUnie gaan er wel van uit, maar stellen voorwaarden. Als die moties worden aangenomen, verzachten zij het vrijgeven van de tarieven voor de logopediepraktijken. Enkel en alleen om die verzachting stemmen wij voor, maar geven uiteindelijk geen steun aan het vrijgeven van het tarief. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten (29689, nr. 705, was nr. 701). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wolbert (29689, nr. 702). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29689, nr. 703). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.