Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2407-2408

Vragen van het lid Madlener aan de minister van Financiën over het bericht dat Ryanair afziet van thuisbasis in Eindhoven.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Vanochtend bereikte ons het bericht dat Ryanair voorlopig afziet van verdere investeringen in onze luchthaven Eindhoven Airport. Eén miljoen extra passagiers en maar liefst 1000 extra banen gaan waarschijnlijk aan de neus van Eindhoven voorbij. Als reden geeft Ryanair op dat de ticketheffing mensen de grens over zal jagen.

Die heffing weegt zwaar op het vakantiegeld van mensen. Vooral in de grensstreek zullen luchthavens moeten concurreren met buitenlandse luchthavens. Mede door prijsvechters zoals Ryanair is vliegen betaalbaar voor iedereen, ook voor mensen met een kleine beurs. Omdat deze regering bij monde van de minister van VROM al vaak heeft gezegd dat het inderdaad de bedoeling van de regering is dat er minder gevlogen wordt, heb ik de volgende vragen over de zogenaamde milieubelasting oftewel ticketheffing.

Is dit nu goed nieuws voor u, minister, dat er geen extra 1000 banen gaan naar de regio Eindhoven? Vindt u het geslaagd beleid dat onze burgers straks minder met het vliegtuig op vakantie kunnen gaan? Slaapt u er beter van als duizenden mensen hun baan verliezen of banen verplaatst worden naar buitenlandse luchthavens? Geeft het u een goed gevoel dat mensen met een kleine beurs als eersten niet meer met vakantie kunnen gaan? Is er eigenlijk wel sprake van milieuwinst als mensen vaker met de auto binnen Europa op vakantie zullen gaan? Is het niet eigenlijk gewoon dom beleid om mensen te dwingen om over de grens te gaan om daarvandaan te vertrekken? Dan is er toch geen sprake meer van milieuwinst? Is deze boete op vliegen, net zoals al die andere zogenaamde milieuheffingen, vooral bedoeld om de gezinnen met de kleine beurs te treffen? Zo nee, waarom zijn het dan juist de mensen met de kleine beurs die straks minder kunnen gaan vliegen?

Is het trouwens niet vreselijk hypocriet dat nu wel allerlei Kamerleden op kosten van de belastingbetaler helemaal naar Bali vliegen om daar zogenaamd te gaan lobbyen?

Behalve de nadelige economische gevolgen voor de regio Eindhoven en de rest van Nederland en het feit dat onze burgers zwaar getroffen worden in hun zuurverdiende vakantiegeld, wil ik namens de hele PVV-fractie een beroep doen op minister Bos om de Kamer nu toe te zeggen dat deze asociale belasting alsnog van tafel gaat.

Minister Bos:

Voorzitter. Alle vragen die de heer Madlener stelt, zijn aan de orde geweest in het debat over het Belastingplan. Toen heeft zijn collega, de heer Van Dijck, een motie ingediend met daarin de overwegingen die de heer Madlener ons vandaag voorhoudt. In die motie wordt de regering verzocht om de voorgenomen vliegbelasting ongedaan te maken en de wens uitgesproken dat het wetsvoorstel dat daarop betrekking heeft niet wordt aangenomen. De meerderheid van de Kamer heeft echter besloten om het wetsvoorstel wel aan te nemen. Daarmee heeft zij een inhoudelijk oordeel gegeven over de bezwaren die de heer Madlener heeft. Dat oordeel volgen wij thans door de wet uit te voeren.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Ik was hier al bang voor. Het is inderdaad kabinetsbeleid om de mensen met de kleine beurs te treffen. Kennelijk slaapt mijnheer Bos juist wel goed als juist de mensen met de kleine beurs niet meer met het vliegtuig op vakantie gaan en 1000 banen aan een regio voorbijgaan. Wie weet wat voor gevolgen dit heeft voor andere luchthavens in Nederland.

Kortom, de heer Bos wenst niet op de argumenten in te gaan die ik heb genoemd. Hij blijft bij zijn standpunt. Ik ben teleurgesteld in deze minister.

De heer Nicolaï (VVD):

Het is een verrassend staaltje van democratie dat de minister zijn handen in de lucht houdt en zegt "de Kamer heeft het zo besloten". Volgens mij was het een voorstel van het kabinet. Daarom vraag ik toch wat deze minister daarvan vindt. Wij constateren dat de ecotaks ten eerste averechts werkt voor de werkgelegenheid: er verdwijnen sowieso al 1000 direct gerelateerde arbeidsplaatsen in Eindhoven. Ten tweede werkt de ecotaks averechts voor het milieu: de mensen rijden de grens over en vliegen dan alsnog. Zij vervuilen dus eerst in de auto, wat vervuilender is dan vliegen, en gaan daarna vliegen. Het enige wat overblijft is, naar ik aanneem, het spekken van de schatkist: via die belasting wijzer worden over de ruggen van mensen die met vakantie willen. Als die mensen echter toch gaan vliegen maar dan uit een ander land dan Nederland, dan krijgt de heer Bos dat geld nog niet eens. Dus zelfs deze laatste overweging gaat niet op. De ecotaks werkt met andere woorden averechts. Is de heer Bos het daarmee eens? Vindt hij dat er inderdaad reden is om de hele ecotaks te heroverwegen, nu wij dit eerste gevolg zien, en om te bekijken of wij daarvoor Europees, in het kader van de emissiehandel, betere afspraken kunnen maken, waarvan Nederland niet de dupe wordt en die het milieu wel helpen?

Minister Bos:

Het is misschien goed om eerst even feitelijk stil te staan bij wat vanochtend in de media is gezegd. De commercieel directeur van Ryanair heeft gezegd dat de vliegmaatschappij voorlopig, met nadruk op voorlopig, afziet van het vestigen van een thuisbasis op Eindhoven Airport. Er is niet meegedeeld dat lopende investeringen worden teruggetrokken, maar wel dat een pauze in acht genomen wordt voor eventuele extra investeringen. Er is dus ook geen sprake van verlies van werkgelegenheid, maar hoogstens van een heroverweging van een investering die op korte termijn zou kunnen leiden tot meer werkgelegenheid. Vervolgens heeft de commercieel directeur van heet vliegveld zelf gezegd dat hij optimistisch blijft en dat er sprake is van een tijdelijke afzegging. De reden waarom hij dit zegt, is dat in het Kamerdebat over deze vliegbelasting aan de orde is gekomen dat een heleboel Kamerleden daarvoor een stuk enthousiaster zouden worden als wij in staat zijn om de vliegbelasting te differentiëren naar de mate waarin een vliegtuig schoon vliegt, oftewel minder belasting als je met een modern, schoon vliegtuig vliegt, en meer belasting als je met een vies, oud vliegtuig vliegt. Het aardige is dat juist Ryanair beschikt over een heel moderne vliegtuigvloot, die juist buitengewoon goed zou scoren op dit milieucriterium. Dit is een van de redenen waarom ook genoemde directeur van Eindhoven Airport ervan uitgaat – en ik zeg dat met hem – dat deze discussie met Ryanair over de toekomstige aanwezigheid van deze maatschappij op de vliegbasis bepaald nog niet geëindigd is.

De heer Roemer (SP):

Vormt dit voorbeeld geen aanmoediging voor het kabinet om in Europa te gaan pleiten, en liefst meer dan dat, voor het eindelijk eens invoeren van een kerosineheffing? Als een kopgroep van vijf landen daarvan voorstander is, zou het kabinet dan zo ver willen gaan om met deze landen afspraken te maken om het in ieder geval met die vijf landen te gaan doen?

Minister Bos:

De reden waarom ik hier sta, is dat mijn staatssecretaris op dit moment in Brussel is om op tal van gebieden te pleiten voor meer coördinatie tussen Europese lidstaten op het gebied van belastingen. Dit geldt wat ons betreft nadrukkelijk ook voor milieubelastingen. Zolang er inderdaad lidstaten in Europa zijn die aan de rem kunnen hangen, wordt het voor alle andere lidstaten moeilijker om die stap vooruit te zetten, zelfs als zij bereid zijn om voor de muziek uit te lopen. Het is, was en blijft dus de inzet van Nederland om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk landen meedoen. Waar dit mogelijk en verantwoord is – ik wil wel blijven letten op de effecten op de werkgelegenheid – zullen wij het niet schuwen om zo nodig een kopgroep te vormen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.