Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 60, item 12

12 Stemmingen Integratieonderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over integratieonderwerpen,

te weten:

  • - de motie-Karabulut over een samenhangend plan tegen onder meer discriminatie (32824, nr. 9);

  • - de motie-Karabulut over een subsidiestop voor organisaties die integratie belemmeren (32824, nr. 10);

  • - de motie-Karabulut over het bestrijden van monoculturele en mono-etnische scholen (32824, nr. 11);

  • - de motie-Van Klaveren over het sluiten van alle moskee-internaten (32824, nr. 13);

  • - de motie-Van Klaveren over onderzoek naar antisemitisme binnen de islamitische gemeenschap (32824, nr. 14);

  • - de motie-Heerma over een aanvulling op de Agenda Integratie (32824, nr. 15);

  • - de motie-Yücel over toetsing van het initiatiefwetsvoorstel-Dijselbloem c.s. over burgerschapsvorming (32824, nr. 16);

  • - de motie-Karabulut over het wettelijk regelen van toezicht op moskee-internaten (32824, nr. 17).

(Zie vergadering van 5 maart 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Karabulut stel ik voor, haar motie (32824, nr. 17) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Yücel (32824, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kennisnemen en onderschrijven van Nederlandse kernwaarden en verworvenheden van belang is voor het effectief participeren in de Nederlandse samenleving;

van mening dat burgerschapsvorming op school daar een bijdrage aan kan leveren;

verzoekt de regering, de aangenomen initiatiefwet-Van Dijsselbloem c.s., op grond waarvan het onderwijs ook burgerschapsvorming omvat, te toetsen op de mate waarin en de wijze waarop aspecten als het kennen en leren van essentiële waarden en democratische burgerschapsvorming hier onderdeel van uitmaken;

verzoekt de regering tevens, in haar reactie op het rapport van de Onderwijsraad over burgerschapsvorming ook op deze aspecten en eventuele verbeterpunten in te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19, was nr. 16 (32824).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Karabulut (32824, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (32824, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (32824, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (32824, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (32824, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heerma (32824, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Yücel (32824, nr. 19, was nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.