33 400 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2013

Hierbij bied ik u het landelijk beeld aan van de incidenten die tijdens de jaarwisseling 2012–2013 hebben plaatsgevonden.1

Uit het door de politie op 7 januari jl. opgestelde landelijk beeld van de incidenten tijdens de jaarwisseling 2012–2013 kan de indruk gewekt worden dat de jaarwisseling wederom relatief beheersbaar is verlopen. Dit is mede te danken aan de inzet van politie, brandweer, ambulancepersoneel, gemeenten en andere betrokkenen, die zeer groot is geweest. Ik ben echter van oordeel dat de jaarwisseling nog steeds niet goed is verlopen. De hoeveelheid en de aard van de incidenten en de mate van geweld tegen werknemers met een publieke taak zijn nog steeds onacceptabel. Datzelfde geldt voor het letsel, de schade en de maatschappelijke kosten.

Het aantal incidenten is in vergelijking met de vorige jaarwisseling nagenoeg gelijk gebleven (4254 in 2013/4061 in 2012).

Daarbij is een daling te zien van openlijke geweldpleging/samenscholing (139 in 2013/265 in 2012) en (poging) tot zware mishandeling/dood door schuld (114 in 2013/120 in 2012).

Een stijging is te zien bij vernielingen (2661 in 2013/2452 in 2012), mishandelingen (524 in 2013/492 in 2012) en brandstichtingen (816 in 2013/732 in 2012).

Het aantal incidenten van geweld tegen politie, brandweer en ambulancepersoneel is afgenomen (114 in 2013/186 in 2012).

De politie heeft 1098 personen aangehouden, waarvan er, volgens de voorlopige cijfers van het OM, 723 zijn aangebracht bij het OM.

Hiervan zijn er inmiddels 419 door het OM beoordeeld, met name via de ZSM-werkwijze.

Hiervan is in 167 zaken besloten tot een OM-strafbeschikking, een transactie of een voorwaardelijk sepot, 19 gevallen zijn verwezen naar HALT of Veiligheidshuis, 48 zaken zijn geseponeerd en 185 personen zijn gedagvaard. Hiervoor zijn inmiddels 16 supersnelrechtzittingen gehouden.

In drie zaken die via supersnelrecht zijn afgehandeld en waarin de rechtbank lager vonniste dan het OM had geëist, gaat het OM in hoger beroep. Over zaken die nog onder de rechter zijn, kan ik uiteraard geen mededelingen doen. Wel kan ik u melden dat binnenkort nog 16 snelrechtzittingen, 48 themazittingen en 105 reguliere zittingen zullen volgen.

Op dit moment zijn nog niet alle gegevens voorhanden om een totaal beeld van de afgelopen jaarwisseling te kunnen schetsen. Dit betreft bijvoorbeeld de definitieve cijfers van het OM en cijfers over in beslag genomen vuurwerk, vuurwerkletsel en schade.

Ik zal u hierover in februari een brief toesturen, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Ik zal u in die brief ook informeren over de stand van zaken m.b.t. de toezeggingen die zijn gedaan in het Algemeen Overleg van 19 december jl.

Het functioneren van het alarmnummer 112 tijdens de jaarwisseling is, dankzij de in gang gezette verbeteringen, naar verwachting en behoren geweest. Eerder heb ik uw Kamer gemeld dat de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoek doet naar het functioneren van het alarmnummer 112 naar aanleiding van een aantal grote incidenten. Dit onderzoek zal dit voorjaar aan uw Kamer aangeboden worden.

Het vorenstaande maakt duidelijk dat de jaarwisseling nog niet overal het feest is dat het moet zijn. De huidige aanpak moet worden voortgezet. Ik ben ervan overtuigd dat een krachtige, eenduidige en integrale aanpak uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen.

De minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven