Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 14

14 Stemmingen moties Energie

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het debat over energie, 

te weten: 

  • -de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over het 1,5°C-doel uit het klimaatakkoord als uitgangspunt (30196, nr. 433); 

  • -de motie-Dik-Faber over aanpassing van het Bouwbesluit in verband met nul-op-de-meterwoningen (30196, nr. 434). 

(Zie vergadering van 23 maart 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber (30196, nr. 434) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 454, was nr. 434 (30196). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat vanaf eind 2020 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn conform de Europese EPBD-richtlijn en dat in Nederland voor overheidsgebouwen deze eis al vanaf eind 2018 zal gelden; 

overwegende dat het einddoel van nul op de meter verdere aanscherping van deze normen vraagt; 

verzoekt de regering, voor het eind van het jaar een voorstel aan de Kamer voor te leggen voor aanpassing van het Bouwbesluit zodat: 

  • -vanaf eind 2018 alle nieuwe woningen bijna energieneutraal zijn; 

  • -vanaf een met de bouwbranche nader te bepalen jaar alle nieuwe woningen nul op de meter zijn; 

verzoekt de regering voorts, voor 2018 met voorstellen te komen voor welke categorieën nieuwe bedrijfsgebouwen nul op de meter verplicht gesteld kan worden en welke andere energiebesparende maatregelen verplicht gesteld kunnen worden voor andere bedrijfsgebouwen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar gewijzigde motie (30196, nr. 454, was nr. 434) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van Tongeren (30196, nr. 433). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, willen mevrouw Van Tongeren en ik graag een brief ontvangen waarin staat hoe deze motie wordt uitgevoerd. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.