35 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN ELLEMEET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat iedereen zeker moet zijn van een eerlijke toegankelijkheid van concerten;

van mening dat een fysieke beperking er niet toe mag leiden dat je minder mogelijkheden hebt om een concert bij te wonen, bijvoorbeeld door beperkte voorzieningen of gebrek aan speciale kaarten voor mensen met een beperking, zoals rolstoelplaatsen;

constaterende dat de mate waarin er voldoende kaarten te koop zijn voor mensen met een beperking, de toegankelijkheid van voorzieningen en de concertlocatie nogal lijkt te verschillen;

verzoekt de regering, in kaart te brengen in hoeverre deze problematiek van toepassing is bij concerten in Nederland, hoe hier een eenduidige oplossing voor gevonden kan worden en hierover ook in gesprek te gaan met belangenorganisaties voor mensen met een beperking en kaartverkopers en/of concertzalen;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor 1 april a.s. te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Ellemeet

Naar boven