32 824 Integratiebeleid

Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 mei 2013

Met deze brief wil ik u informeren over twee aspecten van de Toets Gesproken Nederlands (TGN): het informeren van kandidaten voor en na het afleggen van de toets en de menselijke herbeoordeling. Tevens ontvangt u de monitor inburgeringsexamen buitenland over 20121.

Sinds de invoering van de Wet inburgering in het buitenland op 15 maart 2006 worden er monitors opgesteld. De monitorrapportage biedt inzicht in het uitvoeringsproces van de Wet inburgering in het buitenland en is voornamelijk gebaseerd op gegevens van de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. In bijgaande monitor wordt gerapporteerd over 2012.

In 2012 is het slagingspercentage voor de eerste examenpoging verder gestegen. Gedurende de tweede helft van 2011 was dit 77%, kijkende naar de eerste en tweede helft van 2012 was dit percentage respectievelijk 78 en 80%. De volgende monitor over de eerste helft van 2013 zal naar verwachting in het najaar van 2013 aan uw Kamer worden verzonden.

In oktober 2012 is de Kamer toegezegd om nader te berichten over het geven van terugkoppeling aan kandidaten die gezakt zijn2. Ik heb er voor gekozen om naast de totaalscore kandidaten ook de deelscores te geven voor de vaardigheden woordenschat, zinsbouw, uitspraak en vloeiendheid. De totaalscore is het gemiddelde van deze vier deelscores. Kandidaten krijgen bovendien tips om deelvaardigheden te oefenen. Op deze manier krijgen de kandidaten meer inzicht in waar ze extra oefening in nodig hebben ter voorbereiding op hun volgend examen. Dit gebeurt per 1 juli 2013, zowel voor het basisexamen inburgering in het buitenland als voor het inburgeringsexamen in Nederland.

De TGN is een toets met de telefoon. Een computer stelt vragen en geeft opdrachten. De kandidaat geeft antwoord via de telefoon en de computer scoort de antwoorden. In februari 2013 heb ik de Kamer toegezegd te onderzoeken of en hoe de resultaten van een kandidaat die meerdere malen voor de TGN is gezakt alsnog door menselijke beoordelaars beoordeeld kunnen worden3. Ik vind het redelijk dat kandidaten de mogelijkheid krijgen om als zij vier keer gezakt zijn menselijke herbeoordeling aan te vragen van die vierde poging. Wat door de kandidaat is ingesproken wordt dan door getrainde beoordelaars gescoord en dit geldt als uitslag. Ook dit geldt per 1 juli 2013, zowel voor het basisexamen inburgering in het buitenland als voor het inburgeringsexamen in Nederland.

Het is op dit moment niet mogelijk om geheel buiten de computer om de toets af te nemen, zoals aan de orde kwam tijdens het mondelinge vragenuur op 2 april 2013. Daarvoor zou een nieuwe toets ontwikkeld en getest moeten worden en zouden examinatoren getraind moeten worden. Deze mogelijkheden worden op dit moment onderzocht. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de andere onderdelen van het inburgeringsexamen buitenland (kennis van de Nederlandse samenleving en de toets geletterdheid en begrijpend lezen). Over de uitkomsten van dit onderzoek zal ik de Kamer voor het zomerreces informeren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 431.

X Noot
3

Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 1231.

Naar boven