Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 24

24 Stemming motie IVD-aangelegenheden en terrorismebestrijding

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO IVD-aangelegenheden en terrorismebestrijding, 

te weten: 

  • -de motie-Koşer Kaya over waarborgen in de Wiv voor juiste toepassing van aftapbevoegdheden (30977, nr. 128). 

(Zie vergadering van 22 september 2015.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. De regering wil de bevoegdheden van de geheime diensten om af te luisteren, uitbreiden. Daar zijn wij niet voor. Daar zijn wij tegen. Er is echter een wet in de maak. Die is nu in voorbereiding. Er vindt een consultatie plaats. Burgers en organisaties in Nederland kunnen zich erover uitspreken en volgens de eerste berichten die wij krijgen, zijn die uitspraken heel negatief. Ik ben heel benieuwd wat de regering met die kritiek gaat doen en wat voor wet er uiteindelijk komt. Als dit wetsvoorstel bij de Kamer ligt, zullen we het bespreken, zullen we amendementen indienen en zullen we moties indienen. Nu ligt er een motie voor om iets te wijzigen in een wet die er nog niet is. Het wetsvoorstel is nog in consultatie. Er zullen nog heel veel wetsvoorstellen naar de Kamer komen. Ik zou daarover nu al heel veel moties kunnen indienen, maar de SP wil liever moties indienen aan het einde van de behandeling van een wetsvoorstel. Wij willen dus geen moties over een wetsvoorstel dat er nog niet is. Daarom stemt mijn fractie tegen deze motie. 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (30977, nr. 128). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.