Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 27

27 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik in de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst het lid Wolbert tot lid in plaats van het lid Yücel.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: 34000-XIII-118; 33043-17; 31239-159; 31239-158; 34000-XVII-32; 34000-XVII-31; 34000-VIII-51; 34000-VIII-49; 32735-134; 26485-205; 30196-324; 26991-467.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan het lid Agema van de PVV.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Twee weken geleden kwam de directeur van het Centraal Administratiekantoor met de waarschuwing dat 7.000 mensen hun rekening voor de eigen bijdrage van de Wmo nog niet hadden gekregen. Ik vroeg toen direct een debat aan. Dat werd aanvankelijk niet door een meerderheid gesteund, want mijn collega's wilden eerst een brief. Die brief is nu gekomen. De staatssecretaris biedt in die brief geen excuses aan voor deze ontstane chaos. Hij zegt gewoon dat de mensen zullen betalen.

De voorzitter:

Wat is uw verzoek?

Mevrouw Agema (PVV):

Daarom, voorzitter, zijn er opnieuw problemen in de keten, net als de Bulgarenfraude en de problemen bij de SVB, en vraag ik mede namens het CDA opnieuw een meerderheidsdebat aan. Ik verzoek u dit zo spoedig mogelijk te plannen.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Wij steunen van harte het verzoek om dit debat. De vorige keer hebben wij ook al gezegd dat wij ons grote zorgen maken. Het lijkt me heel goed als wij hierover snel een debat krijgen.

De heer Krol (50PLUS):

Opnieuw steun.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Ik wil het verzoek ook wel steunen. In de brief die wij van de staatssecretaris hebben gekregen, lees ik dat er ook een analyse plaatsvindt op dit moment. Wanneer komt deze? In principe dus steun voor het debat, maar wel met het verzoek om die analyse daarbij te betrekken.

Mevrouw Agema (PVV):

Dank u wel, heel veel dank.

De voorzitter:

Even voor de duidelijkheid: moet die analyse verschenen zijn vooraleer dat debat kan beginnen?

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Dat lijkt mij wel het handigst. Ik hoor graag eerst wanneer die analyse gereed is.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Dank u wel.

De heer Potters (VVD):

Er is inderdaad een analyse toegezegd. Het lijkt mij echt handig om die af te wachten. Daarna steun ik zeker het debat.

Mevrouw Agema (PVV):

Dank u wel.

De heer Van Gerven (SP):

Steun voor het debat.

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor het debat.

De voorzitter:

Er is een meerderheid voor een meerderheidsdebat. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet om te bezien in hoeverre de analyse waarvan sprake was, op tijd naar de Kamer kan worden gezonden.

Mevrouw Agema (PVV):

Heel veel dank aan mijn collega's voor hun steun voor dit meerderheidsdebat. Het is al bijna 1 november. Kan de analyse er voor 1 november zijn, zodat wij in die week het debat kunnen houden?

De voorzitter:

Dat laatste kan ik u niet toezeggen, maar het zal wel worden nagestreefd. De spreektijden bepaal ik op vier minuten.

Het woord is aan mevrouw Agnes Mulder van het CDA.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Aankomende donderdag en vandaag bespreken wij de EZ-begroting. Wij verzoeken de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer — dit gaat over de rendementseis van kolencentrales — met of zonder kabinetsreactie uiterlijk morgen, woensdag 14 oktober, naar de Kamer te sturen, zodat wij het nog kunnen betrekken bij de tweede termijn van de Kamer.

De heer Bosman (VVD):

Ik heb hier wat moeite mee. Het is gebruikelijk dat stukken die naar de Kamer worden gestuurd, zijn voorzien van een kabinetsreactie. Als we ze willen gebruiken tijdens het debat, is het nodig om te weten wat het kabinet ervan vindt en niet wat de minister ervan vindt. De VVD houdt eraan vast dat er sowieso een kabinetsreactie aan vast moet zitten, alvorens het komt. Wat dat betreft, is er niet direct haast bij. We willen het echter wel graag op korte termijn ontvangen.

De voorzitter:

Dat betekent dat u het directe verzoek van mevrouw Mulder met de tijden erbij, niet steunt, maar wat eronder ligt wel.

De heer Bosman (VVD):

Ja, maar wel voorzien van een kabinetsreactie.

De heer Van Nispen (SP):

Steun van de SP voor het verzoek.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Dat advies ligt er al een tijdje. Het is juist zo cruciaal voor de debatten over de begroting EZ en het Belastingplan die wij gaan voeren. Er is al eerder gevraagd om het naar de Kamer te sturen. Ik geef voluit steun om het, wat ons betreft nog vandaag, naar de Kamer te laten sturen.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Een kabinetsreactie lijkt mij logisch. Daarom sluit ik mij aan bij de opmerking van de heer Bosman.

De voorzitter:

Ik stel vast dat de Kamer het in ieder geval op prijs stelt om een reactie van het kabinet te ontvangen. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Zou ik dan nog mogen vragen dat het kabinet vandaag laat weten wanneer het voornemens is om het naar de Kamer te sturen?

De voorzitter:

Ook dat stuur ik door naar het kabinet via het stenogram van uw opmerking.

Het woord is aan mevrouw Helder van de PVV.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. Wij hebben afgelopen maandag een brief gekregen van de staatssecretaris met de mededeling dat de gevangenis in Tilburg gaat sluiten. Het contract met de Belgen wordt niet verlengd. Dat betekent dat de gevangenis uiterlijk 1 januari 2017 gaat sluiten. Mijn fractie heeft daar heel veel vragen over, niet alleen omdat er nog veel tot een gevangenisstraf veroordeelden vrij rondlopen, maar ook omdat je zou kunnen bekijken of een en ander tussentijds verlengd kan worden. Wij hebben dus heel veel vragen aan de staatssecretaris. Ik zou daar graag een debat over willen houden.

Mevrouw Kooiman (SP):

Dit is zo'n maatregel uit dat slechte plan, dat afbraakplan. Als ik de begroting lees, dan zijn er misschien nog wat meer maatregelen die naar ons toe komen. Dus ik zou het debat wat breder willen trekken. Ik wil het hebben over het hele afbraakplan gevangeniswezen. Dan steunen wij natuurlijk het verzoek van mevrouw Helder.

De voorzitter:

De kwalificaties zijn voor uw rekening, maar het is duidelijk wat u ervan vindt.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Wij zouden er in ieder geval een schriftelijke ronde over willen hebben, want er zijn inderdaad geruchten dat de Belgen nog graag enige tijd met Nederland verder willen, maar de staatssecretaris schijnt gezegd te hebben — dat willen wij graag bevestigd hebben — dat het drie jaar is of niks. Dan gaan mensen wel heel erg snel de straat op. Dat zouden wij jammer vinden. Graag hebben wij eerst een schriftelijke ronde om er mogelijk daarna over te debatteren.

De voorzitter:

Maar dat is nog geen steun voor het debat.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Mogelijk willen wij een debat na ommekomst van de schriftelijke ronde, maar eerst willen wij graag wat feiten hebben.

De voorzitter:

Oké, maar op dit moment geeft u nog geen steun voor een debat.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Mijn fractie heeft op dit moment geen behoefte aan een debat.

De heer Marcouch (PvdA):

Ook wij geven geen steun voor een debat, maar wij verzoeken wel om informatie. Een brief van de staatssecretaris lijkt ons wel wijs.

De voorzitter:

Ik stel vast dat de Kamer een brief wenst van de staatssecretaris en dat zij uw verzoek om een plenair debat niet steunt.

Mevrouw Helder (PVV):

Dan meld ik mij op een later tijdstip weer, denk ik.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Klaver van GroenLinks.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. Morgen is het debat met de premier over de opvang van vluchtelingen in Nederland en de Europese top gepland. Afgelopen vrijdag heeft het kabinet afspraken gemaakt met de gemeenten. Gisteren zijn er afspraken gemaakt in de coalitie over hoe om te gaan met deze opvang. Er zijn nog veel vragen over. Ik zou graag de plannen van het kabinet op papier ontvangen, dus zowel de afspraken van vrijdag als die van gisteren. Ik zou die graag ontvangen voor het debat van morgen, bij voorkeur nog vanavond, want dan hebben wij de tijd om ze te bestuderen. Ik wil ook vragen of de vicepremier, de minister van Sociale Zaken, ook bij het debat aanwezig zou kunnen zijn.

De voorzitter:

Dat zijn twee verzoeken.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ja.

De voorzitter:

Moet ik die als één verzoek beschouwen en in behandeling geven of kunnen die gesplitst worden?

De heer Klaver (GroenLinks):

Dat laat ik aan uw wijsheid over.

De voorzitter:

Dan ga ik eerst maar eens kijken hoever wij komen als wij ze allebei tegelijk in overweging geven.

De heer Fritsma (PVV):

Wij geven steun. Het is voor de PVV-fractie belangrijk dat de bedoelde brief vandaag voor 18.00 uur ontvangen wordt. Dat is niet te veel gevraagd, want het debat is inderdaad al morgenochtend en de afspraken waren afgelopen vrijdag, c.q. gisteren al bekend.

De voorzitter:

18.00 uur is wel erg ambitieus. Dat maakt het misschien wat moeilijker. Dat geef ik aan u ter overweging.

De heer Fritsma (PVV):

18.00 uur lijkt de PVV-fractie redelijk. Nogmaals, het akkoord …

De voorzitter:

Het is 16.30 uur.

De heer Fritsma (PVV):

Nou ja, het akkoord was al bekend. Het kabinet kan de Kamer dat dus gewoon doen toekomen. Dat had het in het geval van de afspraken met de gemeenten vrijdag al kunnen doen. De andere afspraken waren gisteren al bekend. De regering weet dat de Kamer die informatie wil hebben.

De voorzitter:

Uw punt is duidelijk.

De heer Fritsma (PVV):

Dus 18.00 uur is niet te veel gevraagd.

De voorzitter:

Dat wilde ik nog even verifiëren.

De heer Krol (50PLUS):

Ik steun het voorstel, temeer omdat wij er vanavond eventueel over moeten praten als er morgenochtend over gesproken wordt.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Ik steun beide verzoeken. 18.00 uur lijkt mij inderdaad snel. Als het voor 20.00 uur kan, vinden wij het prima.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Ook ik steun het verzoek. Het CDA wil ook graag weten welke wet- en regelgeving eventueel moet worden veranderd bij de uitwerking van de afspraken, zodat de Kamer daar ook rekening mee kan houden. Als dat iets meer tijd kost, dan is 18.05 uur voor ons ook bespreekbaar.

De voorzitter:

Maar in ieder geval vanavond nog.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

De brief willen we vanavond. Als dit laatste punt pas vlak voor het debat kan, dan vind ik dat geen probleem. Wat mij betreft krijgen we de brief conform het verzoek van de heer Klaver. Het zou daarnaast wel helpen als voor het debat duidelijk is welk traject hierna gaat komen.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik steun het verzoek om een brief. Dat mag morgenochtend, want we kunnen snel lezen. Ik heb geen bezwaar tegen het uitnodigen van de vicepremier. Uiteraard gaat het kabinet over zijn eigen afvaardiging, maar in principe vind ik dat prima.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Gisteren spraken al diverse leden van bepaalde partijen in de media over het plan. Kennelijk hadden zij informatie over hoe dat plan eruitziet. De Kamer weet dat nog steeds niet. Morgen hebben we het debat. Het lijkt mij niet te veel gevraagd om vanavond al een brief te sturen over hoe de exacte plannen eruitzien. Als de vicepremier daarbij gewenst is, dan vinden wij dat ook prima.

De heer Van Nispen (SP):

De SP sluit zich volledig aan bij de woorden van de vorige spreekster. Wij steunen het voorstel dus.

De heer Azmani (VVD):

Het kabinet gaat over zijn eigen afvaardiging, dus ook over het erbij aanwezig zijn van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik heb daar zelf geen bezwaar tegen, maar het kabinet gaat over zijn eigen afvaardiging. Verder steun ik het verzoek om een brief. We moeten maar zien hoe snel die brief van het kabinet naar de Kamer kan.

De voorzitter:

Alles gehoord hebbende wil ik een voorstel doen. Het debat begint morgen in ieder geval om 10.15 uur. Zo mogelijk vanavond voor 18.00 uur arriveert de door de heer Klaver bedoelde brief bij de Kamer. Als dat op echt ongelooflijk grote technische bezwaren stuit, dan kan het ergens in de loop van de avond. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ik vind het een uitstekend voorstel, omdat u er ook bij aangeeft dat de brief echt vanavond wordt verwacht. Ik vind morgenochtend niet op tijd. Ik wil de brief echt goed kunnen bestuderen en niet alleen maar even vluchtig lezen. Dank dus voor deze conclusie, voorzitter. Ik dank de Kamer voor de steun.

De voorzitter:

Ook dat deel sturen we door naar het kabinet.

Het woord is nu aan de heer Krol van de fractie van 50PLUS.

De heer Krol (50PLUS):

Mijnheer de voorzitter. We hebben in dit huis op meerdere plaatsen gesproken over werkloosheid, langdurige werkloosheid en ouderenwerkloosheid. Daar gaat mijn verzoek nu niet over. Wel wil 50PLUS een debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de werkwijze van het UWV om mensen aan een baan te helpen. Ons bereiken hierover veel onthutsende verhalen. Ik wijs ook op het artikel in De Groene Amsterdammer van vorige week.

De voorzitter:

En uw bedoeling is: een plenair debat?

De heer Krol (50PLUS):

Een plenair debat.

De heer Fritsma (PVV):

De PVV steunt dit verzoek.

De heer Kerstens (PvdA):

Ik heb zelf twee weken geleden in het mondelinge vragenuur vragen gesteld over de situatie bij het UWV. We hebben er in de afgelopen week uitgebreid over gedebatteerd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief toegezegd over juist de bejegening van oudere werkzoekenden door het UWV. Ik zie nu dus geen aanleiding voor een extra debat.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Wij steunen het verzoek wel. De brief waarover de heer Kerstens het heeft, kan mooi worden gebruikt tijdens het debat.

De heer Ulenbelt (SP):

In de door de heer Kerstens bedoelde brief wil ik graag een reactie van de minister op het artikel waarnaar de heer Krol verwijst. Dan kunnen we het bij de begrotingsbehandeling aan de orde stellen. Dat is echt nodig, want dat debat duurt natuurlijk nog een hele tijd. We willen dus wel een brief, maar steunen op dit moment niet het verzoek om een debat.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Ik sluit mij aan bij de laatste opmerkingen van de heer Ulenbelt: de brief met de gevraagde reactie betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik vrees dat de heer Ulenbelt gelijk heeft. Ik kan mij daarom aansluiten bij wat hij heeft gezegd: alleen steun voor een brief, niet voor een debat.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ook ik sluit mij aan bij de suggestie van de heer Ulenbelt. Dan kunnen we er bij de begrotingsbehandeling over spreken. Daar is het belangrijk genoeg voor.

Mevrouw Schut-Welkzijn (VVD):

Geen steun voor een debat, wel voor een brief.

De voorzitter:

De zaak lijkt me duidelijk: de brief gaat er komen en vermoedelijk gaat u dan naar aanleiding van die brief in het begrotingsdebat daarover spreken.

U had nog een rappel, als ik mij niet vergis.

De heer Krol (50PLUS):

Ja, ik heb nogmaals een rappel op de onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel "Vaccins ouderen bewust verzwegen". Die vragen zijn ingezonden op 10 september en vorige week heb ik een rappel ingediend. Ik zou de antwoorden graag voor woensdag 17.00 uur willen ontvangen in verband met het AO de volgende ochtend.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering laten doorsturen naar het kabinet. Dat doe ik ook met dat deel van het stenogram dat over het vorige onderwerp ging en waarvan ik nog niet had gezegd dat ik het zou doorsturen naar het kabinet. Bij dezen!

Het woord is aan de heer Van Nispen van de SP.

De heer Van Nispen (SP):

Voorzitter. Vorige week stond ik hier ook om een debat aan te vragen over de bezuiniging op het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar aanleiding van een interne notitie waarin politie, Openbaar Ministerie en NFI waarschuwen voor de dramatische gevolgen van deze bezuiniging en ook vanwege de vertrouwensbreuk tussen de ondernemingsraad en de directeur van het NFI, die vorige week bleek.

De voorzitter:

En wat is uw verzoek?

De heer Van Nispen (SP):

Er is een brief gekomen, zoals vorige week afgesproken. Die brief bevat nog geen begin van een oplossing. Daarom sta ik hier vandaag weer om een debat aan te vragen over de bezuiniging op het Nederlands Forensisch Instituut en over de vertrouwensbreuk tussen de ondernemingsraad en de directeur. Ik doe dit verzoek mede namens het CDA, D66 en de ChristenUnie.

De voorzitter:

Nou, dan hoeven de woordvoerders van die fracties niet naar voren te komen.

De heer Fritsma (PVV):

De PVV steunt het verzoek.

De heer Marcouch (PvdA):

Collega Van Nispen geeft inderdaad aan dat wij net een brief hebben ontvangen. Uit die brief blijkt dat het ministerie in gesprek is met het instituut. Dat zouden wij graag ruimte willen geven, dus op dit moment steunen wij een verzoek om een debat niet.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Laten wij de uitkomst van dat gesprek afwachten; nu geen steun voor een debat.

De voorzitter:

Daarmee is er geen meerderheid voor uw verzoek, mijnheer Van Nispen. Als u om een nadere brief zou vragen, zou ik het stenogram kunnen doorgeleiden, maar dat heb ik u nog niet horen doen.

De heer Van Nispen (SP):

Nee, maar dat kunnen we sowieso doen. Dat is prima. Verder stel ik voor om een dertigledendebat op de lijst te plaatsen.

De voorzitter:

Dat wil ik u best toezeggen, maar het debat komt dan onder aan de lijst.

De heer Van Nispen (SP):

Dat snap ik.

De voorzitter:

Ik geef u ter overweging dat afwachten wat het gesprek oplevert waarover de heer Marcouch sprak, misschien uiteindelijk nog een snellere route is.

De heer Van Nispen (SP):

Ja, dat snap ik. Wij zijn al een poosje bezig met afwachten. Ik ga ook proberen om een algemeen overleg aan te vragen, maar de ervaring van de laatste weken leert dat daar ook weinig steun voor is. Daarom denk ik dat wij toch een dertigledendebat op de lijst zullen moeten plaatsen.

De voorzitter:

Dit komt op de, overigens lange, lijst. Ik voeg hieraan toe dat de spreektijd per fractie tijdens dat nog in te plannen dertigledendebat drie minuten zal zijn.

Hiermee zijn wij aan het einde van de regeling van werkzaamheden gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.