Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332824 nr. 19

32 824 Integratiebeleid

Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YÜCEL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 12 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kennisnemen en onderschrijven van Nederlandse kernwaarden en verworvenheden van belang is voor het effectief participeren in de Nederlandse samenleving;

van mening dat burgerschapsvorming op school daar een bijdrage aan kan leveren;

verzoekt de regering, de aangenomen initiatiefwet-Van Dijsselbloem c.s., op grond waarvan het onderwijs ook burgerschapsvorming omvat, te toetsen op de mate waarin en de wijze waarop aspecten als het kennen en leren van essentiële waarden en democratische burgerschapsvorming hier onderdeel van uitmaken;

verzoekt de regering tevens, in haar reactie op het rapport van de Onderwijsraad over burgerschapsvorming ook op deze aspecten en eventuele verbeterpunten in te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yücel