Agenda opgesteld 11 maart 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 maart

14.00 uur

Woensdag 16 maart

10.15 uur

Donderdag 17 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: «Eerlijk werk wereldwijd»

34 311, nr. 5

– de motie-Vermue/Servaes over grotere inspanningen om fundamentele rechten en principes op het werk in andere landen te realiseren

34 311, nr. 6

– de motie-Vermue/Servaes over handelsinstrumenten en MoU's inzetten ten gunste van fundamentele rechten en principes op het werk

34 311, nr. 7

– de motie-Vermue/Servaes over cao's in het imvo-beleid

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Politie

29 628, nr. 612

– de motie-Kooiman/Bontes over geen hoger salaris voor niet-topfunctionarissen met een salaris boven de WNT-norm

29 628, nr. 613 (aangehouden)

– de motie-Kooiman/Tellegen over een verbod op de «politieverklikker» blue target

29 628, nr. 614

– de motie-Kooiman over geen inzet van politievrijwilligers met behoud van uitkering

29 628, nr. 615

– de motie-Kooiman/Swinkels over afzien van de bezuinigingen op politievoertuigen

29 628, nr. 616

– de motie-Bontes over geen huisbezoeken door de politie

29 628, nr. 617

– de motie-Bontes over beëindiging van de samenwerking met de As-Soennah moskee

29 628, nr. 618

– de motie-Tellegen over het signaal dat wordt afgegeven met huisbezoeken door de politie

29 628, nr. 619

– de motie-Swinkels over meer leegstaande voormalige justitiële inrichtingen inzetten als opvanglocaties

29 628, nr. 620

– de motie-Swinkels/Kooiman over voldoende politie voor handhaving van de openbare orde

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wapenexportbeleid

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 272 aan te houden.

22 054, nr. 271

– de motie-Jasper van Dijk/Sjoerdsma over een nationale vergunningsstop voor uit- en doorvoer van militair materiaal naar Saudi-Arabië

22 054, nr. 272 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over niet inzetten van Nederlandse diensthonden door het Israëlische leger

22 054, nr. 273

– de motie-Servaes over strikte toepassing van het wapenexportbeleid

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Reclassering

29 270, nr. 107

– de motie-Kooiman/Volp over schuldhulpverlening voor reclasseringscliënten

29 270, nr. 108

– de motie-Volp/Marcouch over grotere bekendheid van de beschrijving getoond gedrag

29 270, nr. 109 (aangehouden)

– de motie-Volp/Marcouch over de inzet van Eigen Kracht-conferenties

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO IVD-aangelegenheden

30 977, nr. 137

– de motie-Koser Kaya/Voortman over niet benoemen van leden van de CTIVD in de tijdelijke toetsingscommissie

30 977, nr. 138

– de motie-Koser Kaya/Voortman over benoeming van personen met ervaring in de rechterlijke macht in de tijdelijke toetsingscommissie

30 977, nr. 139

– de motie-Voortman c.s. over openbaarmaking van tapstatistieken

30 977, nr. 140

– de motie-Voortman over een systeem van nummerherkenning voor advocaten en journalisten

30 977, nr. 141

– de motie-Tellegen/Recourt over de toetsing van lasten aangaande verschoningsgerechtigden na 1 januari 2017

30 977, nr. 142

– de motie-Amhaouch/Bisschop over versterking van de samenwerking en informatievoorziening tussen EU-landen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank

26 643, nr. 395

– de motie-Keijzer over de aansturing bij één ministerie leggen

26 643, nr. 396

– de motie-Keijzer over een overzicht van verbeterstappen en de kosten daarvan

26 643, nr. 397 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over geen verdere investeringen in het nieuwe ICT-systeem

26 643, nr. 398

– de motie-Agema over de optie om terug te gaan naar de oude werkwijze voor het trekkingsrecht

26 643, nr. 399

– de motie-Bergkamp over het voorstel om de regie terug te geven aan de budgethouders

26 643, nr. 400

– de motie-Voortman/Dik-Faber over toetsingscriteria bij het onderzoek naar alternatieven voor uitvoering van het trekkingsrecht

26 643, nr. 401

– de motie-Potters/Otwin van Dijk over een gedegen onderzoek naar alternatieven voor het systeem van het verwerken van uitbetalingen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Financiële situatie in het onderwijs

De Voorzitter: mw. Vermue wenst haar motie op stuk nr. 133 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 300-VIII, nr. 130

– de motie-Van Meenen over inzicht in de stijging van lasten van scholen en onderwijsinstellingen

34 300-VIII, nr. 131

– de motie-Van Meenen over verhogen van het budget voor passend onderwijs in het basisonderwijs

34 300-VIII, nr. 132

– de motie-Rog over reductie van de bovenwettelijke WW-uitkering

34 300-VIII, nr. 133 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Vermue/Van Dekken over dalende leerlingenaantallen en goed en bereikbaar onderwijs in krimpregio's

34 300-VIII, nr. 134

– de motie-Siderius/Jasper van Dijk over daadwerkelijke besteding van onderwijsgeld in de klas

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

32 043, nr. 303

– de motie-Van Weyenberg/Vermeij over een impactanalyse van de verwachte AOW-leeftijd en de bijbehorende pensioenrichtleeftijd

32 043, nr. 304

– de motie-Ulenbelt over de rentetermijnstructuur meer laten aansluiten bij het gemiddelde rendement

32 043, nr. 305

– de motie-De Graaf over de rekenrente terugbrengen naar het oude niveau

32 043, nr. 306

– de motie-De Graaf over niet meer voortrekken van asieleisers op ouderen

32 043, nr. 307

– de motie-Krol over verkleinen van de rentegevoeligheid van pensioenfondsen

32 043, nr. 308

– de motie-Krol over pensioenindexatie realiseren en pensioenkortingen voorkomen

32 043, nr. 309

– de motie-Krol/Van Weyenberg over bevorderen van een diverse samenstelling van pensioenfondsbesturen

32 043, nr. 310

– de motie-Klein over bewerkstelligen dat de pensioenen geïndexeerd worden in 2017

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 835, nr. 31

Brief van het presidium over een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State inzake doorberekening van kosten door het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en in te stemmen met de voorlichtingsvragen aan de Raad van State

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 427, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening betreffende de levering van aardgas COM (2016) 52

De Voorzitter: ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 428, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Besluit betreffende informatie-uitwisseling op energiegebied COM (2016) 53

De Voorzitter: ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

34 395, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Circulaire economie COM (2015) 614/2, COM (2015) 595, COM (2015) 596, COM (2015) 594 en COM (2015) 593

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 329

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

34 329 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– amendement Bruins/Ziengs (9,I)

– onderdeel E

– onderdeel F

– amendement Bruins/Ziengs (9,II) (invoegen onderdelen Fa en Fb)

– onderdelen G t/m DW

– amendement Gesthuizen c.s. (11)

– onderdeel DX

– amendement Verhoeven c.s. (13)

– onderdeel DY

– amendement Verhoeven/Van Veldhoven (12)

– onderdeel DZ

– onderdelen EA t/m JC

– artikel I

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Aanbestedingswet 2012

34 329, nr. 14

– de motie-Agnes Mulder c.s. over verhoging van de Europese aanbestedingsdrempels

34 329, nr. 15

– de motie-Agnes Mulder c.s. over uitbreiding van de Gids Proportionaliteit

34 329, nr. 16

– de motie-Agnes Mulder c.s. over aanbestedingsprocedures die te laat zijn ingetrokken

34 329, nr. 17

– de motie-Gesthuizen c.s. over voorkomen van onnodig clusteren van opdrachten

34 329, nr. 18

– de motie-Bruins c.s. over monitoren van de capaciteit en doorlooptijden van de Commissie van Aanbestedingsexperts

34 329, nr. 19

– de motie-Bruins c.s. over publiek-private samenwerking tussen de overheid en meerdere mkb-bedrijven

34 329, nr. 20

– de motie-Bruins/Gesthuizen over onafhankelijk toezicht bij aanbestedingen

34 329, nr. 21

– de motie-Verhoeven c.s. over tegengaan van onnodig samenvoegen van opdrachten

34 329, nr. 22

– de motie-Verhoeven over 5% van alle inkopen besteden aan innovatieve producten, diensten en oplossingen

34 329, nr. 23

– de motie-Ziengs c.s. over ruimte bieden voor het testlab

Stemming

17. Stemmingen over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

De Voorzitter: dhr. Voordewind wenst zijn motie op stuk nr. 49 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 000 VIII, nr. 49 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voordewind c.s. over het toetsingskader van de commissie-Dijsselbloem

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs2032

De Voorzitter: dhr. Kuzu wenst zijn motie op stuk nr. 294 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 293, nr. 283 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen/Rog over een sterke rol voor leraren in de ontwikkeling van onderwijs2032

31 293, nr. 284

– de motie-Van Meenen over een maximumaantal lesuren voor docenten

31 293, nr. 285

– de motie-Jasper van Dijk over onderwijs2032 toetsen aan het toetsingskader van de commissie-Dijsselbloem

31 293, nr. 286

– de motie-Bruins c.s. over de bijdrage van richting, bekostiging en stichtings- en opheffingsnormen aan een succesvolle implementatie van de visie onderwijs2032

31 293, nr. 287

– de motie-Bruins c.s. over praktische vaardigheden in het primair onderwijs en het opleiden van vakmensen in het vmbo

31 293, nr. 288

– de motie-Ypma c.s. over invulling van het onderwijs door leraren, leerlingen, schoolleiders en ouders

31 293, nr. 289

– de motie-Ypma c.s. over aanpassen van het curriculum van lerarenopleidingen

31 293, nr. 290

– de motie-Straus over het verankeren van fundamentele Nederlandse waarden

31 293, nr. 291

– de motie-Straus c.s. over instellen van een klankbordgroep van leerlingen

31 293, nr. 292

– de motie-Rog c.s. over aandacht voor de ontwikkelingsfase van kleuters

31 293, nr. 293

– de motie-Kuzu over ouders betrekken bij het ontwerpteam

31 293, nr. 294 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kuzu over expliciet vaststellen van burgerschapscompetenties

31 293, nr. 295

– de motie-Beertema over het staken van het vervolgtraject onderwijs2032

31 293, nr. 296

– de motie-Bisschop c.s. over recht doen aan de bijzondere status van het Nederlands als eigen taal

31 293, nr. 297

– de motie-Bisschop c.s. over het bieden van ruimte om het onderwijsprogramma eigenstandig vorm te geven

31 293, nr. 298

– de motie-Bisschop/Bruins over het recht doen aan het onderscheiden karakter van de verschillende onderdelen bij de ontwikkeling van het kerncurriculum

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Fokuswonen

De Voorzitter: mw. Leijten verzoekt haar motie op stuk nr. 108 aan te houden.

34 104, nr. 107

– de motie-Leijten over een onafhankelijke klachtenprocedure en -afhandeling

34 104, nr. 108 (aangehouden)

– de motie-Leijten over het niet eenzijdig opzeggen van de zorg of de woning door Fokus

34 104, nr. 109

– de motie-Bruins Slot/Keijzer over bij het onderzoek door het Zorginstituut naar de zorg en ondersteuning te betrekken onderwerpen

34 104, nr. 110

– de motie-Bruins Slot/Keijzer over de mogelijkheid om lopende het onderzoek het persoonlijk assistentiebudget met het Fokuswonen te combineren

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo

29 538, nr. 206

– de motie-Agema over het tegengaan van stapelfacturen

29 538, nr. 207

– de motie-Leijten over het opschorten van de inning van de eigen bijdrage totdat onderzoek is afgerond

29 538, nr. 208

– de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over informatievoorziening door gemeenten aan Wmo-cliënten

29 538, nr. 209

– de motie-Otwin van Dijk/Potters over een maximale aanleveringstermijn voor gemeenten

29 538, nr. 210

– de motie-Otwin van Dijk/Bergkamp over een oplossing voor echtparen waarvan een partner opgenomen wordt in een instelling

29 538, nr. 211

– de motie-Bruins Slot/Keijzer over het vaststellen van fictieve maximale bedragen voor zorg en ondersteuning thuis

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg

29 247, nr. 219

– de motie-Leijten over het niet-aanbesteden van ambulancediensten

29 247, nr. 220

– de motie-Leijten over het niet langer gebruiken van de vijftienminutennorm als afrekenmechanisme

29 247, nr. 221

– de motie-Wolbert over onderzoek naar verschillende stelsels voor ambulancezorg

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

34 203

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

34 203 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikelen I t/m XIVe

– amendement Leijten (16)

– artikel XV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

23. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten

34 203, nr. 17

– de motie-Leijten over een BIT-toets voor de overheveling van de burgerregelingen

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman

28 165, nr. 239

– de motie-Hoogland/Kerstens over herziening van het beloningenbeleid van de NS

28 165, nr. 240

– de motie-Öztürk over de invoering van een evenredig bonussysteem

25. Debat over de Europese Top van 17 en 18 maart 2016 met maximum spreektijden van:

10 minuten voor VVD en PvdA

7 minuten voor SP, CDA, PVV en D66

5 minuten voor ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS

2,5 minuut voor Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren

1,5 minuut voor Houwers, Klein en Van Vliet

26. Debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

34 346, nr. 1

28. Burgerinitiatief «Ons Geld» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29. VAO Werkdruk in het basisonderwijs en Regeldrukagenda (AO d.d. 09/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB (AO d.d. 03/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VSO Externe veiligheid (25 834, nr. 105) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Slachtofferbeleid (AO d.d. 03/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 02/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Wet werk en zekerheid (AO d.d. 09/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 03/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren (AO d.d. 09/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Wet langdurige zorg (Wlz) (AO d.d. 03/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 959

38. Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties

34 009

39. Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

34 236

40. Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

34 336

41. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)

Langetermijnagenda

22, 23, 24 maart 2016 (week 12)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 02/03

– VAO Governance in het mbo (AO d.d. 18/02)

– VAO Visserij (AO d.d. 02/03)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 18/02)

– VAO Kinderopvang (AO d.d. 09/03)

– VSO over het ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties (31 524, nr. 273)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 314 (Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag)

34 291 (voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten))

29, 30, 31 maart 2016 (week 13)

34 345 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 279 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet)

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

34 219 (Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (voortzetting))

5, 6, 7 april (week 14)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

12, 13, 14 april (week 15)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

19, 20, 21 april (week 16)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

26, 27, 28 april (week 17)

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

34 419, nr. 1 (Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 218 (Wet continuïteit ondernemingen I)

34 363 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs)

33 987 (voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (voortzetting))

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 16 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik) (2e termijn)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

14. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

15. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

16. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

17. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

18. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

19. Debat over energie (Minister EZ)

20. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

21. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

22. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

23. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

24. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

25. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

26. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

27. Debat over de CO2-uitstoot van dieselauto’s (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

28. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

29. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

30. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

31. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

32. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

33. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

34. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

35. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

36. Debat over kinderarbeid in Turkije (Van Veldhoven) (Minister BuHa-OS)

37. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

38. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

39. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

40. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

41. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

42. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

43. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

44. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

45. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

46. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

47. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

48. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

49. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

50. Debat over de Commissie toekomst veehouderij (Geurts) (Minister EZ)

51. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

52. Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

53. Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

54. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

55. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

56. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

57. Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn (Ulenbelt) (Minister SZW)

58. Debat over onnodige risico’s met vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (Remco Dijkstra) (Staatssecretaris I&M)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

5. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

8. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

9. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

11. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

12. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

13. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

15. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

17. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

18. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

19. Dertigledendebat over de massa-executie in Saoedi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

20. Dertigledendebat over werkdruk in het basisonderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

21. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

22. Dertigledendebat over de uitkomsten van een zorgenquête (Agema) (Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

24. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

25. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

26. Dertigledendebat over de vermogensrendementheffing (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

27. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

28. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 21 maart 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity (Kamerstuk 34 267)

Maandag 25 april 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Heerema: «Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten» (Kamerstuk 34 398)

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Recesperiodes

Geen vergadering op woensdag 6 april 2016 i.v.m. het raadgevend referendum over het samenwerkingsakkoord met Oekraïne

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven