Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 23

23 Stemmingen overige moties Publieke mediadienst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst,

te weten:

 • -de motie-Verhoeven/Mohandis over een volwaardige plek voor soul & jazz op de publieke radio (34264, nr. 25);

 • -de motie-Verhoeven/Mohandis over maximale transparantie over de kosten van programmering op het niveau van de genres (34264, nr. 26);

 • -de motie-Rutte/Mohandis over wijziging van de eigendomsbeperking van landelijke radiokavels (34264, nr. 27);

 • -de motie-Rutte/Grashoff over bekendmaking achteraf van de totale kosten van een programma (34264, nr. 28);

 • -de motie-Grashoff over afzien van de bezuiniging van 17 miljoen op de regionale omroepen (34264, nr. 29);

 • -de motie-Segers over onafhankelijk toezicht door het Commissariaat voor de Media (34264, nr. 32);

 • -de motie-Pieter Heerma/Segers over de verankering van de regionale omroep borgen binnen de concessie van de RPO (34264, nr. 33);

 • -de motie-Pieter Heerma/Segers over de bijzondere positie van Omrop Fryslân (34264, nr. 34);

 • -de motie-Jasper van Dijk over bezuinigen door het aantal voorlichters en communicatiemedewerkers bij alle ministeries te halveren (34264, nr. 35);

 • -de motie-Jasper van Dijk over verlagen van de btw op digitale nieuwsproducten (34264, nr. 36);

 • -de motie-Jasper van Dijk over het overeind houden van Radio 6 (34264, nr. 37);

 • -de motie-Mohandis/Segers over bestuurders van de NPO benoemen door de raad van toezicht en niet door de minister (34264, nr. 39);

 • -de motie-Klein over omroepverkiezingen (34264, nr. 40).

(Zie vergadering van 8 oktober 2015.)

De voorzitter:

De motie-Mohandis/Segers (34264, nr. 39) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NPO meer taken en bevoegdheden krijgt vanuit de gewijzigde Mediawet en dat de minister de bestuurders van de NPO nog steeds benoemt op voordracht van de raad van toezicht;

constaterende dat de raad van toezicht van de NPO een verbreding en versteviging van taken krijgt, waaronder toezicht op uitvoering van de publieke mediaopdracht en op de werkzaamheden van de raad van bestuur;

overwegende dat de raad van toezicht zoals in het hoger onderwijs het college van bestuur benoemt, zonder instemming van de minister;

overwegende dat het onwenselijk is dat de benoeming van toekomstige en nieuwe bestuurders van de NPO een politieke aangelegenheid kan zijn en dat het daarom wenselijk is dat benoemingen rechtstreeks en alleen gedaan worden door de raad van toezicht, zonder tussenkomst van de minister;

verzoekt de regering, mede in het licht van de hernieuwde blik op de positie van zbo's, te onderzoeken hoe de benoemingen van nieuwe NPO-bestuurders het meest onafhankelijk kunnen plaatsvinden en de Kamer hierover te informeren, voorafgaand aan de wetsbehandeling over de regionale omroepen in 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42, was nr. 39 (34264).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Verhoeven/Mohandis (34264, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

De heer Rutte verzoekt om eerst te stemmen over de motie op stuk nr. 28 alvorens te stemmen over de motie op stuk nr. 26.

In stemming komt de motie-Rutte/Grashoff (34264, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven/Mohandis (34264, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Verhoeven (D66):

Nu de motie op stuk nr. 26 is aangenomen en de Kamer gekozen heeft voor transparantie op het niveau van genres, zou ik graag een brief van de regering krijgen over de uitvoering van deze motie.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Rutte/Mohandis (34264, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grashoff (34264, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Segers (34264, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pieter Heerma/Segers (34264, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pieter Heerma/Segers (34264, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (34264, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (34264, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Verhoeven (D66):

Wij hebben bedoeld om vóór de motie op stuk nr. 36 gestemd te hebben.

De voorzitter:

Het is in de Handelingen opgenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (34264, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Mohandis/Segers (34264, nr. 42, was nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klein (34264, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.