Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 23 november 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 27 november

14.00 uur

Woensdag 28 november

10.15 uur

Donderdag 29 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstellen Veiligheidsunie

22 112, nr. 2724

– de motie-Van Nispen/Van Toorenburg over verzet tegen een verwijderingsbevel uit andere lidstaten

22 112, nr. 2725

– de motie-Maeijer over geen EU-cybersecuritykenniscentrum

22 112, nr. 2726

– de motie-Maeijer over bezwaren tegen de verordening terroristische content online

22 112, nr. 2727

– de motie-Laan-Geselschap over het sneller van internet verwijderen van terroristische inhoud

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Terrorisme

De Voorzitter: dhr. Azarkan wenst zijn motie op stuk nr. 479 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 754, nr. 476

– de motie-De Graaf over geen jihadbruiden en kalifaatkinderen naar Nederland

29 754, nr. 477

– de motie-Buitenweg/Kuiken over de terugkeer van Nederlandse vrouwen en kinderen

29 754, nr. 478

– de motie-Azarkan over een overzicht van rechts-extremistische data

29 754, nr. 479 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Azarkan over de evaluatie van contraterrorisme-maatregelen

29 754, nr. 480

– de motie-Azarkan over een actieprogramma integrale aanpak rechts-extremisme

29 754, nr. 481

de motie-Azarkan over een inclusief sinterklaasfeest

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Strafrechtelijke onderwerpen

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 473 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 279, nr. 471

– de motie-Markuszower over het intrekken van de verloven van Martin C. en Gerold O.

29 279, nr. 472

– de motie-Buitenweg/Van Nispen over de strafoplegging in OM-strafbeschikkingen

29 279, nr. 473 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol/Van der Staaij over kwetsbaarheid van oudere slachtoffers meewegen in strafeis en strafmaat

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Auteursrecht

29 838, nr. 97

– de motie-Kwint/Buitenweg over een proportionele en billijke vergoeding voor video on demand

29 838, nr. 98

– de motie-Kwint over verplicht aansluiten bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

29 838, nr. 99

– de motie-Buitenweg over bevorderen dat zo veel mogelijk opdrachtgevers zich aansluiten bij de geschillencommissie

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Cultuur van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Voorzitter: dhr. Kwint wenst zijn motie op stuk nr. 101 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000-VIII, nr. 93

– de motie-Martin Bosma c.s. over officiële erkenning van Jenny Douwes en de blokkeerfriezen

35 000-VIII, nr. 94

– de motie-Aartsen over ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed

35 000-VIII, nr. 95

– de motie-Aartsen/Asscher over het voortbestaan van bibliotheken in kleine kernen

35 000-VIII, nr. 96

– de motie-Ellemeet/Bergkamp over het budget voor ensembles

35 000-VIII, nr. 97

– de motie-Ellemeet over de culturele waarde van organisaties verankeren in cultuursubsidies

35 000-VIII, nr. 98

– de motie-Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen

35 000-VIII, nr. 99

– de motie-Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed

35 000-VIII, nr. 100

– de motie-Geluk-Poortvliet over ondersteuning van vrijwilligers bij bestuurstaken

35 000-VIII, nr. 101 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten

35 000-VIII, nr. 102

– de motie-Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland

35 000-VIII, nr. 103

– de motie-Bergkamp c.s. over stimuleren van kunstbeoefening door mensen met een beperking

35 000-VIII, nr. 104

– de motie-Bergkamp/Aartsen over een nationaal museum voor de presentatie van design en designerfgoed

35 000-VIII, nr. 105

– de motie-Bergkamp/Asscher over behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties

35 000-VIII, nr. 106

– de motie-Asscher/Bergkamp over het verder vergroten van het bereik van «muziek in de klas»

35 000-VIII, nr. 107

– de motie-Asscher/Ellemeet over de toegankelijkheid van concerten voor mensen met een beperking

35 000-VIII, nr. 108

– de motie-Asscher/Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals

35 000-VIII, nr. 109

– de motie-Asscher over het tot stand brengen van schoolbibliotheekvoorzieningen

35 000-VIII, nr. 110

– de motie-Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken

35 000-VIII, nr. 111

– de motie-Dik-Faber/Bergkamp over goede ondersteunende functies voor de culturele sector

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Voorzitter: mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr. 99 te wijzigen en mw. Diertens haar moties op stuk nrs. 101 en 103. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000-XVI, nr. 93

– de motie-Van Aalst/De Graaf over een monumentale status voor kasseistroken

35 000-XVI, nr. 94

– de motie-Rudmer Heerema c.s. over versterking en professionalisering van alle 25.000 sportverenigingen

35 000-XVI, nr. 95

– de motie-Rudmer Heerema c.s. over het organiseren van olympische kwalificatietoernooien

35 000-XVI, nr. 96

– de motie-Westerveld over de vergoedingen en faciliteiten voor het vrouwenvoetbal

35 000-XVI, nr. 97

– de motie-Bruins Slot c.s. over experimenteerruimte in voorbeeldregio's

35 000-XVI, nr. 98

– de motie-Bruins Slot c.s. over de inzet van de middelen voor breedtesport

35 000-XVI, nr. 99 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot/Diertens over de tuchtrechtelijke vervolging van bij doping betrokken artsen

35 000-XVI, nr. 100

– de motie-Van Nispen over een plan van aanpak zwemveiligheid

35 000-XVI, nr. 101 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Diertens/Westerveld over beleid rondom zwangerschap en topsport

35 000-XVI, nr. 102

– de motie-Diertens/Rudmer Heerema over de sportsector meenemen in het aanvalsplan krapte

35 000-XVI, nr. 103 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal voor vrouwen

35 000-XVI, nr. 104

– de motie-Van Brenk/Geleijnse over het voldoen aan de beweegrichtlijnen door ouderen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Integratie en maatschappelijke samenhang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Voorzitter: mw. Becker wenst haar motie op stuk nr. 14 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000-XV, nr. 12

– de motie-De Graaf over in het openbaar kritiek kunnen leveren op de islam

35 000-XV, nr. 13

– de motie-De Graaf over een diepgravend onderzoek naar de Moslimbroederschap in Nederland

35 000-XV, nr. 14 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Becker/Jasper van Dijk over de financiering van weekendscholen vanuit Turkije

35 000-XV, nr. 15

– de motie-Becker over een breed Actieplan Zelfbeschikking 2.0

35 000-XV, nr. 16 (aangehouden)

– de motie-Smeulders over de zelfredzaamheid van statushouders

35 000-XV, nr. 17

– de motie-Smeulders over de adviezen van de klankbordgroep inburgeringsbeleid

35 000-XV, nr. 18

– de motie-Smeulders over voldoende contactmomenten voor inburgeringsplichtigen

35 000-XV, nr. 19

– de motie-Jasper van Dijk over een actieplan voor gemengde wijken

35 000-XV, nr. 20 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over maatregelen ter bestrijding van segregatie

35 000-XV, nr. 21

– de motie-Jasper van Dijk/Smeulders over kwijtschelding van de lening voor inburgeringskosten

35 000-XV, nr. 22

– de motie-Paternotte/Segers over pilots in aanloop naar de nieuwe inburgeringswet

35 000-XV, nr. 23

– de motie-Paternotte/Pieter Heerma over het inburgeringsbeleid voor Turkse nieuwkomers

35 000-XV, nr. 24

– de motie-Segers/Jasper van Dijk over het aansluiten bij het Taalakkoord door werkgevers met buitenlandse werknemers

35 000-XV, nr. 25 (aangehouden)

– de motie-Segers/Paternotte over het inzetten van het concept van Plan Einstein

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Regeldruk

De Voorzitter: dhr. Stoffer wenst zijn motie op stuk nr. 336 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 637, nr. 335

– de motie-Wörsdörfer/Sjoerdsma over beter vervullen van de kerntaken van het Adviescollege toetsing regeldruk

32 637, nr. 336 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Stoffer/Wörsdörfer over de vergunningenproblematiek bij de ambulante handel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sociaal Domein

34 477, nr. 47 (overgenomen)

– de motie-Özütok over creëren van randvoorwaarden voor gemeenten voor decentralisatie

34 477, nr. 48 (aangehouden)

– de motie-Özütok over extra middelen voor gemeenten die tekorten hebben in het sociaal domein

34 477, nr. 49 (overgenomen)

– de motie-Kerstens over aanpassing van het tijdpad voor een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 683

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

34 683 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdelen A t/m F

– gewijzigd amendement Van Gent (13,I) over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht (invoegen onderdelen Fa en Fb)

– gewijzigd amendement Van Gent (13,II)

– onderdeel G

– onderdelen H t/m L

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

13. Stemming over: motie ingediend bij voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn motie op stuk nr. 12 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 683, nr. 12 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen c.s. over onderschrijven van de analyse van het rapport en overnemen van de conclusies en aanbevelingen

Stemmingen

14. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VAO Toepassing artikel 68 Grondwet

28 362, nr. 16 (gewijzigd, was nr. 14)

– de gewijzigde motie-Van der Molen/Omtzigt over het in de Tweede Kamer blijven van vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken

28 362, nr. 17 (gewijzigd, was nr. 15)

– de gewijzigde motie-Van der Molen/Omtzigt over wijziging van de Regeling vertrouwelijke stukken

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

33 812, nr. 5

Voorstel van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek naar aanleiding van een evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête 2008

– voorstel

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

34 182

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

34 182 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

De Voorzitter: dhr. Remco Dijkstra wenst het amendement op nr. 15 in te trekken. Ik neem dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdelen A t/m K

– amendement Laçin c.s. (18,I) over het niet verliezen van instructiebevoegdheid bij onvoldoende praktijkbegeleiding

– onderdeel L

– onderdeel M

– amendement Laçin c.s. (18,II)

– onderdeel N

– amendement Laçin c.s. (18,III)

– onderdeel Na

– amendement Remco Dijkstra (17,I) over de VOG-verplichting (invoegen onderdeel Nb)

– onderdelen O t/m Z

– artikel I

– artikel II

– amendement Remco Dijkstra (16) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel IIA)

– amendement Remco Dijkstra (17,II)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

34 182, nr. 19

– de motie-Laçin c.s. over een nieuwe invulling van de praktijkbegeleiding

34 182, nr. 20

– de motie-Laçin c.s. over een vijfjaarseis voor de rijschoolbranche

34 182, nr. 21

– de motie-Laçin over aanpakken van spookrijscholen

34 182, nr. 22

– de motie-Remco Dijkstra over een gemakkelijke manier om de bevoegdheidspas te controleren

34 182, nr. 23

– de motie-Remco Dijkstra over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen

34 182, nr. 24

– de motie-Van Aalst c.s. over verplichte onderdelen van de theoretische bijscholing

34 182, nr. 25 (ingetrokken)

– de motie-Van Aalst c.s. over een jaarlijkse kwaliteitsmonitor

34 182, nr. 26

– de motie-Sienot c.s. over een rijscholenregister

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Transportraad

21 501-33, nr. 726 (aangehouden)

– de motie-Van Raan/Kröger over een voorbehoud bij CORSIA

21 501-33, nr. 727 (aangehouden)

de motie-Van Raan/Teunissen over inperken van varend ontgassen

21 501-33, nr. 728 (aangehouden)

– de motie-Van Raan/Teunissen over verbieden van ontgassen van benzeen

21 501-33, nr. 729

– de motie-Van Raan over het afwijzen van CORSIA

21 501-33, nr. 730

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over geen verdere versoepeling en verslechtering van de rij- en rusttijden

21 501-33, nr. 731

– de motie-Laçin c.s. over voorleggen van het onderhandelingsresultaat aan de Kamer

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

35 000-X, nr. 43

– de motie-Popken over de grenzen sluiten voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen

35 000-X, nr. 44

– de motie-Popken over de landmacht vaker inzetten tegen drugsbendes

35 000-X, nr. 45

– de motie-Popken over het openhouden van de Van Braam Houckgeestkazerne

35 000-X, nr. 46 (overgenomen)

– de motie-Popken over cyber en space duidelijk specificeren in Defensiebegroting

35 000-X, nr. 47 (overgenomen)

– de motie-Diks/Belhaj over een inspraaktraject in de aanloop naar de herijking van de Defensievisie

35 000-X, nr. 48

– de motie-Diks/Kerstens over een nieuwe cao voor het Defensiepersoneel

35 000-X, nr. 49

– de motie-Diks over de betrokkenheid van lokale overheden bij Defensievastgoed

35 000-X, nr. 50

– de motie-Bruins Slot c.s. over een blijk van waardering voor het Defensiepersoneel

35 000-X, nr. 51

– de motie-Bruins Slot c.s. over wifi van thuiskwaliteit voor Defensie

35 000-X, nr. 52 (overgenomen)

– de motie-Bruins Slot over het verbreden van de Defensie Cyber Strategie met het domein ruimte

35 000-X, nr. 53

– de motie-Bruins Slot/Stoffer over ruimte voor maatschappelijke diensttijd bij Defensie

35 000-X, nr. 54

– de motie-Karabulut over afzien van deelname aan de Europese vredesfaciliteit

35 000-X, nr. 55

– de motie-Karabulut over terugtrekken van de Nederlandse bijdrage in Litouwen

35 000-X, nr. 56

– de motie-Belhaj over diversiteits- en inclusiviteitsmiddelen

35 000-X, nr. 57

– de motie-Belhaj/Bosman over een gezamenlijke Europese militaire trainingsfaciliteit

35 000-X, nr. 58

– de motie-Belhaj over het Marine Etablissement Amsterdam

35 000-X, nr. 59 (overgenomen)

– de motie-Kerstens over informeren van het thuisfront van uitgezonden militairen

35 000-X, nr. 60

– de motie-Kerstens over een helder tijdpad voor een herijkte visie

35 000-X, nr. 61

– de motie-Kerstens over vooralsnog voortzetten van de huidige pensioenregeling

35 000-X, nr. 62

– de motie-Voordewind c.s. over niet afhankelijk worden van Turkije voor het motoronderhoud van de F-35

35 000-X, nr. 63

– de motie-Stoffer/Bruins Slot over formeel kenbaar maken van het bezwaar tegen een Europees leger

35 000-X, nr. 64

– de motie-Stoffer over bevorderen van samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven

35 000-X, nr. 65

– de motie-Öztürk over direct stoppen met alle financiële steun aan gewelddadige mensenrechtenschenders

35 000-X, nr. 66

– de motie-Öztürk over primair richten van de Nederlandse bijdrage op vrede, veiligheid en vrijheid

35 000-X, nr. 67

– de motie-Öztürk over voortaan de Kamer tijdig en adequaat informeren

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Politie (ICT)

De Voorzitter: mw. Buitenweg wenst haar motie op stuk nr. 830 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 628, nr. 830 (gewijzigd, was nr. 826 en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Buitenweg over de risico's van het beoogde C2000-netwerk inventariseren

29 628, nr. 827

– de motie-Den Boer over de medezeggenschap van de politie betrekken bij ICT

29 628, nr. 828

– de motie-Den Boer c.s. over het kader voor de omgang met technologie uit derde landen toepassen op C2000

29 628, nr. 829

– de motie-Laan-Geselschap over de risico's voor het nieuwe C2000-netwerk in kaart brengen

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Brandweer

29 517, nr. 149

– de motie-Van Raak over met de veiligheidsregio's in gesprek gaan

29 517, nr. 150

– de motie-Van Raak over gebiedsgerichte opkomsttijden

29 517, nr. 151

– de motie-Helder over een nieuw dan wel aangepast kader voor de uitruk

29 517, nr. 152

– de motie-Kuiken/Laan-Geselschap over een uitzonderingspositie voor de brandweervrijwilliger in de Wnra

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Besluit privatisering Intravacc

34 951, nr. 4

– de motie-Ploumen/Renkema over toezien op een zorgvuldig verloop van de privatisering van Intravacc

34 951, nr. 5

– de motie-Van Gerven over terugdraaien van het besluit om Intravacc te privatiseren

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

De Voorzitter: dhr. Markuszower wenst zijn motie op stuk nr. 31 te wijzigen, dhr. Jasper van Dijk zijn motie op stuk nr. 55 en dhr. Groothuizen zijn motie op stuk nr. 59. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000-VI, nr. 21

– de motie-Fritsma/Wilders over niet instemmen met het VN-migratiepact

35 000-VI, nr. 22

– de motie-Fritsma over een totale asielstop

35 000-VI, nr. 23

– de motie-Fritsma over afwijzen van de asielaanvraag van asielzoekers die een misdrijf hebben gepleegd

35 000-VI, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Helder c.s. over niet langer een taakstraf of geldboete bij geweld tegen publieke functionarissen

35 000-VI, nr. 25

– de motie-Helder over stoppen met sluiten politiebureaus

35 000-VI, nr. 26

– de motie-Helder/Fritsma over inzage van de politie in de vreemdelingendatabank

35 000-VI, nr. 27

– de motie-Helder over een structureel ondermijningsfonds

35 000-VI, nr. 28

– de motie-De Graaf over jihadisten en criminelen denaturaliseren en uitzetten na een eventuele straf

35 000-VI, nr. 29

– de motie-De Graaf/Wilders over berechting van de zoon van een imam

35 000-VI, nr. 30

– de motie-Markuszower/De Graaf over terugdraaien van de voordracht voor een nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

35 000-VI, nr. 31 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Markuszower over financiering van de kosten van een veilige Joodse gemeenschap

35 000-VI, nr. 32

– de motie-Markuszower over het verstrekken van onjuiste informatie door een advocaat

35 000-VI, nr. 33

– de motie-Van Oosten over landelijk inzetten van best practices inzake gerichte ondermijningsaanpak

35 000-VI, nr. 34

– de motie-Van Oosten/Kuiken over verplichte screening op criminele antecedenten

35 000-VI, nr. 35

– de motie-Van Oosten/Van Toorenburg over maatregelen tegen jihadisten die volharden in hun ideeën

35 000-VI, nr. 36

– de motie-Van Oosten over onderzoek naar maatregelen uit het buitenland tegen ondermijning

35 000-VI, nr. 37 (aangehouden)

– de motie-Van Oosten c.s. over digitaal ontsluiten van oude politiedossiers

35 000-VI, nr. 38

– de motie-Azmani over afschaffen van de discretionaire bevoegdheid in vreemdelingenzaken

35 000-VI, nr. 39

– de motie-Buitenweg c.s. over aanpassing van de voorwaarden van het experiment gesloten coffeeshopketen

35 000-VI, nr. 40

– de motie-Buitenweg/Groothuizen over effectievere aanpak van veelplegers van milieucriminaliteit

35 000-VI, nr. 41

– de motie-Buitenweg over een visie op de gemeentelijke handhaving

35 000-VI, nr. 42

– de motie-Van Ojik/Jasper van Dijk over een andere financieringssystematiek voor de IND

35 000-VI, nr. 43

– de motie-Van Dam c.s. over rekening houden met gevolgen van outputfinanciering bij het OM

35 000-VI, nr. 44

– de motie-Van Dam/Den Boer over landelijk beleid voor burgerinitiatieven op het vlak van handhaving en opsporing

35 000-VI, nr. 45

– de motie-Van Dam c.s. over extra capaciteit voor de wijk daadwerkelijk gebruiken voor de basisteams

35 000-VI, nr. 46

– de motie-Van Dam c.s. over verkeersveiligheid opnemen in de veiligheidsagenda

35 000-VI, nr. 47

– de motie-Van Toorenburg c.s. over kosteloze rechtshulppakketten voor slachtoffers

35 000-VI, nr. 48 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg/Van Oosten over een zelfstandig woonverbod voor daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven

35 000-VI, nr. 49

– de motie-Van Toorenburg c.s. over onderzoek naar de toepassing van de discretionaire bevoegdheid door de Staatssecretaris

35 000-VI, nr. 50

– de motie-Van Nispen/Buitenweg over herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

35 000-VI, nr. 51

– de motie-Van Nispen/Groothuizen over een rol voor de rechter bij hoge en bijzondere transacties

35 000-VI, nr. 52

– de motie-Van Nispen/Van Oosten over strafrechtelijk onderzoek naar feitelijke leidinggevenden bij hoge en bijzondere transacties

35 000-VI, nr. 53

– de motie-Van Nispen over een onderzoek naar klassenjustitie

35 000-VI, nr. 54

– de motie-Van Nispen over onderuitputting en inzet exploitatieoverschot tot een minimum beperken

35 000-VI, nr. 55 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk over plaatsing van overlastgevende veiligelanders in een ebtl

35 000-VI, nr. 56

– de motie-Jasper van Dijk over de discretionaire bevoegdheid in relatie tot het kinderpardon

35 000-VI, nr. 57

de motie-Jasper van Dijk over niet uitsluiten van aanpassingen van het VN-migratiepact

35 000-VI, nr. 58 (overgenomen)

– de motie-Groothuizen c.s. over meer begrijpelijke taal in rechterlijke uitspraken

35 000-VI, nr. 59 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Groothuizen c.s. over een jaarlijkse rapportage over migratie

35 000-VI, nr. 60 (aangehouden)

– de motie-Groothuizen/Bergkamp over een dubbele geslachtsachternaam wettelijk mogelijk maken

35 000-VI, nr. 61

– de motie-Den Boer/Laan-Geselschap over een visie op de toekomst van de politiefunctie in Nederland

35 000-VI, nr. 62

– de motie-Den Boer c.s. over een geactualiseerde strategische visie op de internationale politiesamenwerking

35 000-VI, nr. 63 (aangehouden)

– de motie-Kuiken/Buitenweg over verhoging van de strafmaat voor discriminatoir geweld

35 000-VI, nr. 64

– de motie-Van der Graaf/Van Nispen over een prominentere rol voor herstelrecht in het strafrecht

35 000-VI, nr. 65

– de motie-Van der Graaf/Groothuizen over vaart maken met de ontwikkeling van het incassoregister

35 000-VI, nr. 66

– de motie-Voordewind c.s. over de geloofwaardigheid van de bekering beoordelen

35 000-VI, nr. 67

– de motie-Krol over het vergroten van de weerbaarheid van ouderen

35 000-VI, nr. 68

– de motie-Van der Staaij over het hanteren van de IHRA-definitie voor antisemitisme

35 000-VI, nr. 69

– de motie-Van der Staaij/Bisschop over verlaging van het aantal punten voor rechtsbijstand in Dublinprocedures

35 000-VI, nr. 70

– de motie-Van der Staaij c.s. over het verbieden van hoorbare gebedsoproepen in azc's

35 000-VI, nr. 71

– de motie-Azarkan/Krol over invloed van de Kamer op de inhoud van het migratiepact

35 000-VI, nr. 72

– de motie-Azarkan over intimidatie en discriminatie binnen de politieorganisatie

35 000-VI, nr. 73

– de motie-Azarkan over toezicht op melden van nevenfuncties door rechters

24. Debat over het mislukken van de onderhandelingen inzake een pensioenakkoord met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 008, nr. 2

25. VSO Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501–30, nr. 445

26. VSO Raad voor Concurrentievermogen d.d. 29 en 30 november 2018 (onder voorbehoud) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Informele RBZ/Handel met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Handel met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 000-XV

30. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019

35 000-XVII

31. Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

35 064

32. Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

35 005

33. Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen

Langetermijnagenda

4, 5 en 6 december (week 49)

– Stemmingen over alle begrotingen (4 december)

– VSO de bijgestelde onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie (35 000-VIII, nr. 113)

– VSO reactie op het rapport «Merchants of misery» (28 286, nr. 987)

– VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting (AO d.d. 25/09)

– VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)

– VAO Meerjarig Financieel Kader (AO d.d. 08/11),

– VAO Financiële markten (AO d.d. 08/11)

– VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 14/11)

– VAO Wijkverpleging (AO d.d. 14/11)

34 857 (Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten)

34 231 (voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)) (voortzetting)

34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194))

35 007 (Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs)

34 956 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen)

34 864 (Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet))

35 013 (Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik)

11, 12 en 13 december (week 50)

– Debat over de Europese Top d.d. 13 en 14 december 2018

– VSO Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet (34 111, nr. 25)

34 918 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

34 935 (Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie))

18, 19 en 20 december (week 51)

– Debat over de Najaarsnota 2018

week 52, week 1 en 2

Kerstreces

15, 16 en 17 januari (week 3)

34 930 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder))

34 959 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid en inzake het herstel van een omissie in de innovatiebox (Wet spoedreparatie fiscale eenheid)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606 (Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34 837 (Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

2. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

3. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

4. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

5. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

6. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

7. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

8. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

9. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

10. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

11. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

12. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

13. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

14. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

15. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

16. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

17. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

18. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

19. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

20. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

21. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

22. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

23. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

24. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

25. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

26. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

27. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

28. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

29. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

30. Debat over insectensterfte in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

31. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

32. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

33. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

34. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

35. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

36. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

37. Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

38. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

39. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

40. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

41. Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim (Bruins) (Minister I&W, Staatssecretaris Defensie)

42. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

43. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

44. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

45. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

46. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

47. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

48. Debat over vaccinatie in Nederland (Hijink) (Staatssecretaris VWS)

49. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte (Sienot) (Minister I&W)

50. Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

51. Debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen (Alkaya) (Minister Financiën)

52. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

53. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

54. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

55. Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning (Beckerman) (Minister EZK)

56. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

57. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

58. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

59. Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn (Van Toorenbrug) (Minister J&V, Minister RB)

60. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

61. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

62. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

63. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

64. Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

65. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

66. Debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht (Beckerman) (Minister BZK)

67. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

68. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven»(Bergkamp) (Minister VWS)

69. Debat over spionage door Rusland (Verhoeven) (Minister Defensie, Minister BZK, Minister BuZa)

70. Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant (Buitenweg) (Minister J&V)

71. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

72. Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

73. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

74. Debat over de evaluatie van de Politiewet 2012 (Minister J&V)

75. Debat over de LHBTI-monitor 2018 (Özütok) (Minister OCW, Minister J&V)

76. Debat over Nederlandse militaire steun aan Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

77. Debat over het Marrakesh Immigratiepact (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

2. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

5. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

6. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

7. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

8. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

9. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

10. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

11. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

12. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

14. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

15. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

16. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

17. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

18. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

20. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

22. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

23. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

24. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

26. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

28. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

29. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

30. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

31. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

32. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

33. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

34. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

35. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

37. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

38. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

39. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

40. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

41. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

42. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

43. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

44. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

45. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

46. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

47. Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali (Emiel van Dijk) (Minister Defensie)

48. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

49. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

50. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

51. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

52. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

54. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Van Raan) (Minister Financiën, Minister BuHa-OS)

55. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

56. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

57. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

58. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

59. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

60. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (Van Brenk) (Minister SZW)

61. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

62. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

63. Interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Van Rooijen) (Minister Financiën)

64. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (Van Rooijen) (Minister SZW)

65. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (Diertens) (Staatssecretaris VWS)

66. Dertigledendebat over een onderzoeksjournalist die kazerneterrein Oldebroek kon betreden (Popken) (Minister Defensie)

67. Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick (Azarkan) (Staatssecretaris J&V)

68. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

69. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (Nijboer) (Minister Financiën)

71. Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie (Baudet) (Minister J&V)

72. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

73. Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten (Van der Lee) (Minister EZK)

74. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt (Ellemeet) (Minister MZ)

75. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

76. Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

77. Dertigledendebat over plannen voor het uitsluiten van rechtsgebieden van de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

78. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (Dik-Faber) (Minister VWS)

79. Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen (Van Kent) (Minister SZW)

80. Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken (Kops) (Minister EZK)

81. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (Smeulders) (Minister SZW)

82. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

83. Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties (Beckerman) (Minister BZK)

84. Dertigledendebat over het actieplan «Slim en duurzaam» van de luchtvaartsector (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

85. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

86. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

87. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

88. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

89. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

90. Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

91. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets (Van Raan (Minister I&W)

92. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

93. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

94. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

95. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was (Van Gerven) (Minister MZ)

96. Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer (Alkaya) (Minister BZK, Staatssecretaris EZK)

97. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

98. Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland (Westerveld) (Minister BVO en Media)

99. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister Onderwijs)

100. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

101. Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen (Nijboer) (Minister BZK)

102. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (Minister OCW)

103. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

104. Dertigledendebat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV)

105. Dertigledendebat over patiëntenstops in de zorg (Hijink) (Minister MZ)

106. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 26 november 2018 van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 26 november van 14.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota «Online identiteit en regie op persoonsgegevens» (34 993)

Maandag 26 november van 15.30 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota «Ruimte voor vertrouwen in Blauw op straat»

Donderdag 29 november 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Maandag 3 december van 14.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 10 december van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet «Big Farma: niet gezond!» (34 834)

Maandag 17 december van 15.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Ellemeet: «Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg» (Kamerstuk 34 948)

Recesperiodes

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Voorjaarsreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Spreektijden begrotings-

behandelingen (stand van

zaken per 23/11/2018)

VVD:

151

minuten

PVV:

53

minuten

CDA:

60

minuten

D66:

43

minuten

GroenLinks:

37

minuten

SP:

44

minuten

PvdA:

59

minuten

ChristenUnie:

23

minuten

PvdD:

11

minuten

50PLUS:

57

minuten

SGP:

21

minuten

DENK:

25

minuten

Forum voor Democratie:

65

minuten