Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135257 nr. 11

35 257 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BUITENWEG

Voorgesteld 23 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het laten voortbestaan van zerodays kansen biedt voor kwaadwillenden, doordat zij deze kunnen gebruiken voor hun criminele activiteiten;

overwegende dat zerodays soms instrumenteel zijn voor overheidsorganen doordat via het inzetten van de hackbevoegdheid het handelen van kwaadwillenden kan worden gevolgd;

overwegende dat bij het besluit of zerodays kunnen voortbestaan verschillende maatschappelijke belangen kunnen botsen;

van mening dat alle overheidsorganen, waaronder veiligheids-, inlichtingen-, opsporingsdiensten, die gebruikmaken van zerodays specifiek daarvoor een afwegingskader dienen te hebben;

verzoekt de regering, de Kamer zo spoedig mogelijk een lijst te doen toekomen met alle overheidsorganen die gebruik mogen maken van zerodays;

verzoekt de regering tevens, ervoor te zorgen dat al deze overheidsorganen over een afwegingskader beschikken met betrekking tot de inzet van zerodays, en uiterlijk over twee jaar te laten evalueren hoe zij daarvan gebruikmaken, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg