Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 33

33 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag - 34314 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 08 oktober 2015 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Initiatiefnota: 

Initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang - 34312 

Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya over wei voor de koe - 34313 

Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Aanbieding rapport "Terugkeer van vertrekplichtige vreemdelingen. Een verkenning van interventies om zelfstandige terugkeer te stimuleren" - 19637-2063 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken over toezending van de reactie op het ACVZ-rapport "Strategische landenbenadering terugkeer" - 19637-2064 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verlenging pilot in bewaring stellen door Dienst Terugkeer en Vertrek- 19637-2065 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Internationaal vergelijkend onderzoek naar de toegankelijkheid van medische zorg in het land van herkomst - 19637-2066 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op ESA-consultatie inzake richtsnoeren QHD - 21501-07-1314 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Milieuraad op 18 september 2015 en geannoteerde agenda van de Milieuraad op 26 oktober 2015 - 21501-08-589 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de informele Energieraad van 22 en 23 september 2015 - 21501-33-564 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Openbare raadpleging Europese Commissie coördinatie sociale zekerheid - 22112-2005 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Appreciatie uitkomst BEPS-project en vooruitblik Nederlands fiscaal vestigingsklimaat - 25087-112 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoeksrapport van het RIVM over metingen van de stralingsbelasting door radon en thoron in meer dan 2500 woningen - 25422-124 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Sectorrapportage Grond-, Weg- en Waterbouw 2014 - 25883-261 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

UWV project IV-transitie - 26448-541 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen - 27428-316 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 september 2015, over het bericht "Afghaanse stad Kunduz geheel in handen van Taliban" - 27925-563 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolg op het rapport van de commissie-Hoekstra over de zaak-Bart van U. - 29279-280 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) - 29383-245 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 01 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verkenner voor de cao voor de politie - 29628-583 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Wolbert over de inkoop in representatie in de wijkverpleging in 2016 (Kamerstuk 29 689, nr. 633) - 29689-659 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actieagenda Smart Industry - 29826-64 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de situatie van een Nederlandse gedetineerde in Uruguay - 30010-24 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Grashoff en Van Tongeren over Volkswagen uitsluiten van aanbestedingen hangende het Europese onderzoek Kamerstuk (Kamerstuk 32 800, nr. 35) - 31209-172 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport meldactie "Veilige zorg" van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) - 31765-165 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek om beantwoording waarom het signalement van de Inspectie Jeugdzorg over plaatsingen in accommodaties voor gesloten jeugdhulp zonder machtiging van de kinderrechter de Kamer pas op 5 oktober heeft bereikt - 31839-486 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op uitkomsten onderzoek ouderbijdrage - 31839-487 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bestrijding EU-fraude - 32317-350 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Jaarverslag 2014 van de Regionale toetsingscommissies euthanasie - 32647-49 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van de voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) met betrekking tot de herziening van EU-regelgeving voor gegevensbescherming - 32761-88 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Standpunt Health Checks - 32793-199 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bijwerkingen implantaten - 32805-43 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluitvormingsproces gaswinning Groningen en meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-200 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie ORET-evaluatie - 33625-181 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 23 september 2015 inzake kwestie professor Maat - 33997-50 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek om openbaarmaking van de Nederlandse zienswijze over het Eurowob-verzoek van de Telegraaf inzake de naheffing - 34023-11 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De kostentoerekening aan de universele postdienst (UPD) - 34024-31 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State inzake het gewijzigd amendement van de leden Lodders en Vermeij dat de mogelijkheid creëert om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken - 34117-37 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 oktober 2015, over de constitutionele crisis op Sint Maarten - 34300-IV-21 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de deal van de P3+3 en Iran over het nucleaire programma - 34300-V-6 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken arbeidsvoorwaarden Defensie - 34300-X-11 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 02 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016, onderdeel Economie en Innovatie - 34300-XIII-6 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Recente ontwikkelingen asielinstroom - 19637-2067 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 06 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Commissieconsultatie mogelijke impact CRR/CRD-IV op de bancaire financiering van de economie - 21501-07-1315 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Europese Raad van 15 en 16 oktober 2015 - 21501-20-1006 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 22 en 23 oktober 2015 - 21501-32-879 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Aanbeveling Integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt - 22112-2006 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling humanitaire wereldtop: een wereldwijd partnerschap voor beginselvaste en efficiënte humanitaire hulp - 22112-2007 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toegezegde informatie naar aanleiding van het algemeen overleg PGB Trekkingsrecht van 14 september 2015 - 25657-206 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de Nederlandse inzet bij de Wereldbank Jaarvergadering 2015 en over de brief van 23 juni 2015 over het verslag van de Nederlandse inzet bij de Voorjaarsvergadering Wereldbank 2015 van 17 tot 19 april 2015 - 26234-179 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage eHealth en zorgverbetering - 27529-134 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvullingswetten Geluid en Bodem en integratie Ammoniak en Veehouderij in de Omgevingswet - 28663-64 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Effectiviteit strafrechtelijke aanpak Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) - 28684-453 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de regioversterking Vierkant voor Werk en over de situatie rond Philips Lighting - 29697-21 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg ProRail d.d. 10 september 2015 over de stand van zaken van grote stationsprojecten van ProRail - 29984-622 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomsten Landelijke ov en Spoortafel 2 oktober 2015 - 29984-623 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 8 oktober 2015, over toezending van de Nationale Energieverkenning (NEV) - 30196-362 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nationale Energieverkenning 2015 - 30196-363 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resultaten 2014 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE - 30196-364 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 28 september 2015 - 30952-217 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-252 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken beleidsreactie eindrapport Regieorgaan Geesteswetenschappen en visie talenopleidingen - 31288-489 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-261 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016 - 31289-262 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 07 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rekentoets voor vwo - 31332-69 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tijdstip van toezending kabinetsreactie op het WRR-rapport "Naar een voedselbeleid" - 31532-154 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel aanbieding rapport werkgroep Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) - 32637-203 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding accountantsrapport bij de 8ste voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma - 32698-24 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording aanvullende vragen over het sluiten van rechtbanken (het voorgenomen locatiebeleid van de Rechtspraak) - 32891-29 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toelichting financiering Rijksdienst Groningen en de juridische onderbouwing met het oog op het gasgebouw - 33529-201 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Openbaar maken documenten inzake intern feitenonderzoek politie inzake professor Maat - 33997-51 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bekostiging intensieve kindzorg - 34104-81 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek betaaltermijnen tussen ondernemingen en reactie op initiatiefnota van de leden Mulder en Omtzigt over leverancierskrediet - 34172-5 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34300-A-5 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie justitiële rijkswetten - 34300-IV-22 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapportage inzake de maatregelen door Nederland getroffen met betrekking tot de implementatie van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden - 34300-VII-8 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34300-VIII-9 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34300-XII-5 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Uitnodiging bezoek Oranjezaal - 2015Z18147 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de gemeente Capelle aan den IJssel over budget jeugdhulp in de meicirculaire 2015 - 2015Z18156 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Onduidelijke werking nieuwe Wet werk en zekerheid in verband met een tweede baan - 2015Z18212 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 oktober 2015 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken - 34300-V-5 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 34300-VII-7 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aandachtspunten van Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34300-VIII-8 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 34300-XII-4 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Economische Zaken - 34300-XIII-8 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34300-XV-8 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 09 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 34300-XVI-8 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34300-XVII-5 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Verordening Europese lijst van veilige landen van oorsprong COM (2015) 452 en Verordening Permanent herplaatsingsmechanisme in crisissituaties COM (2015) 450 - 34299-2 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 08 oktober 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

- Initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang (34312); 

b. de vaste commissie voor Economische Zaken: 

- Initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya over wei voor de koe (34313); 

c. de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst: 

- Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag (34314).