Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 22

22 Stemmingen Publieke mediadienst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34264). 

(Zie vergadering van 8 oktober 2015.) 

De voorzitter:

Het amendement-Segers (stuk nr. 9) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet en D66 voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Klein (stuk nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, Klein, 50PLUS, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Mohandis (stuk nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Klein (stuk nr. 24, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 24 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Klein/Jasper van Dijk (stuk nr. 23) tot het invoegen van een onderdeel Ga. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Klein (stuk nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, Klein, 50PLUS, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Klein (stuk nr. 21). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, D66, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Jasper van Dijk (stuk nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Klein (stuk nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, 50PLUS en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 12) tot het invoegen van een onderdeel Xa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 41) tot het invoegen van een onderdeel Xa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Segers/Pieter Heerma (stuk nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Klein (Klein):

Voorzitter. De publieke omroep als spiegel van de samenleving geeft de veelkleurigheid van onze samenleving ruimte in een open bestel door mensen zelf mee te laten doen. Dat is de kern van vrijzinnige politiek. Dat betekent dat mijn fractie kiest voor een publieke omroep, gebaseerd op onafhankelijke en vrije omroepverenigingen en een sterke positie zonder commerciële belangen. Juist het feit dat een publieke omroep wordt gedragen door 3,5 miljoen leden van de omroepverenigingen vormt de basis om de omroep uit publieke middelen, uit belastinggeld, te willen ondersteunen. Met de wijziging van de Mediawet de afgelopen jaren is het democratische uitgangspunt van mensen die medezeggenschap hebben bij onze publieke omroep sluipenderwijs steeds meer onderuitgehaald. Met de voorliggende wetswijziging gaat dit nog verder. Door nog meer taken en bevoegdheden aan het staatsbedrijf NPO te geven, gaan de onafhankelijkheid, vrijheid, pluriformiteit en democratische controle in ons omroepbestel verloren. Mijn amendementen om dit tegen te gaan zijn net helaas verworpen. Daarom zal ik tegen de wijziging van de Mediawet stemmen. Dat is dan ook heel verstandig. 

De heer Segers (ChristenUnie):

Voorzitter. Bij de behandeling van deze wijziging van de Mediawet hebben belangen stevig gebotst tussen de NPO en de verschillende omroepen en tussen Den Haag en Hilversum. Mijn fractie heeft er door middel van amendementen voor geprobeerd te zorgen dat er zo veel mogelijk balans zit tussen deze verschillende belangen. Die poging duurde tot diep in de nacht. 

Voor mijn fractie is het van groot belang dat de omroepverenigingen een vitale rol kunnen blijven spelen. De motie die dat beoogt en die ik samen met collega Pieter Heerma heb ingediend, is zojuist aangenomen. Ook de motie die ik samen met collega Bisschop heb ingediend en die ruimte bepleit voor levensbeschouwing, is aangenomen. De levensbeschouwelijke programma's zijn en blijven onderdeel van de publieke omroep. Het amendement waarin de rol van het Commissariaat voor de Media wordt versterkt bij het toezicht op transparantie van de publieke omroep is ook aangenomen. Dat is winst. 

Voor de fractie van de ChristenUnie is pluriformiteit een belangrijk uitgangspunt. Dit wetsvoorstel, samen met de aangenomen amendementen en moties, doet voldoende recht aan dat uitgangspunt. Daarom zullen wij voor het wetsvoorstel stemmen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Mohandis (stuk nr. 22) en het gewijzigde amendement-Segers/Pieter Heerma (stuk nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, Houwers, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.