Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 5 februari 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 9 februari

14.00 uur

Woensdag 10 februari

10.15 uur

Donderdag 11 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 092

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

35 092 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, onderdelen A t/m I

– amendement Van der Lee/Sienot (12) over voorafgaand onderzoek naar marktcondities

– onderdeel J

– onderdelen K t/m U

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet windenergie op zee

35 092, nr. 13

– de motie-Sienot/Van der Lee over bescherming van natuur en ecologie in de Noordzee

35 092, nr. 14

– de motie-Sienot/Van der Lee over extra opties voor een kostenefficiënte uitrol van windenergie op zee

35 092, nr. 15

– de motie-Sienot/Van der Lee over milieu en arbeidsomstandigheden bij bouw en plaatsing van windturbines

35 092, nr. 16

– de motie-Agnes Mulder/Sienot over tendermodellen voor de combinatie van wind op zee en waterstofproductie

35 092, nr. 17

– de motie-Agnes Mulder/Moorlag over burgerparticipatie bij windparken op zee

35 092, nr. 18

– de motie-Van Raan/Sienot over meer handhaving van de energiebesparingsplicht

35 092, nr. 19

– de motie-Van Raan over behoud en verbetering van de ecologische kwaliteit rondom windparken

35 092, nr. 20

– de motie-Van Raan over behoud en verbetering van ecologische kwaliteit opnemen in diverse procedures

35 092, nr. 21

– de motie-Van Raan over verantwoordelijke ministers laten meebeslissen over de te volgen procedure

35 092, nr. 22

– de motie-Van Raan over richtlijnen over de herkomst van gebruikte grondstoffen

35 092, nr. 23

– de motie-Van Raan over het implementeren van luchtbellengordijnen opnemen in alle kavelbesluiten

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Preventie

De Voorzitter: mw. Kuiken wenst haar motie op stuk nr. 526 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 793, nr. 517

– de motie-Kuik c.s. over een nationaal actieplan kanker

32 793, nr. 518

– de motie-Kuik/Dik-Faber over instrumenten voor gemeenten om fastfoodketens te weren

32 793, nr. 519

– de motie-Kuik/Kuiken over een normenkader met betrekking tot seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag

32 793, nr. 520 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven/Hijink over de financiering van de vervolgopleiding tot arts M+G

32 793, nr. 521

– de motie-Van Gerven/Hijink over het niet betrekken van de industrie bij verdere uitwerking van het Preventieakkoord

32 793, nr. 522

– de motie-Van Gerven/Hijink over een preventiefonds

32 793, nr. 523

– de motie-Van Gerven/Hijink over wettelijke normering op het gebied van productsamenstelling

32 793, nr. 524

– de motie-Jansen/Agema over het weer instellen van een nationaal programma kankerbestrijding

32 793, nr. 525

– de motie-Jansen over heroverwegen van het verbod op smaakjes voor e-sigaretten

32 793, nr. 526 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kuiken/Renkema over het wettelijk verankeren van collectieve gezondheidsdoelen

32 793, nr. 527

– de motie-Kuiken/Renkema over betere voorlichting bij borstkankerscreening

32 793, nr. 528

– de motie-Van Esch c.s. over het weren van fastfoodrestaurants en snackbars door gemeenten

32 793, nr. 529

– de motie-Van Esch c.s. over een voorstel om het preventiebeleid op niveau te houden

32 793, nr. 530

– de motie-Van Esch c.s. over het verlagen van de btw op groente en fruit

32 793, nr. 531

– de motie-Diertens c.s. over voorlichting en screening bij huidkanker

32 793, nr. 532

– de motie-Diertens c.s. over leefstijlpsychiatrie

32 793, nr. 533

– de motie-Renkema c.s. over vroege opsporing van borstkanker met een MRI

32 793, nr. 534

– de motie-Renkema/Dik-Faber over het voor 2030 afbouwen van tabaksverkoop in tankstations en gemakszaken

32 793, nr. 535

– de motie-Sazias/Van Esch over een gezonde voedselomgeving

32 793, nr. 536

– de motie-Dik-Faber/Sazias over 80% van de reclames van supermarkten voor producten uit de Schijf van Vijf

32 793, nr. 537

– de motie-Dik-Faber over verhoging van de tabaksaccijns

32 793, nr. 538

– de motie-Dik-Faber/Diertens over een nationaal preventieakkoord mentale gezondheid

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 september 2020

25 295, nr. 562

– de motie-Van Esch over een voorstel voor een vorm van belasting op suiker

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

35 240, nr. 5

– de motie-Renkema over het stimuleren van inhoudelijke affiniteit en ervaring binnen de raad van toezicht

35 240, nr. 6

– de motie-Renkema over een wettelijke plicht tot het consulteren van professionals

35 240, nr. 7

– de motie-Palland c.s. over het delen van aanvullende vormen van medezeggenschap

35 240, nr. 8

– de motie-Palland over onderzoek naar de toepassing van werkerscoöperaties

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

31 066, nr. 776

– de motie-Snels c.s. over een compensatieregeling voor schade door vermelding op de zwarte lijst

31 066, nr. 777

– de motie-Azarkan/Van Weyenberg over een verbod op gebruik van nationaliteit of etniciteit bij risicoprofilering

31 066, nr. 778

– de motie-Azarkan over de richtlijnen voor algoritmische data-analyses laten toetsen door een ethische commissie

31 066, nr. 779

– de motie-De Jong/Wilders over registratie van enkelvoudige en meervoudige nationaliteiten

31 066, nr. 780

– de motie-Omtzigt over een overzicht van alle wetten waaraan de Belastingdienst zich de afgelopen zeven jaar niet gehouden heeft

31 066, nr. 781

– de motie-Lodders over maatregelen waardoor alle schuldeisers tijdelijk een pauzeknop indrukken

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

31 428, nr. 15

Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2020

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 561, nr. 2

Brief van het Presidium over een onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het onderzoeksvoorstel.

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Materieel defensie

27 830, nr. 330

– de motie-Fritsma over de tekortkomingen aan de F-35 niet langer bagatelliseren

27 830, nr. 331

– de motie-Fritsma over de bijbestelling van F-35's annuleren

27 830, nr. 332

– de motie-Van Helvert c.s. over een alternatieve locatie voor de radar in Herwijnen

27 830, nr. 333

– de motie-Van Helvert over terugdraaien van de verkoop van handvuurwapens door Defensie

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Politie

29 628, nr. 998

– de motie-Van Raak over verhoging van de politiesalarissen

29 628, nr. 999

– de motie-Groothuizen over toezicht op verbeterprogramma's van ondernemingen waarmee het OM een transactie overeenkomt

29 628, nr. 1000

– de motie-Van Dam over extra uitstel van de e-screener voor bestaande verloven

29 628, nr. 1001

– de motie-Van Dam/Van Nispen over een basisplan voor een nieuwe Wet wapens en munitie

29 628, nr. 1002

– de motie-Van Dam over een risicomatrix inrichten

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Paternotte «Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit»

35 475, nr. 6

– de motie-Belhaj c.s. over hulp bij verzoeken tot afstand van de Marokkaanse nationaliteit

35 475, nr. 7

– de motie-Belhaj/Peters over onderzoek naar een Register Ongewenste Nationaliteit

35 475, nr. 8

– de motie-Belhaj c.s. over het onderzoek door de CAVV

35 475, nr. 9

– de motie-Belhaj c.s. over overleg met de Belgische, Duitse en Franse regering

35 483, nr. 68

– de motie-Jasper van Dijk/Van Toorenburg over de juridische belemmering voor naturalisatie van RANOV-vergunninghouders wegnemen

35 483, nr. 69

– de motie-Becker over reflecteren op de uitvoeringsketen inburgering

35 483, nr. 70

– de motie-Van den Berge/Jasper van Dijk over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van het verhogen van taaleisen

35 483, nr. 71

– de motie-Van den Berge/Paternotte over buitenlandse partners die geen inburgeringsexamen kunnen doen

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over een privacylek in de systemen van de GGD

De Voorzitter: dhr. Verhoeven wenst zijn motie op stuk nr. 238 te wijzigen en mw. Van Brenk haar motie op stuk nr. 244.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 529, nr. 238 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Verhoeven c.s. over een burgerservicenummer dat per transactie wordt gegenereerd

27 529, nr. 239

– de motie-Verhoeven c.s. over een chief privacy officer bij uitvoeringsorganisaties

27 529, nr. 240

– de motie-Hijink c.s. over verhoging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens

27 529, nr. 241

– de motie-Azarkan over prioriteit voor de bescherming van persoonsgegevens

27 529, nr. 242

– de motie-Azarkan over toestemming vooraf voor het gebruik van lichaamsmaterialen voor onderzoek

27 529, nr. 243

– de motie-Azarkan over de juiste kennis opdoen vóór het informeren van de Kamer

27 529, nr. 244 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Brenk c.s. over schade voor onschuldige burgers beperken

27 529, nr. 245

– de motie-Kröger c.s. over een duidelijk pakket van eisen voor privacy by design

27 529, nr. 246

– de motie-Van Esch over de NEN-normen voor ICT in de zorg extern laten herzien

27 529, nr. 247

– de motie-Van Esch over de corona-opt-in vervangen of schrappen

27 529, nr. 248

– de motie-Kuiken/Hijink over gelijk loon en pensioenopbouw voor ingehuurde callcentermedewerkers

27 529, nr. 249

– de motie-Agema over het snel kunnen wissen van persoonlijke gegevens in de coronasystemen

27 529, nr. 250

– de motie-Agema over een actieplan Voorkom en Herstel Dataschade Testbeleid

27 529, nr. 251

– de motie-Van den Berg c.s. over een chief information officer aanstellen bij de GGD

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 488

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

– artikelen I t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

35 488, nr. 11

– de motie-Smeulders c.s. over huurprijsbescherming in de vrije huursector via het woningwaarderingsstelsel

35 488, nr. 12

– de motie-Kuiken c.s. over de flexibilisering van de huurcontracten een halt toeroepen

35 488, nr. 13

– de motie-Beckerman c.s. over de huurprijzen in de sociale sector bevriezen

35 488, nr. 14

– de motie-Beckerman c.s. over een zelfbewoningsplicht voor bestaande koopwoningen

35 488, nr. 15

– de motie-Van Eijs over een onderzoek naar vormen van huurprijsregulering in de vrije sector

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 257

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

– artikelen 1 t/m 10

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17a. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet Zerodays Afwegingsproces

35 257, nr. 10

– de motie-Buitenweg over een onderzoek naar de verplichting om zerodays te verhelpen

35 257, nr. 11

– de motie-Buitenweg over een afwegingskader voor alle overheidsdiensten die zerodays gebruiken

35 257, nr. 12

– de motie-Middendorp/Van der Molen over verbeteringen aan het bestaande kader voor onbekende kwetsbaarheden in software

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

25 295, nr. 952

– de motie-Dijkhoff c.s. over in samenspraak met sectoren eerlijk verdelen van ruimte voor versoepeling van maatregelen

25 295, nr. 977 (gewijzigd, was nr. 953)

– de gewijzigde motie-Wilders over een plan van aanpak voor het inhalen van reguliere zorg

25 295, nr. 954

– de motie-Wilders over bewerkstelligen dat Nederland het Spoetnikvaccin op korte termijn kan verkrijgen

25 295, nr. 955

– de motie-Wilders over een vaccinatiebewijs niet

langer als voorwaarde voor toegang tot diensten en voorzieningen

25 295, nr. 956

– de motie-Pieter Heerma c.s. over een speciaal gezant die de productie van vaccins kan opschalen

25 295, nr. 957

– de motie-Klaver/Jetten over alle studenten die studievertraging oplopen een jaar studieuitloop geven

25 295, nr. 958

– de motie-Klaver over een onafhankelijke regeringscommissaris voor de uitvoering van het vaccinatiebeleid

25 295, nr. 959

– de motie-Marijnissen/Jetten over een klemmend beroep op farmaceuten om hun rechten en kennis te delen

25 295, nr. 960

– de motie-Ploumen c.s. over een deltaplan jeugd

25 295, nr. 961

– de motie-Segers c.s. over het opstellen van herstelplannen voor gezondheid, economie en samenleving

25 295, nr. 962

– de motie-Van Esch/Van Raan over een tijdelijk vliegverbod voor niet-noodzakelijke reizen vanuit alle landen

25 295, nr. 963

– de motie-Van Esch/Van Raan over een vliegverbod voor niet-noodzakelijke reizen uit Portugal

25 295, nr. 964

– de motie-Van Esch over verbeteren van de basisgezondheid als onderdeel van de routekaart

25 295, nr. 965

– de motie-Kuzu/Ploumen over een coronaspecifiek protocol voor scholen in het basisonderwijs

25 295, nr. 966

– de motie-Kuzu over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van een indirecte vaccinatieplicht

25 295, nr. 967

– de motie-Kuzu over openen van sportscholen die voldoen aan coronagerelateerde infectiepreventiemaatregelen

25 295, nr. 968

– de motie-Sazias over zorgdragen dat ouderen bij GGD-vaccinatielocaties niet buiten op een prik hoeven te wachten

25 295, nr. 969

– de motie-Van Haga over ziekenbezoek toevoegen als ontheffingsgrond voor de avondklok

25 295, nr. 970

– de motie-Van Haga/Krol over de tijd tussen bestellen en ophalen in winkels terugbrengen tot één uur

25 295, nr. 971

– de motie-Van Haga over kinderen uitzonderen van test- en quarantainemaatregelen

25 295, nr. 972

– de motie-Van Haga/Baudet over de middelbare scholen zo spoedig mogelijk weer openen

25 295, nr. 973

– de motie-Van Haga/Baudet over boekwinkels toevoegen aan de lijst van essentiële winkels

25 295, nr. 974

– de motie-Krol/Van Haga over de Kamer vooraf betrekken bij maatregelen die grondwettelijke vrijheden aantasten

25 295, nr. 975

– de motie-Krol over het voorjaars- en verkiezingsreces van de Tweede Kamer schrappen

25 295, nr. 976

– de motie-Krol over het parlementaire werk tijdens het voorjaars- en verkiezingsreces op dinsdagen en/of woensdagen door laten gaan

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

35 718

De lijst van controversiële onderwerpen

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 15)

De Voorzitter: op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt onderdeelsgewijs gestemd over het voorstel op nr. 12.

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel A:

– voorstel van de fractie van D66 (10) (vervallen brief)

– Onderdelen A t/m F

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel G:

– voorstel van de vaste commissie voor Financiën (14) (toevoegen brief)

– Onderdeel G

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel H:

– voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (12,I) (toevoegen brief inzake een verzoek m.b.t. het Bouwbesluit)

– voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (12,II) (toevoegen brief inzake nachttrein Wenen)

– Onderdeel H

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

– voorstel van de vaste commissie Justitie en Veiligheid (15) (toevoegen wetsvoorstel)

– Onderdelen I t/m L

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel M:

– voorstel van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (11) (vervallen brief en toevoegen brief)

– onderdeel M

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel N:

– voorstel van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (13) (toevoegen brief)

– Onderdeel N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemming

20. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

21 501–20, nr. 1498

– de motie-Ouwehand over de noodzakelijke stappen zetten om het ECT op te zeggen

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

35 717, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de Civiele Kamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. dhr. mr. F.R. Salomons

2. dhr. mr. G.C. Makkink

3. dhr. prof. mr. T. Kooijmans

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

35 717, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de Civiele Kamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. dhr. mr. G.C. Makkink

2. dhr. mr. F.R. Salomons

3. dhr. prof. mr. T. Kooijmans

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

35 717, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de Strafkamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. dhr. prof. mr. T. Kooijmans

2. dhr. mr. G.C. Makkink

3. dhr. mr. F.R. Salomons

24. VAO Handreiking Kindzorg (AO d.d. 05/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 10/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 21/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 289, nr. 435

27. VSO Vereenvoudiging bekostiging vo met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Arbeidsmigratie (AO d.d. 03/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 20/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 265, nr. 75

30. VSO Ouderschap en adoptie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 322

31. Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

35 603

32. Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

33. Gezamenlijke behandeling van:

35 619

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

35 620

Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

35 621

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

35 622

Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

35 623

Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

35 202-(R2126)

34. Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (voortzetting)

35 597

35. Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten)

35 512

36. Regels over het verstrekken van subsidies door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming en tot intrekking van de Wet Justitiesubsidies (Kaderwet overige JenV-subsidies)

35 689

37. Wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186)

35 642

38. Regels strekkende tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (PbEU 2019, L 111/59) (Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen)

35 678

39. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

35 398

40. Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

Langetermijnagenda

12 februari t/m 22 maart (week 7 t/m 11)

Verkiezingsreces (verkiezingen 17 maart 2021)

23, 24 en 25 maart (week 12)

– Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart

30, 31 maart, 1 april 2021 (week 13)

– nader te bepalen

6, 7 en 8 april 2021 (week 14)

– VAO Circulaire economie (AO d.d. 02/12)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)

– VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/ kwaliteitszorg (AO d.d. 09/11)

– VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11/11)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30 872, nr. 247)

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

– VSO Biotechnologie en tuinbouw (27 428, nr. 373)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11)

– VSO Afstemming vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen (32 315, nr. 15)

– VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 10/12)

– VAO Discriminatie (AO d.d. 10/12)

– VAO Cybersecurity (AO d.d. 09/12)

– VSO Toekomst transgenderzorg (31 016, nr. 295)

– VAO Maritiem (AO d.d. 03/12)

– VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 25/11)

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– VAO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt) (AO d.d. 7/12)

– VAO Bouwen (AO d.d. 09/12)

– VSO Maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (29 544, nr. 1032)

– VSO Besluit verdeling sterkte en middelenpolitie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet (29 628, nr. 994)

– VSO Stand van zaken Leesoffensief (28 760, nr. 107)

– VSO Verkeersveiligheid (Kamerstuk 29 398, nr. 889)

– VSO Externe veiligheid (Kamerstuk 28 089, nr. 182)

– VAO Mbo en praktijkonderwijs (AO d.d. 13/01)

– VSO Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (33 118, nr. 172)

– VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 3/2)

– VAO Mestbeleid (AO d.d. 4/11)

– VSO Wijziging Besluit houders van dieren vanwege een aanpassing van het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur (28 286, nr. 1164)

– VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (AO d.d. 02/02)

– VSO Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS (32 404, nr. 104)

-35 552 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))

35 504 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

35 564 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

35 593 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 613 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof))

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 626 (Wijziging van de Wet milieubeheer)

13, 14 en 15 april 2021 (week 15)

– Burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» (35 565)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

35 668 (Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 515 (Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg))

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 527 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel))

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 530 (Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

35 522 (Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden)

35 287 (Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021))

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

3. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

4. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

5. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

6. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

7. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

9. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

10. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

11. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

12. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

13. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

14. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

15. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

16. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

18. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

19. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

20. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

21. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

22. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

23. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

24. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

25. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

26. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

27. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

28. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

29. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

30. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

31. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

32. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

33. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

34. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

35. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

36. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

37. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

38. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

39. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

40. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

41. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

42. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

43. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

44. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

45. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

46. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

47. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

48. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

49. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

50. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

51. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

52. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

53. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

54. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

55. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

56. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

57. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

58. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

59. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

60. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

61. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

62. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

63. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

64. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

65. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

66. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

67. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

68. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

69. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

70. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

71. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

72. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

73. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

74. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

75. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

76. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

77. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

78. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financien)

79. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

80. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

81. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

82. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

83. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

84. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

85. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

86. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

87. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

88. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

89. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

90. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

91. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

92. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

93. Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (Belhaj) (Minister Defensie)

94. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

95. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

96. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (Minister-President, Minister Financiën)

97. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

15. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

16. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

19. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

20. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

23. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

25. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

29. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

32. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

34. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

35. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

36. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

44. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

47. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

49. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

51. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

56. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

58. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

59. Dertigledendebat over het bericht dat ruim 1.000 illegalen niet worden uitgezet (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over geweld tegen gebedshuizen (Azarkan) (Minister J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 8 februari van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35 517)

Maandag 8 februari van 17.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van het lid Von Martels «Weidse blik op de weidevogels» (35 616)

Dinsdag 9 februari van 16.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (35 591) (voortzetting)

Woensdag 10 februari van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (35 628)

Woensdag 10 februari van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het CBR

Donderdag 11 februari van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota’s van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (35 537) en over anticiperen op toekomstscenario’s: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica met behulp van reële optiewaarden (35 676)

Donderdag 22 april van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder: Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer (35 630)

Woensdag 23 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de jaarverslagen 2020 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Recesperiodes

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021 (verkiezingen 17 maart 2021)

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022