31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 169 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S.

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het proces van herbeoordelingen van verkochte rentederivaten aan het mkb nu veel langer gaat duren dan oorspronkelijk beoogd;

overwegende dat dit ervoor zou kunnen zorgen dat getroffen ondernemers nog weer veel langer moeten wachten op een passende oplossing voor hun financiële problemen;

overwegende dat ondernemers niet de dupe mogen worden van het falen van banken dan wel het falen van de toezichthouder;

verzoekt de regering, er in overleg met de opstellers van het herstelkader zorg voor te dragen dat er wordt ingezet op een adequate prioritering van gevallen, zodat de meest schrijnende gevallen en de evidente «quick wins» niet worden doorgeschoven naar het allerlaatste moment, en de Kamer over de voortgang halfjaarlijks te informeren totdat alle herbeoordelingen voltooid zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Koolmees

Aukje de Vries

Naar boven