Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 18

18 Stemmingen moties Energieprestatievergoeding

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen, 

te weten: 

  • -de motie-Albert de Vries c.s. over verplicht stellen van de woonlastenwaarborg (34228, nr. 18); 

  • -de motie-Bashir over dalende woonlasten van huurders bij een energieprestatievergoeding (34228, nr. 19). 

(Zie vergadering van 20 april 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Albert de Vries c.s. (34228, nr. 18) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Albert de Vries, Van Veldhoven en Van Tongeren, en luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 21, was nr. 18 (34228). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat corporaties de mogelijkheid wordt geboden om een energieprestatievergoeding in rekening te brengen bij hun huurders nadat de woning is gerenoveerd tot een zogenoemde nul-op-de-meterwoning; 

overwegende dat de mogelijkheid van een energieprestatievergoeding een belangrijk instrument kan zijn om de verduurzaming van de woningvoorraad te bevorderen; 

overwegende dat de wettelijke regeling en de daarop gebaseerde ministeriële regeling bepalen dat corporaties met hun huurders een woonlastenwaarborg kunnen overeenkomen; 

van oordeel dat de woonlasten van individuele huurders bij gelijkblijvend woongedrag onder geen beding mogen stijgen als gevolg van de renovatie tot nul-op-de-meter; 

verzoekt de regering, in de ministeriële regeling een woonlastenwaarborg verplicht te stellen waarop huurders een beroep kunnen doen als zij aannemelijk kunnen maken dat, ondanks ongewijzigd woongedrag, hun woonlasten als gevolg van de energieprestatievergoeding zijn gestegen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Op verzoek van de heer Albert de Vries stel ik voor, zijn gewijzigde motie (34228, nr. 21, was nr. 18) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Bashir (34228, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.