Agenda opgesteld 8 april 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 12 april

14.00 uur

Woensdag 13 april

10.15 uur

Donderdag 14 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 391

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II)

34 391 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

– artikel I, aanhef

– amendement Bashir (12,I)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Van Tongeren (9,I)

  • Indien 12 en 9 verworpen:

  • – amendement Omtzigt/Van Vliet (20,I)

   • Indien 12, 9 en 20 verworpen:

   • – amendement Schouten/Groot (18,I)

 • Indien 12 en 9 verworpen:

  • – amendement Omtzigt/Van Vliet (20,I)

   • Indien 12, 9 en 20 verworpen:

   • – amendement Schouten/Groot (18,I)

 • Indien 12, 9 en 20 verworpen:

– amendement Omtzigt (19,I)

 • NB. Indien zowel amendement 18 als amendement 19 wordt aangenomen, vervalt in de eerste aan het tweede lid toe te voegen volzin: , onderdeel a.

– onderdeel A

– onderdelen B t/m D

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Bashir (12,II)

 • Indien 12 verworpen:

 • Indien 12 en 9 verworpen:

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel II

– artikel III, aanhef

– amendement Bashir (12,III)

 • Indien 12 verworpen:

 • Indien 12 en 9 verworpen:

– amendement Omtzigt (19,II)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel III

– artikel IV, aanhef

– amendement Bashir (12,IV)

 • Indien 12 verworpen:

 • Indien 12 en 9 verworpen:

 • Indien 12, 9 en 20 verworpen:

– amendement Omtzigt (19,III)

 • NB. Indien zowel amendement 18 als amendement 19 wordt aangenomen, vervalt in de eerste aan het tweede lid toe te voegen volzin: , onderdeel a.

– onderdeel A

– onderdelen B t/m D

– artikel IV

– amendement Bashir (12,V)

 • Indien 12 verworpen:

 • Indien 12 en 9 verworpen:

– artikel V

– artikel VI, aanhef

– amendement Bashir (12,VI)

 • Indien 12 verworpen:

 • Indien 12 en 9 verworpen:

– amendement Omtzigt (19,IV)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel VI

– artikelen VII en VIII

– amendement Schouten (16,I)

– artikel IX

– artikelen X en XI

– amendement Schouten (16,II)

– artikel XII

– artikelen XIII t/m XVI

– amendement Schouten (16,III)

– artikel XVII

– artikel XVIII

– amendement Schouten (16,IV)

– artikel XIX

– amendement Schouten (16,V)

– artikel XX

– artikelen XXI en XXII

– amendement Schouten (16,VI)

– artikel XXIII

– artikel XXIV

– artikel XXV, onderdeel A

– amendement Bashir (12,VII)

 • Indien 12 verworpen:

– onderdeel B

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Van Tongeren (13,II)

– onderdeel D

– onderdeel E

– artikel XXV

– artikel XXVI

– amendement Bashir (12,VIII) (invoegen artikelen XXVIA en XXVIB)

– artikel XXVII, aanhef

– amendement Bashir (12,IX)

– onderdeel A

– amendement Schouten/Groot (18,V)

– gewijzigd amendement Van Tongeren (13,III)

– onderdeel B

– amendement Van Weyenberg/Van Tongeren (14)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m F

– artikel XXVII

– amendement Bashir (12,XI) (invoegen artikelen XXVIIA t/m XXVIIC)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet uitwerking Autobrief II

34 391, nr. 21

– de motie-Van Tongeren/Van Weyenberg over opties voor betalen voor gebruik

34 391, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren/Van Weyenberg over een ingroeimodel voor de verkoop van louter emissievrije auto's

34 391, nr. 23

– de motie-Van Tongeren over behouden van lease-stekkerauto's voor de tweedehandsmarkt in Nederland

34 391, nr. 24

– de motie-Neppérus over het inboeken van de opbrengst van de nieuwe dieseltoeslag

34 391, nr. 25

– de motie-Van Vliet over een level playing field voor de verschillende autobrandstoffen

34 391, nr. 26

– de motie-Van Weyenberg/Van Tongeren over een vast laag belastingtarief op stroom voor elektrische auto's

34 391, nr. 27 (aangehouden)

– de motie-Van Weyenberg/Van Tongeren over de bestemming van plug-inhybrides na de leaseperiode

34 391, nr. 28

– de motie-Van Weyenberg/Schouten over afbouwen van het aantal bijzondere regelingen

34 391, nr. 29

– de motie-Schouten/Groot over een opkoopregeling voor oude dieselbestelauto's

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrechten pgb

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 237 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 657, nr. 236 (aangehouden)

– de motie-Keijzer over adviezen over het trekkingsrecht pgb naar de Kamer sturen

25 657, nr. 237 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman/Keijzer over zorgen dat gemeenten voldoende budget op de SVB-rekeningen storten

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 191

Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016)

34 191 (bijgewerkt t/m amendement nr. 28)

– artikelen I en II

– artikel III, onderdelen A t/m G

– gewijzigd amendement Bergkamp (27)

– amendement Keijzer/Bergkamp (26)

– onderdeel H

– onderdeel I

– amendement Bergkamp (21) (invoegen onderdeel Ia in artikel III)

– onderdelen J t/m O

– artikel III

– artikelen IV t/m VIII

– artikel IX, aanhef

– amendement Voortman/Keijzer (22) (invoegen onderdeel 0A)

– onderdelen A t/m Q

– artikel IX

– artikel X

– artikel XI, aanhef

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,III)

– onderdeel A

– onderdeel B

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,IV)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,V)

– onderdeel D

– onderdeel E

– artikel XI

– artikelen XII t/m XV

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,VI)

– artikel XVI

– artikel XVII

– artikel XVIII, onderdelen A t/m E

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,VII)

– onderdeel F

– onderdeel G

– artikel XVIII

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,VIII)

– artikel XIX

– artikelen XX en XXI

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,IX)

– artikel XXII

– artikelen XXIII t/m XXXII

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,X)

– artikel XXXIII

– artikelen XXXIV t/m XXXVIIIB

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,XI)

– artikel XXXIX

– artikel XXXX

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,I en II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Verzamelwet VWS 2016

De Voorzitter: mw. Bergkamp wenst haar motie op stuk nr. 23 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 191, nr. 23 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bergkamp/Ypma over een alternatief voor de diagnosegegevens

34 191, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over het opschorten van de vernietiging van jeugdzorgdossiers

34 191, nr. 25

– de motie-Keijzer/Bergkamp over medische gegevens alleen uitwisselen in het licht van de ondertoezichtstelling

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

31 066, nr. 261

Brief van de vaste commissie voor Financiën over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer over gemiste belastingopbrengsten

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Financiën te besluiten en in te stemmen met een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer.

Stemming

9. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties

31 524, nr. 283

– de motie-Lucas over cross-overopleidingen op dezelfde wijze behandelen als reguliere nieuwe opleidingen

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

31 865, nr. 80

Brief van de vaste commissie voor Financiën over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2016

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Financiën te besluiten, en het onderwerp «Focus op beleidstoetsing» als focusonderwerp aan te merken.

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 427, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening betreffende de levering van aardgas COM (2016) 52

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 428, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Besluit betreffende informatie-uitwisseling op energiegebied COM (2016) 53

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Passend onderwijs

31 497, nr. 188

– de motie-Siderius over een Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Stemmingen

14. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de aanslagen in Brussel

29 754, nr. 376

– de motie-Van Haersma Buma c.s. over het versterken van de internationale samenwerking bij gegevensuitwisseling en gegevensanalyse

29 754, nr. 355

– de motie-Van Toorenburg c.s. over in detentie nemen van teruggekeerde jihadgangers

29 754, nr. 377

– de motie-Segers over iedereen die formeel wordt uitgezet uit Turkije registreren, verhoren en onderzoeken

29 754, nr. 378

– de motie-Segers/Zijlstra over een deradicaliseringsprogramma opleggen bij vervolging voor terrorisme

29 754, nr. 379

– de motie-Segers/Samsom over inventariseren van de bestaande mogelijkheden voor voorlopige hechtenis van terugkeerders

29 754, nr. 380

– de motie-Samsom/Pechtold over onvoorwaardelijke en dwingende vormen van informatie-uitwisseling

29 754, nr. 381

– de motie-Van der Staaij c.s. over uitbreiding van het wettelijk gegarandeerde aantal wijkagenten

29 754, nr. 382

– de motie-Zijlstra c.s. over strafbaar stellen van vrijwillig verblijf op door een terroristische organisatie gecontroleerd grondgebied

29 754, nr. 383 (overgenomen)

– de motie-Krol over een ingezetene van een Schengenland bij uitzetting niet langer laten kiezen naar welk land hij wordt uitgezet

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ruimtelijke Ordening

33 118, nr. 22

– de motie-Smaling over uitbreiding van het Kennisplatform Windenergie

33 118, nr. 23

– de motie-Smaling over aanpassing van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

33 118, nr. 24

– de motie-Smaling over aanpassing van de paragraaf windturbinegeluid in het Activiteitenbesluit

33 118, nr. 25

– de motie-Veldman/Bisschop over heroverweging van de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht in Het Bildt

33 118, nr. 26 (overgenomen)

– de motie-Cegerek over een plan van aanpak om het gebruik van de ladder duurzame verstedelijking te stimuleren

33 118, nr. 27

– de motie-Madlener over het schrappen van passages over asielzoekerscentra uit de Crisis- en herstelwet

33 118, nr. 28

– de motie-Madlener over stoppen met het plaatsen van windturbines

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wadden

29 684, nr. 126

– de motie-Smaling/Dik-Faber over het dichten van het gat van 10 miljoen in de begroting voor het Eems-Dollardprogramma

29 684, nr. 127

– de motie-Smaling/Jacobi over het vooropstellen van het belang van de natuurlijke schoonheid en de ecologische kwaliteit

29 684, nr. 128

– de motie-Aukje de Vries/Jacobi over een aanpassing van de vaargeul tussen Holwerd en Ameland

29 684, nr. 129

– de motie-Aukje de Vries c.s. over het verbod op nachtelijk snelvaren

29 684, nr. 134 (gewijzigd, was nr. 130 en aangehouden)

– de gewijzigde motie-Jacobi c.s. over het hand-aan-de-kraanprincipe voor gas- en zoutwinning

29 684, nr. 131

– de motie-Van Helvert/Aukje de Vries over herziening van de concessieverlening van de veerdiensten naar de Waddeneilanden

29 684, nr. 132

– de motie-Van Helvert/Jacobi over rechtstreeks overleg tussen gemeentebesturen van de Waddeneilanden en de concessiehouder over de veerverbindingen

29 684, nr. 133 (overgenomen)

– de motie-Van Helvert over tegengaan van de bouw van windturbines in de Waddenzee

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

34 236

Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

34 236 (bijgewerkt t/m amendement nr.14)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Van Tongeren (5)

– amendement Swinkels (14)

– artikel I, onderdeel B

– artikel I, onderdelen C t/m I

– amendement Van Toorenburg (10) (toevoegen onderdeel Ia)

– artikel I, onderdelen J t/m N

– amendement Van Oosten en Recourt (13) (toevoegen onderdeel O)

– amendement Van Toorenburg (12) (toevoegen onderdeel O)

– artikel I

– amendement Van Toorenburg (11)

– artikel II

– artikelen III t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

34 236, nr. 15

– de motie-Kooiman/Recourt over de speciale verhoorstudio ook voor minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik

34 236, nr. 16

– de motie-Kooiman c.s. over het motiveren van het niet-halen van de termijn waarbinnen een slachtoffer moet worden bericht

34 236, nr. 17

– de motie-Swinkels over een weigeringsrecht voor persoonlijke gegevens in het strafdossier

(aangehouden)

34 236, nr. 18

– de motie-Van Toorenburg/Kooiman over handhaving van de operationele sterkte bij uitvoerende organisaties

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

34 219

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

34 219 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Dik-Faber/ Van Veldhoven (12)

– amendement Van Veldhoven (14)

– onderdeel D

– onderdelen E t/m G

– amendement Van Tongeren (13)

– amendement Dik-Faber/Van Tongeren (9)

– onderdeel H

– onderdelen I t/m R

– amendement Dik-Faber (11) (invoegen onderdeel Ra)

– onderdelen S t/m Aa

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Kernenergiewet

34 219, nr. 15 (ingetrokken)

– de motie-Van Veldhoven over de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

34 219, nr. 16

– de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over afsluiten van intentieverklaringen met buurlanden

21. Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 17 en 18 maart 2016 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Debat over de uitstoot van dieselauto’s met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Debat over de uitslag van het raadgevende referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. Debat over de situatie in de melkveehouderij met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25. VAO Belastingdienst (AO d.d. 31/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Vervallen vpb- vrijstelling zeehaven (AO d.d. 31/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 545, nr. 48

27. VSO Evaluatie bankenbelasting met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 30/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Natuurbeleid/EHS (AO d.d. 23/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d. 10/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Voortijdig schoolverlaten en kwaliteitsafspraken in het mbo met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 760, nr. 54

32. VSO over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 407, nr. 2

33. VSO inzake het Besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 30/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 328

35. Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (re- en dupliek)

33 987

36. Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (voortzetting)

34 287

37. Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn)

19, 20, 21 april (week 16)

– Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman (20 april)

– Beëdiging van de Kinderombudsman

– Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

– VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie (AO d.d. 23/03)

– VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 17/03)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 30/03)

– VAO Hoofdlijnen herziening pensioenstelsel (AO d.d. 30/03)

– VSO over de inhoudelijke reactie signalering van de NZa inzake «Vrije prijzen logopedie» (29 689, nr. 691)

– VAO Jeugdhulp (AO d.d. 31/03)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 31/03)

34 379 (Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 280 (R2058) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144))

34 371 (R2066) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182))

34 408 (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)

34 403 (Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders)

26, 27, 28 april (week 17)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

34 291 (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten)

34 433, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

34 419, nr. 1 (Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»)

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

17, 18 en 19 mei (week 20)

– Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2015

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

24, 25 en 26 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat over het jaar 2015

34 218 (Wet continuïteit ondernemingen I)

34 197 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol)

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

7, 8 en 9 juni (week 23)

34 224 (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)

14, 15 en 16 juni (week 24)

21, 22 en 23 juni (week 25)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) (tweede termijn)

34 363 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

14. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

15. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

16. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

18. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

19. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

20. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

21. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

22. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

23. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

24. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

25. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

26. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

27. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

28. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

29. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

30. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

31. Debat over kinderarbeid in Turkije (Van Veldhoven) (Minister BuHa-OS)

32. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

33. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

34. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

35. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

36. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

37. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

38. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

39. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

40. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

41. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

42. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

43. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

44. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

45. Debat over de Commissie toekomst veehouderij (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

46. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

47. Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

48. Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

49. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

50. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

51. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

52. Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn (Ulenbelt) (Minister SZW)

53. Debat over onnodige risico’s met vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (Remco Dijkstra) (Staatssecretaris I&M)

54. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

55. Debat over het faillissement van TSN (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

56. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

57. Debat over het draagvlak in het veld voor Onderwijs2032 (Rog) (Staatssecretaris OCW)

58. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

59. Debat over het budget van de nationale politie (Helder) (Minister V&J)

60. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

61. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

62. Debat over kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie (Knops) (Minister Defensie)

63. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

64. Debat over het ontwijken van belasting door bedrijven (Grashoff) (Staatssecretaris van Financiën)

65. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

66. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

5. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

8. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

9. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

11. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

12. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

14. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

16. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

17. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

18. Dertigledendebat over werkdruk in het basisonderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

19. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

21. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

22. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

23. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

24. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

25. Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

26. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (Minister EZ)

27. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

29. Dertigledendebat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 11 april 2016 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Over de initiatiefnota-Rog inzake tussenschoolse opvang (Kamerstuk 34 312)

Maandag 25 april 2016 van 10.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer: «Opgroeien met opa en oma»; Omgang in het belang van kleinkind en grootouders (Kamerstuk 34 168)

Maandag 25 april 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Heerema: «Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten» (Kamerstuk 34 398)

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Recesperiodes

Geen vergadering op woensdag 6 april 2016 i.v.m. het raadgevend referendum over het samenwerkingsakkoord met Oekraïne

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven