Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2472-2474

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. drie koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (herzien) (Trb. 1993, 123) (31283);

Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure) (31285);

Aanpassing van de wet van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken (Stb. 653), de wet van 24 december 1958, houdende uitvoering van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 677) en de wet van 12 juni 1909 tot uitvoering van het op 17 juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 141) aan de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening ( 31286).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende voorstellen van wet:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007 (31290-III);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (31290-XI);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Waddenfonds (H) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31290-H).

Deze voorstellen van wet, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, over de tekst van de offerteopdracht Europese aanbestedingsregels (31144, nr. 2);

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, over de agenda en de Nederlandse inzet NAVO-raad (28676, nr. 42);

 • een, ten geleide van Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio; Lissabon, 11 april 1997 (Trb. 2002, 113 en 137) (31284, R1841);

twee, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, inzake aanbieding Nederlandse versie Wetgevingswerkprogramma (22112, nr. 589);

 • een, ten geleide van aanbieding van vijf fiches (22112, nr. 591);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van overzicht planningsoverleg voor 4 december 2007 (31200-VI, nr. 91);

een, van de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van de agenda Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (23490, nr. 479);

een, van de staatssecretaris van Justitie, inzake reactie op advies "MVV weg ermee" (29861 en 30573, nr. 23);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, inzake aanbieding " operationeel actieplan Polarisatie en Radicalisering 2008" (29754, nr. 120);

 • een, over de problematiek bij de hoofdwerkgever van de brandweervrijwilliger (30875, nr. 11);

drie, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting (24515, nr. 120);

 • een, over de toekomstige inrichting van het verkiezingsproces (31200-VII, nr. 26);

 • een, ten geleide van rapport voorlopige evaluatie van de Rekenkamer (commissie bij gemeenten en provincies (31200-B en 31200-C, nr. 9);

vier, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, ten geleide van actieplan Leerkracht van Nederland (27923, nr. 45);

 • een, ten geleide van ontwerpbesluit van de Wet op het hoger onderwijs (29853, nr. 35);

 • een, over radicale moslims die de dienst uitmaken bij de Nederlandse Moslim Omroep (31200-VIII, nr. 39);

 • een, ten geleide van strategische agenda Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid (31288);

vier, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de Expertgroep Doorlopende leerlijnen (27923, nr. 46);

 • een, over de wachtlijsten in de buitenschoolse opvang (28447, nr. 151);

 • een, ten geleide van de Kwaliteitsagenda voortgezet onderwijs (31289);

 • een, over primair onderwijs (31293);

vijf, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van verslag vergadering Europese Ecofinraad (21501-07, nr. 584);

 • een, ten geleide van de agenda Eurogroep en Ecofinraad (21501-07, nr. 585);

 • een, over de huidige stand van zaken van het Galileoproject (21501-33 en 21501-07, nr. 142);

 • een, over de inzet rond de invoering Single Euro Payments Area (27863, nr. 28);

 • een, ten geleide van de Najaarsnota 2007 (31290);

twee, van de staatssecretaris van Financiën, te weten:

 • een, over de overdrachtsmaatregel in het Nederlands-Belgische belastingverdrag 2001 (26834, nr. 18);

 • een, over het niet naleven van Europese aanbestedingsregels (31066, nr. 18);

een, van de minister en de staatssecretaris van Defensie, inzake beantwoording van vragen behandeling Defensiebegroting (26488, nr. 64);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over de verbeterde informatievoorziening "Battlefield Management System" (BMS) (27830, nr. 48);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, inzake ontwerp-AMvB wijziging Besluit Externe veiligheid (29383, nr. 81);

 • een, over "Nieuwe energie voor het klimaat" (31209, nr. 9);

acht, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, te weten:

 • een, over de voorgenomen parameters in het huurbeleid en het rapport "Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2007" (27926, nr. 121;

 • een, over de plaatsing wijziging artikel 2 achtste lid Woningwet (28325, nr. 64);

 • een, over ingrijpen van gemeenten in de woonruimte verdeling (29624, nr. 3);

 • een, over de Wijkaanpak (30995, nr. 32);

 • een, inzake voorstellen knelpuntenpot wijkenaanpak (30995, nr. 33);

 • een, over de voortgang teruggang in vroeg-naoorlogse wijken (30995, nr. 34);

 • een, over het actieplan woningproductie (31200-XVIII, 27562 en 30607, nr. 10);

 • een, inzake beantwoording van vragen gesteld bij de begrotingsbehandeling (31200-XVIII, nr. 14);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (29398, nr. 73);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Besluit Reglement patenten voor de scheepvaart op de Rijn (31287);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, inzake reactie op groenboek Aanpassing aan klimaatverandering (22112, nr. 590);

 • een, over de regeling toegang tot LNG-installaties (29023, nr. 44);

 • een, inzake reactie verzoek van de vaste commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer toekomstvisie Energieonderzoek (31209, nr. 8);

vijf, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van verslag Raad van Vervoer Telecommunicatie en Energie (21501-33, nr. 141);

 • een, over de arbeidsvoorwaarden van postbezorgers (30536, nr. 55);

 • een, over de stand van zaken postmarkt in het buitenland (30536, nr. 56);

 • een, inzake reactie op TNT-post BV als leverancier van de universele postdienst (30536, nr. 57);

 • een, inzake de beleidsdoorlichting operationeel doel B (30991, nr. 3);

drie, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, inzake tariefstelling kosten voor destructie in 2008 (27495, nr. 38);

 • een, over de toepassing van de een-op-eenmethode voor populatiebeheer (31200-XIv, nr. 151);

 • een, inzake hete bezwaarschrift van de Stichting Faunabescherming (31 200-XIV, nr. 152);

zeven, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van de BNC-fiche arbeidsrecht (22112 en 21501-31, nr. 592);

 • een, ten geleide van aanbieding Arbobalans 2006 (25883, nr. 121);

 • een, over ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt (29544, nr. Lijst van ingekomen stukken125);

 • een, ten geleide van de eerste rapportage onderzoek "De Europese grenzen verlegd" (29407, nr. 75);

 • een, inzake beantwoording van vragen van het lid Van Gent over het SCP-rapport (29544, 30950, nr. 126);

 • een, inzake reactie op motie-Van Hijum c.s. (30909, nr. 17);

 • Lijst van ingekomen stukkeneen, inzake reactie op het rapport van de RWI "Beleid en Praktijk na niet-geslaagde trajecten" (30982, nr. 3);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het advies Raad van Staten inzake Besluit experiment WWB alleenstaande ouders (30545, nr. 41);

zeven, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de EU-raad te Brussel onderdeel volksgezondheid (21501-31, nr. 134);

 • een, over de verlenging van de convenantperiode (24077, nr. 203);

 • een, over een goed werkend risicovereveningssysteem werking zorgverzekeringsmarkt (29689, nr. 168);

 • een, over de acute ketenzorg (29247, nr. 54);

 • een, over de gepresenteerde Univé de Zekurpolis van de zorgverzekeraar Univé (29689, nr. 169);

 • een, inzake aanbieding "Masterplan buitenland" ( 30918, nr. 27);

 • een, inzake reactie op het inspectierapport "Risico's minimaal invasieve chirurgie onderschat. Kwaliteitssysteem voor laparoscopische operaties ontbreekt" (31200-XVI, nr. 89);

een, van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de nieuwe bevoegdheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (31122 en 31200-XVI, nr. 5);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het actieplan Brandveiligheid (26956, n r. 53);

twee,van de minister voor Jeugd en Gezin, te weten:

 • een, over het programma "Alle kansen voor alle kinderen" (31001, nr. 37);

 • een, inzake reactie op ingediende moties begrotingsbehandeling Jeugd en Gezin (31200-XVII, nr. 30);

een, van het Presidium, inzake advies over een aantal aspecten van megastallen (28973, nr. 16).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van afschrift van brief directeur van VNCI;

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over de Schiphol Forens Kaart.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

5. de volgende brief:

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de nota biologische landbouw.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven niet te drukken en door te zenden aan de betrokken commissie;

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Justitie:

 • - Aanpassing van de wet van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken (Stb. 653), de wet van 24 december 1958, houdende uitvoering van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 677) en de wet van 12 juni 1909 tot uitvoering van het op 17 juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 141) aan de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening (31286);

b. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

 • - Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure) (31285);

c. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

 • - Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet) (31291).