9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Tweeëntwintig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 33282, 33036, 32821, 33221, 31353, 33175, 32891, 30880, 32822, 33019, 33287, 33271, 33284, 33121, 33212, 33290, 32814, 32640, 33176, 32574, 33216 (R1980) en 33217.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de informele Raad Algemene Zaken van 20 en 21 januari 2013 – 21501-02-1209

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 21 en 22 januari 2013 te Brussel – 21501-07-984

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Achtste voortgangsrapportage hervormingsprogramma Ierland – 21501-07-985

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen over overleg NMa met garnalensector en over artikel 101, lid, VWEU – 21501-32-677

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Telecomraad van 20 december 2012 – 21501-33-402

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Fyra Amsterdam-Brussel – 22026-374

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Plan voor beter OV voor de stadsregio Amsterdam – 23645-522

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op wetenschappelijk artikel in Nature inzake gecombineerde toxische effecten van insecticiden op hommels – 27858-140

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

EU-arbeidsmigratie – 29407-153

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapportage Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties – 29453-286

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bijdrage Jeugd Olympische Spelen 2018 – 30234-80

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen bezuinigingen AIVD – 30977-50

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 11 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kasuitgaven en verplichtingenbudgetten SDE+ – 31239-143

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van een koninklijk besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot dierproeven – 32336-10

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 11 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging tijdens AO gewasbeschermingsmiddelen van 10 oktober 2012 over activiteiten ter versterking van de bijensector – 32372-96

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van het Besluit huurprijzen woonruimte, betreffende de energieprestatie van gebouwen – 32757-55

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Percentages conventionele biobrandstoffen – 32813-23

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nazending onderzoeksrapport 'Ten gronde beschouwd' – 33118-7

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 11 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de aangehouden motie van het lid Pechtold (33400 I, nr. 5) over het herijken van de koninklijke archieven – 33400-I-9

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten – 33400-IX-11

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding IOB-evaluatierapport Turning a right into practice. Impact evaluation of the Ixchen Centre for Women cervical cancer programme in Nicaragua – 33400-V-109

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 10 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Landelijk beeld jaarwisseling 2012–2013 – 33400-VI-86

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstelbrief toezegging ouderbetrokkenheid – 33400-VIII-123

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen naar aanleiding van Begrotingsonderzoek inzake subsidies voor landbouw en visserij d.d. 15 november 2012 – 33400-XIII-39

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Berichtgeving in de media over stoppen uitkeringen aan Nederlanders in Marokko – 33400-XV-75

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven