Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 12

12 Stemmingen moties Elektriciteits- en gaswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet,

te weten:

 • -de motie-Dik-Faber over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen (34199, nr. 44);

 • -de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" (34199, nr. 45);

 • -de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over certificering ten aanzien van de oorsprong van gas (34199, nr. 46);

 • -de motie-Van Veldhoven over verduidelijken van de wijze van toetsing door ACM bij het transmissiesysteem op zee (34199, nr. 47);

 • -de motie-Van Veldhoven over een wettelijk aansluitrecht op warmte (34199, nr. 48);

 • -de motie-Jan Vos/Albert de Vries over het instellen van een commissie voor werkgelegenheid in Zeeland (34199, nr. 50);

 • -de motie-Jan Vos over de rol van infrastructuurbedrijven bij de verduurzaming van de energievoorziening (34199, nr. 51);

 • -de motie-Jan Vos/Agnes Mulder over andere opties om lokale congestie te voorkomen (34199, nr. 52);

 • -de motie-Jan Vos over experimenten met de gasinfrastructuur ten behoeve van een duurzame energievoorziening (34199, nr. 53);

 • -de motie-Jan Vos/Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom (34199, nr. 54);

 • -de motie-Jan Vos over ruimte voor vernieuwende concepten in de AMvB's (34199, nr. 55);

 • -de motie-Van Tongeren over besluiten van de ACM laten aansluiten op besluiten van gemeenten over de infrastructuur (34199, nr. 56);

 • -de motie-Van Tongeren over het gebruik van de elektrische auto voor de opslag van duurzaam opgewekte energie (34199, nr. 57);

 • -de motie-Van Tongeren over het evalueren van de werking van de experimenteerruimte (34199, nr. 58);

 • -de motie-Van Tongeren over uitstel van de splitsing van DELTA (34199, nr. 59);

 • -de motie-Agnes Mulder over twee jaar uitstel van splitsing (34199, nr. 60);

 • -de motie-Agnes Mulder over het gebruik van de experimenteerbepaling door Reduzum (34199, nr. 62);

 • -de motie-Bosman/Jan Vos over openbaarmaking door systeembeheerders van informatie over energiebesparing (34199, nr. 65);

 • -de motie-Bosman/Jan Vos over zorgvuldige uitvoering van de Wet onafhankelijk netbeheer (34199, nr. 66).

(Zie vergadering van 6 oktober 2015.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Veldhoven stel ik voor, haar motie (34199, nr. 45) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Agnes Mulder stel ik voor, haar motie (34199, nr. 62) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber (34199, nr. 44) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dik-Faber en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 69, was nr. 44 (34199).

De voorzitter:

De motie-Jan Vos (34199, nr. 55) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de transitie naar een duurzame energievoorziening in belangrijke mate versneld moet worden om de gestelde klimaatdoelen te halen;

overwegende dat de regering met de artikelen 5.34 en 5.37 grondslagen in het wetsvoorstel heeft opgenomen om tijdelijke taken en experimenteerruimte te creëren die op termijn kunnen leiden tot aangepaste wet- en regelgeving;

overwegende dat tijdelijke taken en experimenteerruimte nodig zijn om in de onzekerheid van de toekomstige ontwikkelingen op onder meer technologisch vlak voldoende flexibiliteit te houden;

overwegende dat tijdelijke taken en experimenteerruimte een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de transitie en het halen van de klimaatdoelen mits de invulling hiervan voldoende ruimte biedt;

overwegende dat de onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur nog niet aan de Kamer zijn kenbaar gemaakt;

verzoekt de regering om de Kamer in het tweede kwartaal van 2016 deze Algemene Maatregelen van Bestuur toe te zenden en ervoor zorg te dragen dat deze zodanig zijn geformuleerd dat zij optimaal belemmeringen wegnemen die nu bestaan en daadwerkelijk ruimte bieden om vernieuwende concepten te beproeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 70, was nr. 55 (34199).

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (34199, nr. 57) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wet belet dat consumenten elektrische auto's kunnen gebruiken als batterij voor duurzaam opgewekte energie;

verzoekt de regering om in de experimenteer-AMvB ruimte te creëren voor het gebruik van elektrische auto's voor de opslag van duurzaam opgewekte energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 71, was nr. 57 (34199).

Ik stel vast dat nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (34199, nr. 72) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Tongeren en Smaling, en luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de toekomst van kerncentrale Borssele van nationaal belang is;

verzoekt de regering om de ACM in overweging te geven splitsing van DELTA in ieder geval uit te stellen totdat er een oplossing is voor het eigendom en de ontmanteling van de kerncentrale te Borssele, en de Kamer over deze oplossing te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 73, was nr. 72 (34199).

Op verzoek van mevrouw Van Tongeren stel ik voor, haar nader gewijzigde motie (34199, nr. 73, was nr. 72) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber/Van Tongeren (34199, nr. 69, was nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren (34199, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (34199, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (34199, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Vos/Albert de Vries (34199, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Vos (34199, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Vos/Agnes Mulder (34199, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Vos (34199, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Vos/Van Tongeren (34199, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat de stemmen staken.

Ook over deze motie zal dus hoofdelijk gestemd moeten worden.

Mijnheer Vos.

De heer Jan Vos (PvdA):

Voorzitter. Ik wens de motie aan te houden.

De voorzitter:

Dan wordt de motie op stuk nr. 54 aangehouden.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik maak even gebruik van dit "pauzenummer". Ik weet niet zeker of de voorzitter ons genoemd heeft bij de stemming over de motie op stuk nr. 46, maar wij waren voor die motie.

De voorzitter:

Dat komt in de Handelingen.

De heer Elias (VVD):

Bij mijn weten waren wij begonnen met de stemming over de motie op stuk nr. 54. Volgens het Reglement van Orde moet een stemming worden afgemaakt als deze begonnen is.

De voorzitter:

Deze discussie hebben wij een aantal weken geleden ook gevoerd. Toen hebben wij dat helemaal uitgezocht. Het is ook besproken. Sinds die tijd is het nog een keer voorgekomen. Wij kunnen de motie nu aanhouden en de exercitie opnieuw doen. Wij gaan het nu niet oplossen. Dat was ook de conclusie die destijds in de notitie is getrokken. Er staat niet duidelijk in het Reglement van Orde dat het wel mag, maar ook niet duidelijk dat het niet mag. Sinds die tijd is het niet opgelost.

De heer Jan Vos (PvdA):

Als het allemaal zo ingewikkeld ligt, dan zeg ik "omhoog met die handen" en dan gaan we door met de werkzaamheden.

De voorzitter:

Dan gaan we hoofdelijk stemmen. Ik verzoek de leden om zo stil mogelijk te zijn en alleen te spreken als er gevraagd wordt om ja of nee te zeggen.

In stemming komt de motie-Jan Vos/Van Tongeren (34199, nr. 54).

Vóór stemmen de leden: Bergkamp, Berndsen-Jansen, Bouwmeester, Bruins Slot, Cegerek, Van Dam, Van Dekken, Otwin van Dijk, Pia Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, Eijsink, Geurts, Grashoff, Groot, Günal-Gezer, Hachchi, Van Haersma Buma, Pieter Heerma, Van Helvert, Hoogland, Jacobi, Jadnanansing, Keijzer, Kerstens, Klaver, Koolmees, Koşer Kaya, Krol, Kuiken, Kuzu, Van Laar, Leenders, Maij, Marcouch, Van Meenen, Mohandis, Monasch, Agnes Mulder, Nijboer, Omtzigt, Oosenbrug, Oskam, Ouwehand, Öztürk, Pechtold, Recourt, Rog, Ronnes, Samsom, Schouten, Segers, Servaes, Sjoerdsma, Slob, Tanamal, Thieme, Van Tongeren, Van Toorenburg, Van Veldhoven, Verhoeven, Vermeij, Vermue, Volp, Voordewind, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Van Weyenberg, Wolbert, Ypma, Yücel en Arib.

Tegen stemmen de leden: Bashir, Beertema, Berckmoes-Duindam, Bisschop, Van Bommel, Bontes, Bosma, Bosman, Ten Broeke, Van der Burg, De Caluwé, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Remco Dijkstra, Duisenberg, Elias, Fritsma, Van Gerven, Gesthuizen, De Graaf, Graus, Harbers, Rudmer Heerema, Helder, Houwers, Karabulut, Van Klaveren, Klein, Klever, Kooiman, De Lange, De Liefde, Van der Linde, Lodders, Lucas, Madlener, Merkies, Van Miltenburg, Moors, Anne Mulder, Neppérus, Nijkerken-de Haan, Van Nispen, Van Oosten, Potters, Van Raak, Roemer, Rutte, Schut-Welkzijn, Siderius, Smaling, Van der Staaij, Straus, Taverne, Teeven, Tellegen, Ulenbelt, Van Veen, Veldman, Visser, Van Vliet, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wilders, Van 't Wout, Ziengs, Zijlstra, Agema, Van Ark en Azmani.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 74 tegen 72 stemmen is aangenomen.

Ik zie dat de heer Vos nog iets wil zeggen. U kunt de motie niet meer aanhouden!

De heer Jan Vos (PvdA):

Nu deze motie met overtuigende meerderheid van stemmen is aangenomen, vraag ik een brief van het kabinet over de wijze waarop het deze motie denkt te gaan uitvoeren met de sector.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jan Vos (34199, nr. 70, was nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (34199, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren (34199, nr. 71, was nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (34199, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (34199, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosman/Jan Vos (34199, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosman/Jan Vos (34199, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.