Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2424-2425

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2008 (31200 XI), te weten:

- de motie-Vermeij c.s. over een integrale structuurvisie op de Randstad (31200 XI, nr. 30).

(Zie vergadering van 8 november 2007.)

De voorzitter:

De motie-Vermeij c.s. (31200-XI, nr. 30) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het coalitieakkoord uiting wordt gegeven aan de wens om structuurvisies op te stellen voor ruimtelijkeordeningsvraagstukken en projecten die het lokale en/of regionale niveau overstijgen;

overwegende dat in het urgentieprogramma Randstad een overkoepelende ruimtelijke visie ontbreekt;

overwegende dat juist vanuit een integrale visie op wonen, werken, mobiliteit, water, natuur, recreatie en landschap tot een duurzame investeringsmix kan worden gekomen;

verzoekt de regering, in nauwe samenwerking tussen de ministers van VROM, van VW, van EZ en van LNV en voortbordurend op de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit, te komen tot een integrale structuurvisie op de Randstad, inclusief het Groene Hart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 70 (31200-XI).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Vermeij c.s. (31200-XI, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.