Agenda opgesteld 22 april 2011

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 26 april

14.00 uur

Woensdag 27 april

10.15 uur

Donderdag 28 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 609-XIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

De stemmingslijst wordt nader rondgedeeld.

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

32 609-XIV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

De stemmingslijst wordt nader rondgedeeld.

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

32 424

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer

32 424 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– gewijzigd amendement Slob (12)

– amendement Monasch (13)

– artikel I

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet personenvervoer 2000

De Voorzitter: dhr. Monasch trekt zijn motie op stuk nr. 11 in.

32 424, nr. 9

– de motie-Bashir/Van Gent over een maximumaantal taxi's per gemeente

32 424, nr. 10

– de motie-Aptroot c.s. over wijziging van de tariefstelling

32 424, nr. 11 (ingetrokken)

– de motie-Monasch over het criterium «voldoende aanbod»

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Medische zorg voor asielzoekers

29 484, nr. 19

– de motie-Van der Ham/Dijkstra over de toegang tot lokale medische zorg

29 484, nr. 20

– de motie-Voortman over toegang tot huisartsen

29 484, nr. 21

– de motie-Arib over zorg verlenen aan illegalen

29 484, nr. 22

– de motie-Arib over geestelijke gezondheidszorg aan asielzoekers

29 484, nr. 23

– de motie-Van Gerven over het overlijden van Sahra Baheh Mohamed

29 484, nr. 24

– de motie-Van Gerven over medische opvang van asielzoekers

29 484, nr. 25

– de motie-Van Gerven over behandelmogelijkheden in het land van herkomst

29 484, nr. 26

– de motie-Voordewind c.s. over de toegankelijkheid van de medische behandeling

29 484, nr. 27

– de motie-Voordewind c.s. over breed toegankelijke reguliere zorg

29 484, nr. 28

– de motie-Voordewind over bij toetsing gebruikmaken van meerdere bronnen

29 484, nr. 29

– de motie-Gerbrands over de zorg beperken tot spoedeisende medisch noodzakelijke zorg

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid SZW

De Voorzitter: dhr. Van Hijum wenst zijn motie op stuk nr. 291 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 544, nr. 288

– de motie-Van den Besselaar over de beleidsregels van het UWV omtrent ontslag

29 544, nr. 289

– de motie-Van den Besselaar over ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen

29 544, nr. 290

– de motie-Van Hijum c.s. over een individueel scholingsbudget

29 544, nr. 291 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Hijum c.s. over de conceptbeleidsregels van het UWV

29 544, nr. 292

– de motie-Azmani/Koşer Kaya over een leeftijdsbewust personeelsbeleid

29 544, nr. 293

– de motie-Koşer Kaya over criteria voor leeftijdbewust personeelsbeleid

29 544, nr. 294

– de motie-Koşer Kaya over landelijke beleidsregels voor ontslagvergunningen

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

32 551

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (rechterlijk gebieds- of contactverbod)

– artikel I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel

32 551, nr. 8

– de motie-Berndsen/Dibi over samenhang in sanctiemodaliteiten

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Asbest

25 834, nr. 59

– de motie-Paulus Jansen/Van Tongeren over het verouderingscriterium

25 834, nr. 60

– de motie-Paulus Jansen over een asbestinventarisatie

25 834, nr. 61

– de motie-Van der Werf/Leegte over gecertificeerde verwijdering

25 834, nr. 62

– de motie-Van der Werf/Koşer Kaya over informeren van huurders

25 834, nr. 63

– de motie-Leegte/Van der Werf over illegale asbestverwijdering

25 834, nr. 64

– de motie-Van Veldhoven/Koşer Kaya over scholen met asbestgevaar

25 834, nr. 65

– de motie-Van Veldhoven/Van der Werf over asbestinventarisatie door ziekenhuizen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Energie

De Voorzitter: mw. Van Tongeren verzoekt haar motie op stuk nr. 107 aan te houden.

31 239, nr. 106

– de motie-Ouwehand over de Gas Storage Agreement

31 239, nr. 107 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over een minimumprijs

31 239, nr. 108

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over geen nieuwe vergunningen voor kolencentrales

31 239, nr. 109

– de motie-Verburg/Samsom over een langjarig energietransitieakkoord

31 239, nr. 110

– de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over de gasopslag in Bergermeer

31 239, nr. 111

– de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de stimuleringsregeling duurzame warmte

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

32 618

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

32 618 (bijgewerkt t/m amendement nr. 41)

– Artikel I, onderdeel A

– amendement Jasper van Dijk/Jadnanansing (30,I) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Rouvoet (34,I) (invoegen onderdeel BA)

– amendement Jasper van Dijk/Jadnanansing (28)

– amendement Jasper van Dijk/Jadnanansing (29)

– amendement Jasper van Dijk/Jadnanansing (30, II en III)

– amendement Van der Ham (12)

– amendement Jasper van Dijk/Jadnanansing (30,IV)

– amendement Jasper van Dijk (27)

– amendement Jasper van Dijk (40)

– amendement Jasper van Dijk (20)

– amendement Jasper van Dijk (21)

– amendement Jadnanansing/Van Dijk (26)

– amendement Jasper van Dijk (16)

– amendement Jasper van Dijk/Jadnanansing (30,V)

– amendement Jasper van Dijk (24)

– onderdeel C

– onderdeel D

– onderdeel E

– gewijzigd amendement Rouvoet (35)

– onderdeel F

– amendement Van der Ham c.s. (10) (invoegen onderdeel Fa)

– onderdeel G

– amendement Dijkgraaf (22)

– gewijzigd amendement Van der Ham (41,I)

– onderdeel H

– Artikel I

– Artikel II, onderdeel A

– amendement Jasper van Dijk/Jadnanansing (30,VI) (invoegen onderdeel Aa)

– gewijzigd amendement Van der Ham (41,II)

– onderdeel B

– Artikel II

– Artikel III, aanhef

– amendement Jasper van Dijk/Jadnanansing (30,VII,1)

– onderdeel A

– amendement Jasper van Dijk/Jadnanansing (30,VII,2) (invoegen onderdeel Aa)

– gewijzigd amendement Van der Ham (41,III)

– onderdeel B

– Artikel III

– Artikelen IV t/m VII

– gewijzigd amendement Rouvoet (34,II)

– Artikel VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet verhoging collegegeld langstudeerders

32 618, nr. 36

– de motie-Jasper van Dijk/Jadnanansing over het percentage studiepunten in het eerste jaar

32 618, nr. 37

– de motie-Van der Ham over de opbrengst van de langstudeerregeling

32 618, nr. 38 (ingetrokken)

– de motie-Klaver over de consequenties voor deeltijdstudenten

32 618, nr. 39

– de motie-Jadnanansing/Jasper van Dijk over het studierendement in relatie tot de langstudeerboete

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

32 531

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

32 531 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Dijkgraaf (8,I)

– amendement Van der Ham (11)

– onderdeel B

– amendement Dijkgraaf (8,II) (onderdeel B1 vervalt)

– onderdeel B1

– amendement Dijkgraaf (8,III)

– onderdeel C

– amendement Dijkgraaf (8,IV)

– amendement Voordewind (10)

– onderdeel D

– amendement Dijkgraaf (8,V)

– onderdeel E

– onderdeel F

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet

32 531, nr. 12

– de motie-Van der Ham over verwijzing naar van wetenschappelijke literatuur

32 531, nr. 13

– de motie-Van der Ham over onderwijstijd voor maatschappelijk stage

32 531, nr. 14

– de motie-Biskop c.s. over maatschappelijke stage in de Tweede Kamer

32 531, nr. 15

– de motie-Kooiman over geen extra bemiddelingskosten

32 531, nr. 16

– de motie-Kooiman over besteding van de middelen voor maatschappelijke stage

32 531, nr. 17

– de motie-Çelik over een gedifferentieerde bekostiging

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

32 420, nr. 13

Brief van de algemene commissie voor Immigratie en Asiel over een verzoek tot voorlichting aan de Raad van State inzake de Nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (32 420, nr. 12)

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel te besluiten, en in te stemmen met de voorlichtingsvragen aan de Raad van State.

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

31 428, nr. 3

Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2010

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

32 500-IV, nr. 34

Brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over een verzoek tot voorlichting aan de Raad van State ten behoeve van een te ontwikkelen visie op het Koninkrijk

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties te besluiten, en in te stemmen met de voorlichtingsvragen aan de Raad van State.

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

32 644, nr. 3

Brief van het Presidium over een advies van de Gezondheidsraad inzake het Burgerinitiatief van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten, en in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om advies te vragen aan de Gezondheidsraad over het Burgerinitiatief van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten.

32 500-VII, nr. 93

21. Brief van het Presidium over een advies aan de Raad voor openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om advies te vragen aan de Raad voor openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen over de organisatie van de (rijks)overheid, het gebruik van ICT en de dienstverlening aan de burger.

22. Debat over bezuinigingen op passend onderwijs met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Spoeddebat naar aanleiding van een gesprek van de Minister-president met een Zeeuws Statenlid met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

24. Spoeddebat over besteding van Europese ontwikkelingshulpgelden met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

25. Spoeddebat over het vertrek van een vloot met hulpgoederen naar Gaza met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

26. Spoeddebat over het verdwijnen van de strippenkaart in Zuid-Holland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

27. Spoeddebat over extra personeel in de zorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

28. Spoeddebat over het niet uitvoeren van een aangenomen motie over overheidscontrole op slachthuizen en veetransporten met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

29. Interpellatie-Leijten over het te sluiten bestuursakkoord met de VNG met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

30. VAO Osira Amstelring (AO d.d. 12/4)

31. VAO Kwaliteitszorg cure (AO d.d. 20/4)

32. VAO Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (AO d.d. 19/4)

33. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/4)

34. VAO Actieplan mbo 2011–2015 (AO d.d. 20/4)

35. VAO Aanschaf tweede F-35 testtoestel (AO d.d.20/4)

36. VAO Onderzoek inzake beweringen informant SNV

(AO d.d. 20/4)

37. VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 31/3)

38. VAO Werkgelegenheidssituatie bij sociale werkvoorziening Roteb (AO d.d. 14/4)

39. VAO Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (AO d.d. 19/4)

40. VAO Spoor (AO d.d. 14/4)

41. VAO Studenten- en ouderenhuisvesting (AO d.d. 8/3)

42. VAO Politie (AO d.d. 7/4)

43. VAO Wadden (AO d.d. 14/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 316

44. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs

32 613

45. Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

32 723

46. Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend

32 609-V

47. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Dinsdag 17 mei

14.00 uur

Woensdag 18 mei

10.15 uur

Donderdag 19 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. VAO Leegstand kantoren en plattelandswoningen (AO d.d. 22/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

5. VAO Aanpak agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak (AO d.d. 8/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

6. VAO Modernisering GBA (AO d.d. 13/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

7. VAO Mensenhandel (AO d.d. 31/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 045

8. Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie (voortzetting)

32 546

9. Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD

32 431

10. Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)

32 444

11. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)

31 997

12. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

32 454

13. Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)

32 529

14. Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)

32 549

15. Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

32 416

16. Wijziging van de Ambtenarenwet, de Militaire Ambtenarenwet 1931 alsmede de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie

17. Gezamenlijke behandeling van:

32 426

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

32 512

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

32 446

18. Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie

32 527

19. Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee

32 543

20. Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Dinsdag 24 mei

14.00 uur

Woensdag 25 mei

10.15 uur

Donderdag 26 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

30 579

4. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

32 412

5. Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

(voortzetting)

31 452

6. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG (re- en dupliek)

32 445

7. Wijziging van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van de regeling voor het melden van ongewone voorvallen

32 393

8. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG)

32 453

9. Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)

32 459

10. Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid

32 588

11. Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen)

32 403

12. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaarvervoersverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, alsmede wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)

32 539

13. Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid

32 154

14. Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) (re- en dupliek)

Dinsdag 31 mei

14.00 uur

Woensdag 1 juni

10.15 uur

Donderdag 2 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Gezamenlijke behandeling van:

32 535

Goedkeuring van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

32 534

Implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

5. Gezamenlijke behandeling van:

32 314

Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

32 323

Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

1. Hoofdlijnendebat over het drugsbeleid met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

2. Debat over pensioenen met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

3. Debat over de kabinetsreactie op Wikileaks met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

4. Debat over inperking van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw t.a.v. abortus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. Debat over het privébezoek van de Koningin aan Oman met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

6. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

7. Debat over de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in een instelling met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

8. Debat over het bericht «Jongeren gedupeerd door VOG-systeem» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

9. Debat over het wegstemmen van het Elektronisch Patiënten Dossier in de Eerste Kamer met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

10. Debat over het bericht «Politie mist signalen kindermishandeling» en het rapport-Gunning c.s. met maximum spreektijden van 7 minuten per fractie

11. Debat over het bericht «Verpleeghuis smerig» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

12. Spoeddebat over het voorgenomen kabinetsbeleid inzake het intrekken van het kierbesluit Haringvliet met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

13. Spoeddebat over de situatie in een justitiële jeugdinrichting met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

14. Spoeddebat over het IRAS rapport «Onderzoek naar gezondheidseffecten bij omwonenden bij intensieve veehouderij» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

15. Spoeddebat over antibioticagebruik bij dieren en het RIVM-rapport inzake antibioticaresistentie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. Spoeddebat over lastenverzwaringen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Spoeddebat over de vergunningverlening van de bouw van megastallen in Brabant met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. Spoeddebat over de negatieve koopkrachteffecten voor 65+-ers en alleenstaanden van het kabinetsbeleid met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

19. Spoeddebat over de uitvoering van de aangenomen motie voor een evenwichtig behoud van jonge ambtenaren (32 500-VII, nr. 31) en het bericht dat het aantal traineeships bij het Rijk is gehalveerd met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. Spoeddebat over een nieuwe wet inzake naturalisatie-eisen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. Spoeddebat over problematisch huizenbezit met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. Spoeddebat over de toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. Spoeddebat over veroordeelde Surinaamse criminelen in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

32 415 (R1915)

24. Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

32 193

25. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

31 549

26. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

32 028

27. Goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita, met bijlagen (Trb. 2004, 283)

32 468

28. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken)

32 304

29. Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

32 477

30. Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen

32 558

31. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden

31 898

32. Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

32 291

33. Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) (re- en dupliek)

34. Gezamenlijke behandeling van:

32 337

Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten

32 398

Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

32 399

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

31 571

35. Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (re- en dupliek)

32 469

36. Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

32 587

37. Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering

32 427

38. Wijziging van de Wet milieubeheer (verbeterde aansluiting van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de kaderrichtlijn water)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het Veteranenbeleid.

Maandag 27 juni van 13.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Uitwerking van de uitgangspunten van het cultuurbeleid (31 511, nr. 8).

Recesperiodes

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Herfstreces 2011: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2011

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Naar boven