Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2417-2418

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Materieel van de begroting van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008, te weten:

- de motie-Van Velzen over een stem voor de VN-resolutie over militair gebruik van verarmd uranium (31200 X, nr. 33);

- de motie-Van Velzen over het terugbrengen van het aantal F-16-toestellen (31200 X, nr. 34);

- de motie-Van Velzen over het afstoten van fregatten (31200 X, nr. 35);

- de motie-Van Velzen over uitstel van ondertekening van memorandum of understanding voor verwerving van een JSF-testtoestel (31200 X, nr. 36);

- de motie-Van Velzen over de wenselijkheid van de NAVO-kernwapentaak (31200 X, nr. 37);

- de motie-Eijsink over oprichting van een centrale organisatie voor munitiebeheer (31200 X, nr. 38);

- de motie-Eijsink over de gevolgen van de levensduurverlenging van F-16-toestellen (31200 X, nr. 39).

(Zie wetgevingsoverleg van 12 november 2007.)

De voorzitter:

De motie-Van Velzen (31200-X, nr. 33) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland op 1 november in het Eerste Comité van de Verenigde Naties tegen resolutie A/C.1/62/L.18/Rev.1 heeft gestemd, waarin de Secretaris-Generaal werd verzocht om onderzoek te doen op basis van input van VN-lidstaten en ngo's naar het militaire gebruik van verarmd uranium en de effecten daarvan op milieu en gezondheid en dit op de agenda van de volgende algemene vergadering van de VN te zetten;

constaterende dat Nederland tegen deze resolutie heeft gestemd omdat zij de overweging dat verarmd uranium "potential harmful effects" heeft onwetenschappelijk vindt;

overwegende dat de minister van Defensie tijdens de begrotingsbehandeling heeft gesteld dat het bezwaar tegen deze formulering wordt ondervangen als het woord "possible" in plaats van "potential" wordt gebruikt;

roept de regering op, de indieners van de resolutie te verzoeken deze formulering over te nemen en op basis van deze gewijzigde formulering daarna bij de eindstemming van de Algemene Vergadering van de VN vóór dit voorstel te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Van Velzen en Knops. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 70 (31200-X).

Op verzoek van mevrouw Van Velzen stel ik voor, haar motie (31200-X, nr. 37) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Eijsink (31200-X, nr. 38) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de organisatie van het munitiebeheer bij Defensie nog steeds versnipperd is en al jarenlang door de ARK geconstateerde gebreken kent;

tevens overwegende dat Defensie enerzijds nog opslagcomplexen vol met verouderde munitie beheert en anderzijds voor lopende missies nauwelijks of geen vitale munitiesoorten extra in voldoende reservevoorraad heeft;

verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de oprichting van een centrale organisatie voor het munitiebeheer, de sanering van opslagcomplexen met verouderde munitie en een substantiële aanvulling van vitale munitiesoorten en de Kamer over de resultaten te informeren vóór het najaar van 2008,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Eijsink en Knops. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 71 (31200-X).

Op verzoek van mevrouw Eijsink stel ik voor, haar motie (31200-X, nr. 39) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Velzen/Knops (31200-X, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31200-X, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31200-X, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31200-X, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Eijsink/Knops (31200-X, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Nu mijn gewijzigde motie op stuk nr. 70) is aangenomen, ontvang ik graag vandaag een reactie van het kabinet over de wijze waarop het deze motie zal uitvoeren. Volgens mij stemmen de Verenigde Naties morgen over dit onderwerp.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.