Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 60, item 15

15 Stemmingen Kieswet

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen ( 33268 ),

en over:

  • - de motie-Heijnen/Klein over mogelijke integriteitsschendingen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 (33268, nr. 19).

(Zie vergadering van 6 maart 2013.)

De voorzitter:

Het amendement-Schouw (stuk nr.14) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

In stemming komt het amendement-Bosma (stuk nr. 18, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 18 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Taverne/Heijnen (stuk nr. 15) tot het doen vervallen van onderdeel AW.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, 50PLUS, D66, de PvdA en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Heijnen (stuk nr. 13) tot het invoegen van artikel IIa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Taverne/Heijnen (stuk nr. 15) en het amendement-Heijnen (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heijnen/Klein (33268, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.