27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 240 MOTIE VAN HET LID HIJINK C.S.

Voorgesteld 3 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onafhankelijk onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangetoond dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), om alle taken goed te kunnen uitvoeren, vanaf 2022 moet groeien van 184 fte naar 470 fte;

overwegende dat de AP op dit moment nog geen 0,2 fte tot haar beschikking heeft om actief op zoek te gaan naar mogelijke datalekken en dat zij de 27.000 datalekken die jaarlijks gemeld worden, moet onderzoeken met 2,9 fte;

verzoekt de regering, het budget van de AP dusdanig te verhogen dat zij in staat wordt gesteld om aan het realistische groeipad te kunnen voldoen zoals dat is verwoord in het onafhankelijke KPMG-onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is opgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Verhoeven

Van Esch

Kuiken

Agema

Azarkan

Van Brenk

Kröger

Van der Graaf

Naar boven