Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 22

22 Stemmingen moties Eerstelijnszorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Eerstelijnszorg, 

te weten: 

  • -de motie-Wolbert over mogelijkheden voor apotheekhoudende huisartsen (33578, nr. 25); 

  • -de motie-Van Gerven over niet sluiten van SEH Antoniushove (33578, nr. 26); 

  • -de motie-Dik-Faber/Voortman over apothekerzorg uit het eigen risico halen (33578, nr. 27). 

(Zie vergadering van 21 april 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Wolbert (33578, nr. 25) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 28, was nr. 25 (33578). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

van mening dat patiënten zekerheid moeten hebben over de continuïteit van goede en bereikbare farmaceutische zorg; 

van mening dat dit betekent dat apotheekhoudende huisartsen voor inwoners van dorpen en dunbevolkte gebieden van vitaal belang kunnen zijn; 

constaterende dat bij de beoordeling van een vergunningaanvraag voor een apotheekhoudende huisarts voor inwoners van een gebied dat tussen de 3,5 tot 4,5 km van de dichtstbijzijnde openbare apotheek ligt, alleen gekeken wordt naar de beschikbaarheid van openbaar vervoer, zonder daarbij andere criteria die van belang zijn voor de bereikbaarheid en kwaliteit van farmaceutische zorg mee te wegen of een andere indeling van deelgebieden te overwegen; 

verzoekt de regering om na te gaan welke mogelijkheden c.q. oplossingen er zijn in situaties waarin geen vergunning wordt verleend aan een apotheekhoudende huisarts voor bewoners uit een gebied dat tussen de 3,5 tot 4,5 km van de dichtstbijzijnde openbare apotheek ligt terwijl: 

  • -deze bewoners dan aangewezen zijn op beperkte mogelijkheden voor openbaar vervoer; 

  • -deze bewoners dan aangewezen zijn op bezorging van geneesmiddelen, waarbij de adviesfunctie van de apotheker c.q. apotheekhoudende huisarts niet kan worden ingevuld en de veiligheid van medicatiegebruik onvoldoende wordt gewaarborgd; 

  • -inwoners van omliggende dorpen wél terechtkunnen bij deze apotheekhoudende huisarts; 

verzoekt de regering tevens, de Kamer hier uiterlijk voor de zomer van 2016 over te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Wolbert (33578, nr. 28, was nr. 25). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (33578, nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Voortman (33578, nr. 27). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.