31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 167 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat banken die de rentederivatenzaken slecht afwikkelen gewoon bij naam moeten kunnen worden genoemd door de toezichthouders;

overwegende dat met het benoemen van slecht en goed functionerende banken, niet de gehele bancaire sector over één kam wordt geschoren;

constaterende dat het zorgen voor transparantie en het duidelijk maken van de verschillen tussen banken voor consumenten, de marktwerking versterkt en een positieve prikkel zal geven;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk en uiterlijk dit najaar, met een wetsvoorstel te komen om het wettelijk mogelijk te maken dat de toezichthouders in de financiële sector per onderneming kunnen gaan rapporteren over hun bevindingen, net zoals wordt gedaan bij de accountantssector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Naar boven