22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2726 MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld 20 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op vrijwillige basis wordt samengewerkt met internetbedrijven die te maken hebben met terroristische content die op hun servers en/of websites terechtkomt;

constaterende dat de Europese Commissie nu met een voorstel komt om door middel van dwingende EU-wetgeving een «eenduidig en geharmoniseerd rechtskader» tot stand te brengen waarvan de reikwijdte onduidelijk is;

verzoekt de regering, in Brussel kenbaar te maken dat Nederland principiële bezwaren heeft tegen de verordening tegengaan terroristische content online, omdat de steeds verdergaande wetgevingsharmonisatie leidt tot uitholling van onze soevereiniteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer

Naar boven