31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2013

Op verzoek van uw Kamer stuur ik u hierbij informatie over de kasuitgaven en verplichtingenbudgetten SDE+ tot en met 2020.

De SDE+ is een subsidie, die gedurende meerdere jaren betaald wordt voor de daadwerkelijk geproduceerde energie. Daarnaast beweegt de subsidie mee met de energieprijzen. Op het moment dat een subsidiebeschikking wordt afgegeven is daarom niet exact duidelijk hoeveel er uiteindelijk voor de betreffende productie-installatie zal worden uitbetaald. Dit is immers afhankelijk van de gerealiseerde energieproductie en de ontwikkeling van de energieprijzen.

Een subsidiebeschikking wordt afgegeven voor het maximale bedrag waarop de subsidieontvanger in totaal gedurende de looptijd van de beschikking (maximaal 15 jaar, afhankelijk van de categorie) aanspraak kan maken.

Op de begroting wordt geld gereserveerd voor de verwachte jaarlijkse kasuitgaven. De budgettaire middelen verdubbelen van € 900 miljoen in 2013 tot € 1,8 miljard aan het eind van de kabinetsperiode in 2017. Volgens berekeningen van ECN en PBL is 16% in 2020 met deze extra middelen ambitieus, maar haalbaar. Ik leg mij desondanks niet neer bij de bedragen die nu zijn geraamd in het Regeerakkoord. Deze bedragen zijn wat mij betreft maximum bedragen en ik ga mij er voor inspannen om de kosten voor stimulering van duurzame energie zo laag mogelijk te houden. Tabel 1 geeft het overzicht van de begrote jaarlijkse kasuitgaven op basis van het regeerakkoord.

Tabel 1: Overzicht van kasmiddelen beschikbaar voor de stimulering van duurzame energie in het kader van SDE+ (inclusief stimulering van bij- en meestook van biomassa in kolencentrales en SDE+ gerelateerde energie-innovatie), MEP en SDE tot en met 2020.

mln euro

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

MEP en SDE

800

918

952

980

911

780

759

756

SDE+ in Miljoenennota 2013

100

200

300

414

483

614

635

638

Toevoeging SDE+ in regeerakkoord 2012

   

20

80

395

1010

1.820

2.420

Totaal beschikbaar

900

1.118

1.272

1.474

1.789

2.404

3.214

3.814

Het verplichtingenbudget wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de beschikbare kasmiddelen en de verwachte uitgaven voortkomend uit de reeds aangegane verplichtingen. Voor 2013 heb ik dit budget vastgesteld op € 3 miljard. Dit budget leidt tot kasbetalingen gedurende de looptijd van de afgegeven beschikkingen. Bepaling van het verplichtingenbudget in de komende jaren hangt af van ontwikkelingen, zoals het intrekken of slechts gedeeltelijk benutten van beschikkingen door producenten en wijzigingen in de energieprijsscenario’s. Mochten de verwachte kasuitgaven als gevolg daarvan lager uitvallen dan eerder geraamd, dan kan ik het verplichtingenbudget in enig jaar hoger vaststellen. Ik kan daarom nu nog niet aangeven wat het beschikbare budget voor de komende jaren zal zijn.

De uitgaven in het kader van de SDE+ worden bekostigd uit de opslag duurzame energie op de energierekening die in december door beide Kamers der Staten-Generaal is aangenomen. De begrote inkomsten uit deze opslag zullen alleen aan deze uitgaven worden besteed.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven