Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 91, item 7

7 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12) – 33543

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 3 juni 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES) – 33645

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 3 juni 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen – 33646

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 3 juni 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.\

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 4 juni 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33422 en 33494 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Aanbieding van voorlichting van de Raad van State over de mogelijkheid van dwangvoeding bij hongerstakers en/of vochtweigeraars – 19637-1671

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende informatie n.a.v. het algemeen overleg EU Gezondheidsraad – 21501-31-310

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure inzake geringe vorderingen (861/700) – 22112-1625

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie over de vergunning onder vaste voorschriften in het milieu – 27428-245

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda van de NAVO-ministeriële te Brussel van 4 en 5 juni 2013 – 28676-181

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 24 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven – 28684-382

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezending advies NZa inzake de verantwoordelijkheidsverdeling DBC systematiek – 29248-252

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op de vragen van commissie over de Veiligheidsregio Groningen in relatie tot de aardbevingen als gevolg van de gaswinning – 29517-70

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het bericht in de media dat er een strop dreigt van de Politieacademie – 29628-397

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over vergoeding voor operatie ooglidcorrectie – 29689-446

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Groot Project Ecologische Hoofdstructuur – 30825-192

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling van de adoptienazorg – 31265-48

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 28 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de ECBO-publicatie van drieluik "Kansrijk toelatingsbeleid" – 31524-168

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie Demowijzer – 31757-48

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere duiding van de motie-Geurts c.s. (Kamerstuk 33037, nr. 62) met betrekking tot het aanwijzen van Natura 2000-gebieden in relatie tot haalbaarheid en betaalbaarheid – 32670-73

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsvisie op e-privacy: op weg naar gerechtvaardigd vertrouwen – 32761-49

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 24 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toets Gesproken Nederlands (TGN) en de monitor inburgeringsexamen buitenland over 2012 – 32824-24

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 24 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Heijnen en Segers (Kamerstuk 33400-VII nr. 26) inzake Caribisch Nederland – 33400-VII-71

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) – 33509-6

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek – 33650-1

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 30 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven

Reactie op het verzoek commissie inzake het rapport van Human Rights Watch over luchtaanvallen door Israël op de Gazastrook – 2013Z07264

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 10 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op het advies van de KNAW "Digitale Geletterdheid in het voortgezet onderwijs; vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw" – 2013Z08091

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 19 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de brief van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) over positionering en financiering verpleegkundige zorg – 2013Z08103

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 19 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie om een antwoord op de brief van Lupus Nederland te Barendrecht m.b.t. de vergoeding van belimumab – 2013Z08105

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de brief van huisartsenpraktijk Perquin over AGB-codes voor waarnemend huisartsen – 2013Z08110

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de reactie van de minister op een brief van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) inzake het gebruik van infliximab en adalimumab bij mensen met IBD – 2013Z08115

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel toezending kabinetsreactie op het CPB rapport "Gezondheid loont, tussen keuze en solidariteit" – 2013Z08124

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van reactie op brief van Dierenbescherming over identificatie en registratie van katten – 2013Z08189

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Vergoeding van brillenglazen voor kinderen – 2013Z08259

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de reactie op de brief van de voorzitter van de Werkgeversvereniging Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven inzake heroriëntatie wettelijke taken kenniscentra – 2013Z08343

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 23 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord aan de stichting Foodwatch m.b.t. Nederlandse opschorting van toelating neonicotinoïden volgend op uitstel besluitvorming door EU landbouwministers – 2013Z08349

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 23 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de berichtgeving inzake een failliete schaapsherder op de Veluwe – 2013Z08361

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 23 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel reactie op de resultaten van de onderzoeksrapporten "Indische rekening" en "Sporen van vernieling" – 2013Z08980

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 3 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de brief van de heer K. over de berichtgeving rond zorginstelling Amsta – 2013Z08981

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 3 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstelbrief verzoek om een reactie op de brief van de heer E. B. over de problematiek rond ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen en AWBZ-zorg binnen passend onderwijs – 2013Z08983

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 3 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op een brief van KLOS-TV over het beschikbaar stellen van geld voor een voorlichtingspakket t.b.v. seksuele voorlichting van verstandelijk gehandicapten en andere kwetsbare groepen – 2013Z08987

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 3 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting Horecaclaim Nederland betreffende "Schade door rookverbod in horeca" – 2013Z08993

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 3 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de brief van K. Keijzer te Ridderkerk inzake naleving van open standaarden en platformonafhankelijkheid binnen het openbaar onderwijs – 2013Z09024

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 6 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Aanbieding afschrift van het antwoord op een brief van de niet door Nederland erkende "Republic of West Papua" met betrekking tot soevereiniteit en territoriale integriteit – 2013Z09343

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 14 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de het antwoord aan de FOVAM over de verduidelijking van de Regeling reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven – 2013Z09393

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 15 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord op de brief van Patrimonium woonstichting te Veenendaal m.b.t. inkomensafhankelijke huurverhogingen en verhuurdersheffing – 2013Z09532

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 16 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming deelname ambtenaar aan het rondetafelgesprek over de Politieacademie op 23 mei 2013 – 2013Z09733

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 17 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Deelname van functionarissen aan het rondetafelgesprek Politieacademie op 23 mei 2013 – 2013Z09870

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstelbrief inzake De Opvoedpoli te Amsterdam – 2013Z09878

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 21 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de brief van de heer H.B. betreffende de regels op het gebied van studiefinanciering voor mbo'ers niveau 3/4 die op niveau 2 uitstromen – 2013Z09890

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 21 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

ANBI status Stichting Vrienden van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord Heeswijk – 2013Z10912

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 31 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Aanbieding afschrift van antwoorden op vragen van het Eerste Kamerlid Koffeman inzake het koninklijk huis – 2013Z11121

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 13 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan Stichting Zeehondencrèche Lenie 't Hart m.b.t. onderzoek naar zeehonden – 2013Z08182

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 april 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie om een toelichting op een voornemen om de juridische steun ten behoeve van de bruine vloot in te trekken – 2013Z09695

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 mei 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Slimme Grenzen COM (2013) 95, 96 en 97 – 33614-2

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 4 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Initiatiefnota

Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven over energiebesparing in een oogopslag – 33649

Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven – 4 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:

  • - Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12) (33543);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES) (33645);

c. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  • - Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen (33646);

d. de vaste commissie voor Economische Zaken:

  • - Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven over energiebesparing in een oogopslag (33649).