Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 60, item 13

13 Stemmingen Kabinetsbeleid crisis

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het beleid van het kabinet als het gaat om loonontwikkeling, de aanpak van de economische crisis en de sterk oplopende werkloosheid,

te weten:

  • - de motie-Roemer over het schrappen van de nullijn in de zorg (33566, nr. 3);

  • - de motie-Van Ojik over een nationaal banenplan (33566, nr. 4);

  • - de motie-Van Ojik over het investeren van de beschikbare 500 miljoen in verduurzaming van de economie (33566, nr. 5);

  • - de motie-Wilders over het gebruiken van het budget voor ontwikkelingshulp voor lastenverlichting (33566, nr. 6);

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over een belasting onttrokken waarde (33566, nr. 7);

  • - de motie-Pechtold over een deel van de beschikbare 300 miljoen inzetten tegen jeugdwerkloosheid (33566, nr. 8);

  • - de motie-Pechtold c.s. over effecten van onderwijsinvesteringen zichtbaarder maken in modellen (33566, nr. 9);

  • - de motie-Krol/Klein over het opschorten van aangekondigde kortingen (33566, nr. 10);

  • - de motie-Krol c.s. over een Ambassadeur Aanpak Werkloosheid Oudere Werknemers (33566, nr. 11).

(Zie vergadering van 5 maart 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Ojik stel ik voor, zijn motie (33566, nr. 5) aan te houden en op verzoek van de heer Pechtold stel ik voor, zijn motie (33566, nr. 8) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Krol/Klein (33566, nr. 10) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De motie-Krol c.s. (33566, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkloosheid de jeugd en oudere werknemers zwaar treft;

overwegende dat de regering terecht een Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid wil instellen;

overwegende dat het kabinetsbeleid ook gericht is op langere deelname van ouderen aan het arbeidsproces;

verzoekt de regering om in navolging hiervan ook een Ambassadeur of een taskforce Aanpak Werkloosheid Oudere Werknemers in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 12, was nr. 11 (33566).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Roemer (33566, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik (33566, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (33566, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (33566, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (33566, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Bij de motie op stuk nr. 7 van mevrouw Ouwehand en mevrouw Thieme moet de GroenLinks-fractie geacht worden voor te hebben gestemd.

De voorzitter:

Waarvan akte.

In stemming komt de gewijzigde motie-Krol c.s. (33566, nr. 12, was nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Pechtold (D66):

Nu de motie over de onderwijsinvesteringen is aangenomen, zou ik van het kabinet niet alleen graag horen hoe het dit gaat invullen, maar ook wanneer het dit gaat invullen.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram terstond doorsturen naar het kabinet.