Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 19

19 Stemmingen moties Begroting Koninkrijksrelaties

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016,

te weten:

 • -de motie-Van Raak/Hachchi over de Isla-raffinaderij laten voldoen aan alle eisen (34300-IV, nr. 8);

 • -de motie-Van Raak over het preventief in beslag nemen van alle dure jachten op Sint-Maarten (34300-IV, nr. 9);

 • -de motie-Van Laar over gelijkstellen van bevallings- en vaderschapsverlof in Europees en Caribisch Nederland (34300-IV, nr. 10);

 • -de motie-Van Laar over een inventarisatie van de staat van alle woningen op de BES-eilanden (34300-IV, nr. 11);

 • -de motie-Van Laar over een blauwdruk voor een geschillenregeling (34300-IV, nr. 12);

 • -de motie-Fritsma over zelfstandig bepalen of de banden met de voormalige Antillen in stand moeten blijven (34300-IV, nr. 13);

 • -de motie-Fritsma over eenzijdige verbreking van de banden met de voormalige Nederlandse Antillen (34300-IV, nr. 14);

 • -de motie-Hachchi/Van Raak over een duurzame oplossing voor de Isla-raffinaderij (34300-IV, nr. 15);

 • -de motie-Hachchi/Segers over het evalueren van integrale armoedeprojecten (34300-IV, nr. 18);

 • -de motie-Segers c.s. over maximale inzet van de regering om tot een geschillenregeling te komen (34300-IV, nr. 19);

 • -de motie-Segers/Van Laar over de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie als prioriteit bij het versterken van de rechtshandhaving (34300-IV, nr. 20).

(Zie vergadering van 8 oktober 2015.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Raak stel ik voor, zijn motie (34300-IV, nr. 9) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Op verzoek van mevrouw Hachchi stel ik voor, haar motie (34300-IV, nr. 18) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Hachchi/Van Raak (34300-IV, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Isla-raffinaderij op Curaçao zeer vervuilend is, met schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu van mensen;

overwegende dat deze problematiek al decennia voortduurt en dat Curaçao dit niet alleen kan oplossen;

overwegende dat Nederland in relatie met Shell direct betrokken is geweest bij het ontstaan van deze problematiek;

verzoekt de regering, proactief samen met Curaçao scenario's te ontwikkelen op basis waarvan binnen afzienbare tijd een besluit door Curaçao kan worden genomen om het probleem van de Isla-raffinaderij duurzaam op te lossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24, was nr. 15 (34300-IV).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

De heer Segers verzoekt om eerst te stemmen over de motie op stuk nr. 19 alvorens te stemmen over de motie op stuk nr. 12.

In stemming komt de motie-Van Raak/Hachchi (34300-IV, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Laar (34300-IV, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Laar (34300-IV, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Segers c.s. (34300-IV, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Laar (34300-IV, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Fritsma (34300-IV, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (34300-IV, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hachchi/Van Raak (34300-IV, nr. 24, was nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Hachchi (D66):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 24, was nr. 15 is aangenomen, ontvang ik graag een brief van het kabinet.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Segers/Van Laar (34300-IV, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.