Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 17

17 Stemmingen moties Nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs en de rekentoets, 

te weten: 

 • -de motie-Grashoff c.s. over het recht om door te stromen naar het havo (31332, nr. 53); 

 • -de motie-Grashoff/Van Meenen over niet met de onderwijsinspectie delen van individuele resultaten van de eindtoetsen (31332, nr. 54); 

 • -de motie-Grashoff/Jasper van Dijk over niet beoordelen op rendement in de onderbouw (31332, nr. 55); 

 • -de motie-Van Meenen c.s. over afzien van invoering van de rekentoets (31332, nr. 56); 

 • -de motie-Van Meenen c.s. over afzien van de rekentoets in het vwo (31332, nr. 57); 

 • -de motie-Jasper van Dijk over niet vermelden van het toetsresultaat op het diploma (31332, nr. 58); 

 • -de motie-Rog c.s. over overleg met het onderwijsveld over verbetering van de rekenvaardigheid (31332, nr. 59); 

 • -de motie-Rog c.s. over lessen trekken uit het proces van invoering van de rekentoets (31332, nr. 60); 

 • -de motie-Beertema over de besteding van het geld om het rekenonderwijs in het mbo te verbeteren (31332, nr. 62); 

 • -de motie-Jadnanansing c.s. over het niet voor het examen laten meetellen van de rekentoets in vmbo, mbo en havo (31332, nr. 63); 

 • -de motie-Bisschop c.s. over het gebruik van een rekenmachine bij de rekentoets (31332, nr. 64); 

 • -de motie-Bisschop c.s. over alleen vrijwillig deelnemen aan internationaal vergelijkend onderzoek (31332, nr. 65); 

 • -de motie-Straus/Jasper van Dijk over onderzoek naar de besteding van de middelen voor verbetering van het rekenonderwijs (31332, nr. 66); 

 • -de motie-Straus over ieder jaar beoordelen of het al verantwoord is om de rekentoets mee te laten tellen (31332, nr. 67); 

 • -de motie-Straus over scherpe doelstellingen voor de rekentoets in het mbo (31332, nr. 68). 

(Zie vergadering van 7 oktober 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Grashoff stel ik voor, zijn motie (31332, nr. 53) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Grashoff/Van Meenen (31332, nr. 54). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Grashoff/Jasper van Dijk (31332, nr. 55). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. (31332, nr. 56). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. (31332, nr. 57). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31332, nr. 58). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Rog c.s. (31332, nr. 59). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rog c.s. (31332, nr. 60). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Beertema (31332, nr. 62). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, Houwers, Van Vliet, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jadnanansing c.s. (31332, nr. 63). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bisschop c.s. (31332, nr. 64). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Jadnanansing (PvdA):

Voorzitter. Nu de motie op stuk nr. 63 is aangenomen, hoor ik graag van het kabinet in een brief hoe het uitvoering zal geven aan de motie. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Bisschop c.s. (31332, nr. 65). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Van Raak (SP):

Bij de motie op stuk nr. 65 wil de SP geacht worden tegen te hebben gestemd. 

De voorzitter:

De uitslag is al vastgesteld. Het wordt dus opgenomen in de Handelingen. 

De heer Van Raak (SP):

We zijn bij de stemming over de motie op stuk nr. 65 genoemd als fractie die voor heeft gestemd, maar dat hadden we niet. 

De voorzitter:

Maar toch is het vastgesteld. Wat ik kan doen, is toestemming vragen aan de gehele Kamer om de stemming opnieuw te doen. Dat is geen hoofdelijke stemming; ik doe dan de stemming opnieuw per fractie. Het Reglement van Orde schrijft voor dat als één lid van de Kamer zich daartegen verzet, het niet kan. Het gaat over toepassing van het reglement en dit deel van het reglement is wel expliciet. 

De heer Van Raak (SP):

Misschien als toelichting: wij hadden onze vingers niet omhoog. Er is per ongeluk door de snelheid die wij altijd ook verwachten van de voorzitter, blijkbaar iets misgegaan. Dat is helemaal niet erg, dat is prima. Maar het is toch goed als wij dat even herstellen. 

De heer Van der Staaij (SGP):

Ik meende wel handen gezien te hebben. In ieder geval konden wij ons goed vinden in de vaststelling van de voorzitter en hebben wij geen behoefte aan nieuwe stemming hierover. 

De heer Bosma (PVV):

Er is gestemd en er is iets vastgesteld. 

De voorzitter:

Mijnheer Van Raak, het reglement is op dit punt heel helder. Ik zie echter verzet. Ik kan in de Handelingen laten vaststellen dat u zich hiertegen verzet hebt. Dit hele gesprek is opgenomen in de Handelingen. Uw vasthoudende verzet is dus ook vastgesteld. Ik stel voor dat wij later in het Presidium nog eens terugkomen op deze lezing. Overeind blijft echter dat de motie op stuk nr. 65 is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Straus/Jasper van Dijk (31332, nr. 66). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Straus (31332, nr. 67). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de VVD, Klein, Houwers en Van Vliet voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Straus (31332, nr. 68). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de VVD, Klein, Houwers, Van Vliet en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.