Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 60, item 18

18 Stemmingen moties Europese kerncentrales

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het bericht "Europese kerncentrales niet veilig genoeg",

te weten:

  • - de motie-Van Tongeren over onderbrengen van vergunningverlening en toezicht bij verschillende ministeries (32645, nr. 46);

  • - de motie-Klever over kernenergie beschouwen als duurzame energie (32645, nr. 47);

  • - de motie-Jan Vos/Leegte over een onafhankelijke autoriteit (32645, nr. 48).

(Zie vergadering van 6 maart 2013.)

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (32645, nr. 46) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister van Economische Zaken verantwoordelijk is voor de energievoorziening, de vergunningverlening en het toezicht;

overwegende dat één van de lessen uit de ramp in Fukushima was dat vergunningverlening en toezicht goed gescheiden moeten zijn;

verzoekt de regering, vergunningverlening en toezicht zo onder te brengen dat zij voldoen aan de eisen uit de relevante verdragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 49, was nr. 46 (32645).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren (32645, nr. 49, was nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever (32645, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan Vos/Leegte (32645, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.