Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 15

15 Stemming brief Adviesaanvraag Adviescommissie Vreemdelingenzaken

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviescommissie Vreemdelingenzaken over het initiatiefwetsvoorstel van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten van vreemdelingen (34079, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met de adviesaanvraag aan de Adviescommissie Vreemdelingenzaken, onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. 

Daartoe wordt besloten.