Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 81, item 34

34 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik) - 34455 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 april 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs - 34457 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 april 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal - 34458 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 april 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst - 34459 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 april 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan - 34460 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 april 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken over handel (RBZ) op 13 mei 2016 te Brussel - 21501-02-1605 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Publicatie besluit Europese Commissie omtrent Italiaans plan voor niet-presterende leningen - 21501-07-1355 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel op beantwoording vragen van de commissie over het fiche: Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering (Kamerstuk 22 112, nr. 2076) - 22112-2120 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van twee rapporten over GHB-problematiek - 24077-367 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer "Meer aandacht voor resultaten nodig om de verlening van technische bijstand aan Griekenland te verbeteren" - 24202-35 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken toezegging second opinion op het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ-model) - 24587-648 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Asbestdaken en de casus Lelystad - 25834-111 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 7 april 2016 over de resultaten van een bloedonderzoek naar perfluoroctaanzuur (PFOA) bij twee inwoners van Dordrecht - 28089-33 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de aangenomen motie van de leden Van Helvert en de Boer over onderzoek naar de bevoegdheden van medewerkers Veiligheid & Service van de NS - 28642-83 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Strafbare belediging van hoofden en regeringsleden van bevriende staten - 29279-316 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op het rapport van de werkgroep Discontovoet 2015 - 29352-7 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Het aantal verkeersdoden in 2015 - 29398-500 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake faillissement Victas - 29538-213 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers - 29544-715 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Erratum brief "Aandachtspunten voor toezicht NZa en stand van zaken geschillencommissie" - 29689-704 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Review op aanpak te drukke treinen NS - 29984-664 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resultaten RIVM-onderzoek "Verkenning gezondheidsrisico's ultrafijnstof luchtvaart rond Schiphol en voorstel vervolgonderzoek" - 30175-238 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Chemische castratie bij veroordeelde pedoseksuelen- 31015-124 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2016 - 32545-51 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie - 32733-151 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang Expertteam Versnellen - 32757-133 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten - 34300-IV-56 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 maart 2016 om inzage in financiële problematiek van het ministerie van Veiligheid en Justitie - 34300-VI-85 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het Jaarplan 2016 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied - 34300-X-96 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpassing Wet werk en zekerheid en indiening Tweede nota van wijziging inzake wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie - 34351-16 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt - 34351-17 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op de brief van de Marianum Scholengemeenschap m.b.t. uitvoering wet- en regelgeving rondom residentiële leerlingen en eerste opvangonderwijs - 2016Z08096 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de brief over knelpunten in de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij - 2016Z08232 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op burgerbrief inzake problemen chronisch zieken met reizen naar Verenigde Staten na invullen ESTA-formulier - 2016Z08300 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift antwoordbrief van het Rijksvastgoedbedrijf naar aanleiding van de brief van de Vereniging Terschellinger Erfpachters inzake verkopen bloot eigendom Waddeneilanden - 2016Z08333 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer in antwoord op schriftelijke vragen van de leden Van Dijk en Kuiper naar aanleiding van het artikel "OM ondergraaft euthanasiewet" van prof. Govert den Hartogh in "Medisch contact", van 20 januari 2016 - 2016Z08366 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname directeur Operatiën van de politie aan rondetafelconferentie over sociale veiligheid - 2016Z08395 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 april 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Brief Kamer: 

Brief van het Presidium inzake de moties van het lid Klein (Kamerstuk 33959, nrs. 5 en 6) - 33959-7 

Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 13 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Financiën: 

- Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik) (34455); 

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

- Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (34457); 

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34458); 

- Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst (34459); 

c. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu: 

- Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (34460).