Agenda opgesteld 4 maart 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 maart

14.00 uur

Woensdag 9 maart

10.15 uur

Donderdag 10 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 237 (R 2054)

Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen

34 237 (R2054) (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikelen I t/m III

– artikel IV, onderdelen A en B

– amendement bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. (9) (invoegen Ba)

– onderdelen C t/m I

– artikel IV

– artikelen V t/m IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17

33 997, nr. 72

– de motie-Sjoerdsma c.s. over middelen voor uitvoering van het convenant

33 997, nr. 73

– de motie-Omtzigt over een speciaal MH17-archief

33 997, nr. 74

– de motie-Van Bommel c.s. over een verbod of beperkingen opleggen op het gebruik van een buitenlands luchtruim

33 997, nr. 75

– de motie-Ten Broeke c.s. over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem voor luchtvaartmaatschappijen

33 997, nr. 76

– de motie-Bontes over openbaarmaking van notulen van de ministerraad

33 997, nr. 77

– de motie-Bontes over middelen voor onderzoek naar de veiligheid van vliegroutes

33 997, nr. 78

– de motie-De Roon/Graus over het vrijmaken van capaciteit bij de inlichtingendiensten

33 997, nr. 79

– de motie-De Roon over luchtvaartmaatschappijen gevaarlijk luchtruim laten vermijden

33 997, nr. 80

– de motie-Servaes c.s. over een convenant met de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 292

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34)

– artikelen I t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

34 292, nr. 7

– de motie-Ronnes over zeer terughoudend zijn bij verdere harmonisatievoorstellen voor hypothecair krediet

34 292, nr. 8

– de motie-Ronnes/Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken

34 292, nr. 9

– de motie-Aukje de Vries over inkorten van het doorlooptraject

34 292, nr. 10

– de motie-Aukje de Vries/Ronnes over meer ruimte om aan senioren een hypotheek te verstrekken

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW

29 453, nr. 403

– de motie-Van Vliet over controle op de besteding van geborgde middelen door het WSW

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 418, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (COM (2016) 26)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de commissie voor Europese Zaken te besluiten, en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

9. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VAO Circulaire economie

33 043, nr. 49

– de motie-Remco Dijkstra/Agnes Mulder over een einde afvalstatus bepalen voor fosfaat, nutriënten, secundaire grondstoffen uit meststromen en afvalstromen

33 043, nr. 52

– de motie-Agnes Mulder c.s. over de kwaliteit van de grondstof leidend laten zijn

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Energie

De Voorzitter: mw. Van Tongeren wenst haar motie op stuk nr. 409 te wijzigen en mw. Agnes Mulder haar motie op stuk nr. 414. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 196, nr. 404

– de motie-Smaling over duurzame investeringen met een grote impact op het landschap

30 196, nr. 405 (aangehouden)

– de motie-Smaling over belastingprikkels voor het bedrijfsleven om energie te besparen

30 196, nr. 406

– de motie-Van Tongeren/Jan Vos over het uitkeren van de waardevermeerderingsregeling

30 196, nr. 407

– de motie-Van Tongeren over handhaven van de Wet milieubeheer

30 196, nr. 408

– de motie-Van Tongeren over monitoren van de subsidiëring van laagwaardige biomassa

30 196, nr. 409 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Tongeren over de nieuwe regels voor salderen van zelfopgewekte energie

30 196, nr. 410

– de motie-Van Tongeren/Dik-Faber over schaliegas niet meenemen in de energiedialoog

30 196, nr. 411

– de motie-Van Tongeren over invoeren van de CO2-prestatieladder

30 196, nr. 412

– de motie-Van Tongeren/Dik-Faber over het doel uit het klimaatakkoord van Parijs als uitgangspunt voor de energiedialoog

30 196, nr. 413

– de motie-Van Tongeren over een meer realistische bodemprijs

30 196, nr. 414 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Agnes Mulder c.s. over rekening houden met het onderzoek van LOFAR bij het plaatsen van windmolens

30 196, nr. 415

– de motie-Agnes Mulder over het betrekken van gemeenten bij een pilot voor een warmteplan

30 196, nr. 416

– de motie-Graus/Klever over het afbreken van illegaal gebouwde windmolens

30 196, nr. 417

– de motie-Graus/Klever over overnemen van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer

30 196, nr. 418

– de motie-Dik-Faber over aanpassing van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer

30 196, nr. 419

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over prioriteit geven aan het verlagen van de gasvraag

30 196, nr. 420

– de motie-Dik-Faber over alternatieven voor subsidiëring van biomassabijstook in kolencentrales

30 196, nr. 421

– de motie-Dik-Faber over 100% Nederlandse hernieuwbare energie in 2017

30 196, nr. 422

– de motie-Van Veldhoven over zo hoogwaardig mogelijk gebruiken van biomassa

30 196, nr. 423

– de motie-Van Veldhoven over de gebouwde omgeving in 2035 energieneutraal maken

30 196, nr. 424

– de motie-Van Veldhoven/Jan Vos over onderzoek naar de invoering van een carbon tax

30 196, nr. 425

– de motie-Van Veldhoven over de mogelijkheid om warmtenetten en gasnetten gelijk te behandelen

30 196, nr. 426

– de motie-Thieme/Wassenberg over vastleggen dat alle nieuwbouw energieneutraal moet zijn

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de mijnbouw

De Voorzitter: mw. Agnes Mulder verzoekt haar motie op stuk nr. 63 aan te houden.

32 849, nr. 47

– de motie-Van Tongeren over een verplichte milieueffectrapportage bij proefboringen naar fossiele bronnen

32 849, nr. 48

– de motie-Van Tongeren over prioriteit geven aan waterwinning bij gebruik van de ondergrond

32 849, nr. 49 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over veilig gebruik van zoutcavernes

32 849, nr. 50

– de motie-Wassenberg/Thieme over geen nieuwe vergunningen voor gas- en zoutwinning bij Wijnaldum

32 849, nr. 51

– de motie-Wassenberg/Thieme over het niet verlengen van de stimuleringsmaatregel voor gaswinning in de Noordzee

32 849, nr. 52

– de motie-Wassenberg/Thieme over een campagne om het gebruik van zonnepanelen te bevorderen

32 849, nr. 53

– de motie-Wassenberg/Thieme over uitsluiting van mijnbouwactiviteiten in of nabij Natura 2000-gebieden

32 849, nr. 54

– de motie-Dik-Faber over intrekken van de winningsvergunning voor het Papekopveld

32 849, nr. 55

– de motie-Dik-Faber over het principe «voorrang voor duurzaam» hanteren

32 849, nr. 56

– de motie-Dik-Faber over één loket voor afhandeling van schade door bodemdaling in Friesland

32 849, nr. 57

– de motie-Smaling over een nulmeting vóór het afgeven van een gaswinningsvergunning

32 849, nr. 58

– de motie-Smaling over een exitstrategie voor binnenlandse gaswinning

32 849, nr. 59

– de motie-Graus/Klever over het stopzetten van de Duitse pompen als startdatum voor de verjaringstermijn

32 849, nr. 60

– de motie-Graus/Klever over vergoeden van de schade veroorzaakt door stijgend grondwater

32 849, nr. 61

– de motie-Van Veldhoven c.s. over uitsluiten van de winning van schaliegas op land

32 849, nr. 62

– de motie-Agnes Mulder over geen extra onderzoek naar schaliegaswinning

32 849, nr. 63 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder/Van Veldhoven over openbaar SodM-onderzoek naar breuklijnen bij afvalwaterinjectie

32 849, nr. 64

– de motie-Bosman/Jan Vos over zorgen wegnemen over de waardevermeerderingsregeling in de provincie Groningen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

30 175, nr. 231

– de motie-Van Veldhoven over overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen door snelheidsverhogingen

30 175, nr. 232 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over de WHO-definitie voor hormoonverstorende stoffen

30 175, nr. 233

– de motie-Van Tongeren over afzien van verdere verhogingen van de maximumsnelheid

30 175, nr. 234

– de motie-Van Tongeren over de emissie van auto's die harder dan 120 km/u rijden

30 175, nr. 235

– de motie-Van Tongeren over meer meetpunten luchtkwaliteit langs snelwegen met een maximumsnelheid van 130 km/u

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Omgevingswet

De Voorzitter: dhr. Houwers verzoekt zijn motie op stuk nr. 265 aan te houden. Dhr. Smaling wenst zijn motie op stuk nr. 259 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 383, nr. 254

– de motie-Cegerek c.s. over harde garanties voor bescherming van de Nederlandse kust

29 383, nr. 255

– de motie-Van Tongeren over behoud van toegang tot strand en duinen

29 383, nr. 256

– de motie-Van Tongeren over overleg met VNG over de implementatie van de Omgevingswet

29 383, nr. 257

– de motie-Van Tongeren over bescherming van landschappelijke waarden in de uitvoeringsregelingen

29 383, nr. 258

– de motie-Van Tongeren over de evaluatie van de Wet natuurbescherming meenemen bij de Aanvullingswet natuur

29 383, nr. 259 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Smaling/Cegerek over het stroomlijnen van de Omgevingswet en de wet vergunningen, toezicht en handhaving

29 383, nr. 260

– de motie-Smaling over gemeentelijke vrijheden in het nationaal grondbeleid

29 383, nr. 261

– de motie-Veldman/Ronnes over de positie van eigenaren gelijkwaardig houden aan de huidige situatie

29 383, nr. 262

– de motie-Veldman/Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit

29 383, nr. 263

– de motie-Ronnes/Veldman over advies over de toekomstige vormgeving van onteigening

29 383, nr. 264

– de motie-Ronnes over geen bebouwing voor permanente verblijfsrecreatie op het strand

29 383, nr. 265 (aangehouden)

– de motie-Houwers over het tegengaan van grondverwerving met het maken van winst als hoofddoel door gemeentes

29 383, nr. 266

– de motie-Koser Kaya over voldoen aan het huidige beschermingsniveau van de natuur in het kustpact

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar

29 754, nr. 359

– de motie-De Roon over Qatar om opheldering vragen over de inzet tegen terrorismefinanciering

29 754, nr. 360

– de motie-De Roon over het jaarlijks rapporteren over acties van Qatar tegen terrorismefinanciering

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS»

29 689, nr. 685

– de motie-Van Gerven over besluiten over de kwaliteit van de zorg volledig bij de beroepsgroepen leggen

29 689, nr. 686

– de motie-Van Gerven over het realiseren van de eisen uit het manifest van het Actiecomité Het Roer Moet Om

Stemming

16. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding

34 104, nr. 106

– de motie-Keijzer/Van Gerven over kwalitatieve maatwerkvoorzieningen voor mensen met een zwaardere zorgvraag

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Leijten: «Wmo 2015 in betere banen»

De Voorzitter: mw. Bergkamp wenst haar motie op stuk nr. 4 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 192, nr. 4 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over onderzoek naar samenhang van de verschillende zorgwetten

34 192, nr. 5

– de motie-Siderius over onderzoek naar het uitbreiden van het gemeentelijk basispakket van de Wet publieke gezondheid

34 192, nr. 6

– de motie-Siderius over de besteding van de 9 miljard aan heffingskortingen Wlz-premie

Stemming

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Staatsdeelnemingen

28 165, nr. 237

– de motie-Ronnes/Merkies over de voor- en nadelen van het verwerven van een staatsbelang in Urenco in kaart brengen

19. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs2032 met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

21. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. VAO Politie (AO d.d. 17/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 11/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Reclassering (AO d.d. 17/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO IVD-aangelegenheden (AO d.d. 17/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Financiële situatie in het onderwijs (AO d.d. 02/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Fokuswonen (AO d.d. 04/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg (AO d.d. 18/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 255

31. Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden) (voortzetting)

34 329

32. Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES

34 203

33. Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

34 239

34. Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES

Langetermijnagenda

15, 16, 17 maart 2016 (week 11)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 02/03

– VAO Governance in het mbo (AO d.d. 18/02)

– VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 02/03)

– VAO Visserij (AO d.d. 02/03)

– VSO Externe veiligheid (25 834, nr. 105)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 18/02)

34 009 (Rijkssanctiewet)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 959 (Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties)

34 279 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet)

34 236 (Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315))

34 346, nr. 1 (Burgerinitiatief «Ons Geld»)

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

34 219 (Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)

34 336 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA))

22, 23, 24 maart 2016 (week 12)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 314 (Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag)

34 291 (voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten))

34 314 (Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag)

29, 30, 31 maart 2016 (week 13)

34 345 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel)

5, 6, 7 april (week 14)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

12, 13, 14 april (week 15)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

19, 20, 21 april (week 16)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

26, 27, 28 april (week 17)

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 987 (voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (voortzetting))

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (voortzetting))

34 158 (R2048) Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen (voortzetting)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 16 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

(2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

14. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

15. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

16. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

17. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

18. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

19. Debat over energie (Minister EZ)

20. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

21. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

22. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

23. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

24. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

25. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

26. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

27. Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

28. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

29. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

30. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

31. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

32. Debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

33. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

34. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

35. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

36. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

37. Debat over kinderarbeid in Turkije (Van Veldhoven) (Minister BuHa-OS)

38. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

39. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

40. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

41. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

42. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

43. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

44. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

45. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

46. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

47. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

48. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

49. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

50. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

51. Debat over de Commissie toekomst veehouderij (Geurts) (Minister EZ)

52. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

53. Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

54. Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

55. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

56. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

3. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

6. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

8. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

9. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

10. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

12. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

13. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

14. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

16. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

18. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

19. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

20. Dertigledendebat over de massa-executie in Saoedi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

21. Dertigledendebat over werkdruk in het basisonderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

22. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over de uitkomsten van een zorgenquête (Agema) (Staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

25. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

27. Dertigledendebat over de vermogensrendementheffing (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

28. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 7 maart 2016 van 17.00 uur tot 20.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: «Eerlijk werk wereldwijd» (Kamerstuk 34 311)

Maandag 21 maart 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity (Kamerstuk 34 267)

Maandag 25 april 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Heerema: «Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten» (Kamerstuk 34 398)

Recesperiodes

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven