Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 26

26 Stemmingen moties Huisvesten vergunninghouders

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders, 

te weten: 

  • -de motie-Bashir/Ronnes over het afzien van het opnemen van een markttoets in de AMvB (34403, nr. 10); 

  • -de motie-Bashir over een evenwichtigere spreiding van vergunninghouders (34403, nr. 11); 

  • -de motie-Ronnes over een subsidieregeling voor de bouw van woningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus (34403, nr. 12). 

(Zie vergadering van 21 april 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Ronnes stel ik voor, zijn motie (34403, nr. 12) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Bashir/Ronnes (34403, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bashir (34403, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.