Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 21

21 Stemmingen moties Commissie toekomst veehouderij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de commissie toekomst veehouderij, 

te weten: 

 • -de motie-Geurts over intrekken van de opdracht aan de commissie toekomst veehouderij (28973, nr. 171); 

 • -de motie-Wassenberg over een plan van aanpak om een einde te maken aan de veeindustrie (28973, nr. 172); 

 • -de motie-Koşer Kaya over het selectieproces van de leden van de commissie toekomst veehouderij (28973, nr. 173); 

 • -de motie-Graus over de benoeming van een deskundiger commissie (28973, nr. 175). 

(Zie vergadering van 20 april 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Wassenberg (28973, nr. 172) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 176, was nr. 172 (28973). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende onder andere: 

 • -het rapport van een commissie-Smit-Kroes, over het functioneren van het ministerie van LNV (1992); 

 • -het rapport "Toekomst voor de veehouderij" van de commissie-Wijffels (2001); 

 • -het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over de voortgang van de verduurzaming van de veehouderij (2010); 

 • -het manifest "duurzame veeteelt" (2010); 

 • -het rapport "van mega naar beter" van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij (2011); 

 • -het rapport "Al het vlees duurzaam" van de commissie-Van Doorn (2011); 

 • -de rapporten van de commissie-Van Dijk en van de Ombudsman over Q-koorts (2010 en 2012); 

 • -de rapporten over de duurzaamheid van de veehouderij van de Algemene Rekenkamer (2008 en 2013); 

wijzende op de gedeelde conclusie dat de intensivering van de veehouderij is doorgeschoten en voor problemen zorgt voor dierenwelzijn, volksgezondheid, natuur en milieu en voor de veehouders zelf; 

verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen om een einde te maken aan de bio-industrie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Geurts (28973, nr. 171). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Wassenberg (28973, nr. 176, was nr. 172). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (28973, nr. 173). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (28973, nr. 175). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.