Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-VIII nr. 106

35 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN BERGKAMP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen om zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen;

constaterende dat de subsidieregeling «impuls muziekonderwijs» in juni 2018 de laatste tranche heeft gehad en dat daarmee de mogelijkheden voor scholen voor deelname is beëindigd;

constaterende dat er bijna 1.660 p.o.-scholen hebben deelgenomen en er dus veel animo bestaat maar dat dit nog maar een kwart van het totaal betreft;

verzoekt de regering, een nieuwe tranche te openen voor 2019 en 2020 en hiervoor voor beide jaren in ieder geval € 500.000 beschikbaar te stellen om het bereik van «muziek in de klas» onder basisschoolleerlingen verder te vergroten;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Bergkamp