Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2421

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over gezichtopname voor reisdocumenten, te weten:

- de motie-Van der Burg/Brinkman over het intrekken van het voornemen om gezichtsopnamen te maken in het gemeentehuis (25764, nr. 33);

- de motie-Knops c.s. over afzien van het voornemen om gezichtsopnamen te laten maken in gemeentehuizen (25764, nr. 34);

- de motie-Brinkman/Van der Burg over wet- en regelgeving waardoor overheden zich aan hun kerntaken moeten houden (25764, nr. 35);

- de motie-Van Raak over investeringen die door fotozaken zijn gedaan (25764, nr. 36).

(Zie vergadering van 29 november 2007.)

De voorzitter:

Mevrouw Van der Burg wenst een stemverklaring af te leggen na de stemming over de motie op stuk nr. 33.

In stemming komt de motie-Van der Burg/Brinkman (25764, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Van der Burg (VVD):

Voorzitter. Het algemeen overleg over het voornemen van de regering om de gemeente het maken van pasfoto's over te laten nemen van eigenaren van fotozaken, is door mij aangevraagd. Aan het einde van het algemeen overleg heb ik aangekondigd, een motie in te dienen, hetgeen ik daarop ook heb gedaan samen met de heer Brinkman. Het getuigt van weinig niveau dat de coalitiefracties van het CDA, de PvdA en de ChristenUnie daarop een vrijwel identieke motie indienen en zojuist tegen onze motie hebben gestemd. Dit heet: een ander het licht niet in de ogen gunnen. Wij zullen ons niet tot dit niveau verlagen en opnieuw stemmen in het belang van de zaak. Wij stemmen derhalve voor de motie van de coalitiefracties.

(Geroffel op de bankjes.)

In stemming komt de motie-Knops c.s. (25764, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Het woord is aan de heer Van Raak.

De heer Van Raak (SP):

Nu deze motie is aangenomen, is mijn motie overbodig geworden. Deze wil ik dus intrekken.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Raak (25764, nr. 36) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Brinkman/Van der Burg (25764, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.