Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 60, item 14

14 Stemmingen Integriteit openbaar bestuur

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over integriteit in het openbaar bestuur,

te weten:

  • - de motie-Heijnen c.s. over een evaluatie door het Presidium (28844, nr. 69);

  • - de motie-Paulus Jansen over uitsluitingsgronden (28844, nr. 70);

  • - de motie-Schouw/Klein over het rapporteren over integriteit in het jaarverslag (28844, nr. 71).

(Zie vergadering van 6 maart 2013.)

De voorzitter:

De motie-Paulus Jansen (28844, nr. 70) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, voor rijksoverheid en lagere overheden uitsluitingsgronden op te stellen voor aanbesteding, mededinging en contractering, en daarbij in ieder geval als uitsluitingsgrond te laten gelden een veroordeling voor strafbare feiten als valsheid in geschrifte, afpersing, verduistering, bedrog en omkoping,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 72, was nr. 70 (28844).

Op verzoek van de heer Paulus Jansen stel ik voor, zijn gewijzigde motie (28844, nr. 72, was nr. 70) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Heijnen c.s. (28844, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw/Klein (28844, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.