33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2013

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 december 2012 verzocht om een reactie op berichtgeving in de media dat het kabinet de uitkeringen aan gerechtigden in Marokko wil stoppen.

Voor het eerst in april 2011 is Marokko verzocht om onderhandelingen te beginnen over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko. Aanpassing van dit verdrag is noodzakelijk om met betrekking tot Marokko uitvoering te geven aan het voornemen de export van kinderbijslagen naar landen buiten de EU te stoppen en de vergoeding van zorgkosten bij tijdelijk verblijf in landen buiten de EU te beëindigen.

Sindsdien is dit verzoek op verschillende manieren herhaald maar tot op heden is Marokko niet ingegaan op deze herhaalde verzoeken. Conform het gestelde in de brief van 22 december 2010 (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XV, nr. 57) is dit voor het kabinet aanleiding geweest om zich op 30 november 2012 te beraden op de opstelling van Marokko en op de vraag welke consequenties het daaraan zal verbinden. Het kabinet is daarbij tot de conclusie gekomen dat wanneer er geen bevredigende uitkomst is van het overleg met Marokko, het een wetsvoorstel houdende de goedkeuring van de opzegging van het socialezekerheidsverdrag met Marokko zal indienen bij het parlement.

Opzeggen van het verdrag zou tot gevolg hebben dat mensen die vanuit Nederland terugkeren naar Marokko nadat het verdrag daadwerkelijk buitenwerking is getreden dit niet langer kunnen doen met behoud van een uitkering. De AOW is hierbij uitgezonderd. Op basis van overgangsrecht geldt dat voor mensen die al in Marokko wonen, hun uitkeringen zullen blijven doorlopen met uitzondering van de kinderbijslagen.

Het blijft mijn inzet om ook met Marokko door middel van onderhandelingen te komen tot aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag. Voor de aanpassing van het verdrag is aanvaarding door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel herziening exportbeperking kinderbijslag een vereiste.

Zoals ik tijdens het debat in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel herziening exportbeperking kinderbijslag heb toegezegd zal ik blijven proberen om met Marokko onderhandelingen te beginnen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven