Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 26 juni 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 30 juni

Woensdag 1 juli

Donderdag 2 juli

Stemmingen

34 183, nr. 14

34 183, nr. 15 (gewijzigd)

34 183, nr. 16 (gewijzigd)

34 183, nr. 17 (aangehouden)

34 183, nr. 18

34 183, nr. 19

34 183, nr. 20

34 183, nr. 21

34 183, nr. 22

34 183, nr. 23 (aangehouden)

34 183, nr. 24

34 183, nr. 25

34 183, nr. 26

34 183, nr. 27 (aangehouden)

34 183, nr. 28

34 183, nr. 29

Stemmingen

34 183

Stemmingen

31 789, nr. 65

31 789, nr. 66

31 789, nr. 67

31 789, nr. 68

31 789, nr. 69

31 789, nr. 70

31 789, nr. 71 (aangehouden)

31 789, nr. 72 (gewijzigd)

Stemmingen

34 186

Stemmingen

34 187

Stemmingen

29 544, nr. 625

29 544, nr. 626

29 544, nr. 627

29 544, nr. 628

29 544, nr. 629

29 544, nr. 630

Stemmingen

29 544, nr. 631

29 544, nr. 632

29 544, nr. 633

29 544, nr. 634

29 544, nr. 635

Stemmingen

32 140, nr. 15

32 140, nr. 16

32 140, nr. 17

32 140, nr. 18

32 140, nr. 19

32 140, nr. 20

32 140, nr. 21

32 140, nr. 22

32 140, nr. 23

32 140, nr. 24

32 140, nr. 25

Stemmingen

33 962

Stemmingen

33 962, nr. 113

33 962, nr. 115

33 962, nr. 117

33 962, nr. 119 (gewijzigd)

33 962, nr. 120

33 962, nr. 121

33 962, nr. 122

33 962, nr. 123

33 962, nr. 124

33 962, nr. 126

33 962, nr. 127

33 962, nr. 128

33 962, nr. 129

33 962, nr. 130

33 962, nr. 131

33 962, nr. 132

33 962, nr. 133 (gewijzigd)

33 962, nr. 134

33 962, nr. 135 (gewijzigd)

33 962, nr. 136

33 962, nr. 137

33 962, nr. 138

33 962, nr. 139

33 962, nr. 147 (gewijzigd, was nr. 140)

33 962, nr. 142

33 962, nr. 143

33 962, nr. 144

33 962, nr. 145

33 962, nr. 146

Stemmingen

28 760, nr. 40

28 760, nr. 41

28 760, nr. 42

28 760, nr. 43

28 760, nr. 44

28 760, nr. 45 (gewijzigd)

28 760, nr. 46

28 760, nr. 47

28 760, nr. 48

Stemmingen

26 695, nr. 104

26 695, nr. 105

Stemmingen

32 637, nr. 186

32 637, nr. 187

32 637, nr. 188

32 637, nr. 189

32 637, nr. 190

32 637, nr. 191

32 637, nr. 192

32 637, nr. 193

Stemmingen

30 196, nr. 334 (aangehouden)

30 196, nr. 335

30 196, nr. 336

30 196, nr. 337

30 196, nr. 338

30 196, nr. 339

30 196, nr. 340 (ingetrokken)

30 196, nr. 341

30 196, nr. 342

30 196, nr. 343

30 196, nr. 344

30 196, nr. 345

Stemming

34 024, nr. 29

Stemming

33 827, nr. 5

Stemming

33 348, nr. 141

Stemmingen

33 348

Stemmingen

33 348, nr. 122

33 348, nr. 125

33 348, nr. 126

33 348, nr. 127

33 348, nr. 128

33 348, nr. 129

33 348, nr. 130

33 348, nr. 132

33 348, nr. 133

33 348, nr. 134

33 348, nr. 135

33 348, nr. 137 (gewijzigd)

33 348, nr. 138

33 348, nr. 139

33 348, nr. 140

33 348, nr. 142

33 348, nr. 143

33 348, nr. 144

33 348, nr. 145 (aangehouden)

33 348, nr. 146

33 348, nr. 147

33 348, nr. 148

33 348, nr. 151

33 348, nr. 152

33 348, nr. 153

33 348, nr. 154

33 348, nr. 155

33 348, nr. 156

Stemmingen

29 653, nr. 19

29 653, nr. 20

29 653, nr. 21

29 653, nr. 22

Stemmingen

34 000-V, nr. 73

34 000-V, nr. 74

Stemmingen

34 200-XVI, nr. 11

34 200-XVI, nr. 12

Stemmingen

34 200-XV, nr. 8

34 200-XV, nr. 9

34 200-XV, nr. 10

34 200-XV, nr. 11

34 200-XV, nr. 12

34 200-XV, nr. 13

34 200-XV, nr. 14

Stemmingen

34 200-XIII, nr. 8

34 200-XIII, nr. 9

Stemming

34 200-XII, nr. 9

Stemming

31 7575, nr. 65

31 521, nr. 90

27 923, nr. 205

32 764, nr. 12

34 028, nrs. 23 en 24

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming Tweede Kamer 2016

De Voorzitter: Dhr. Schouw wenst zijn moties op stuk nrs. 15 en 16 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Schouw over het bestendigen van de EU-adviesmatrix

– de gewijzigde motie-Schouw/Van Nispen over meer openbaarheid geven aan de vergaderingen van het presidium en de commissie voor de Werkwijze

– de gewijzigde motie-Schouw c.s. over de registratie van anonieme brieven

– de motie-Neppérus/Van Toorenburg over het aanscherpen van de regels voor afgesplitste Kamerleden

– de motie-Neppérus over steun van ten minste 50 leden voor een debat

– de motie-Van Nispen/Fokke over minder dan 10% externe inhuur (Roemernorm)

– de motie-Van Nispen over afschaffing van het budget voor loopbaanbegeleiding voor oud-politici

– de motie-Bontes over niet tornen aan de rechten van Kamerleden

– de motie-Bontes over dertigledendebatten inplannen op maandagen

– de motie-Klein over een vervolgnotitie over de splitsing van fracties

– de motie-Klein/Kuzu over een rechtvaardige spreektijdregeling voor alle fracties

– de motie-Klein over elektronisch stemmen in de plenaire zaal

– de motie-Klein over elke dag één burger in de plenaire zaal de Kamer rechtstreeks laten toespreken

– de motie-Klein over een wijziging van de Kieswet voorbereiden

– de motie-Klein over inzetten van voor gasten beschikbare stoelen voor fractiemedewerkers

– de motie-Segers c.s. over de mogelijkheid van algemeen overleggen waarin moties kunnen worden ingediend

4. Stemmingen in verband met:

Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

De Voorzitter: ik stel voor de Raming voor het jaar 2016 vast te stellen.

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de kabinetsbeslissing om ABN Amro naar de beurs te brengen

De Voorzitter: Dhr. Ronnes wenst zijn motie op stuk nr. 72 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Merkies over inzicht in en maximum aan de kosten van een beursgang van ABN AMRO

– de motie-Tony van Dijck over het terugbetalen van 22 miljard aan de Staat door ABN AMRO

– de motie-Schouten over nu niet overgaan tot een beursgang

– de motie-Grashoff over het in staatsbezit houden van een derde van de aandelen

– de motie-Öztürk over geen enkel verlies maken op de aankoop en steun ABN AMRO

– de motie-Nijboer over het in staatsbezit houden van een derde van de aandelen

– de motie-Nijboer over effectieve beschermingsconstructies

– de gewijzigde motie-Ronnes over de vormgeving van de voorgestelde beschermingsconstructie

6. Stemmingen in verband met:

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanmelding op de presentielijst

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel te besluiten en in te stemmen met de voorgestelde wijziging.

7. Stemmingen in verband met:

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met aanpassing van de regeling rondom kabinets(in)formatie

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel te besluiten en in te stemmen met de voorgestelde wijziging.

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten

– de motie-Ulenbelt over invoeren van een meldingsplicht voor beroepsziekten

– de motie-Ulenbelt/Van Weyenberg over in kaart brengen van mogelijkheden om beroepsziekten terug te dringen

– de motie-Ulenbelt over compenseren voor de wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

– de motie-Van Weyenberg over verlengen van de aanmeldtermijn voor vrijwillige verzekering

– de motie-Voortman over recht op toegang tot de bedrijfsarts voor alle werkenden

– de motie-Tanamal/Voortman over monitoren van het melden van beroepsziektes

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Loondoorbetaling bij ziekte

– de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over overleg met de sociale partners over de afspraken uit het Najaarsoverleg 2004

– de motie-Ulenbelt over overnemen van de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar door het UWV

– de motie-Voortman over onderzoeken van collectivisering van loondoorbetaling bij ziekte

– de motie-Kuzu over verkennend onderzoek naar een staffelsysteem

– de motie-Schut-Welkzijn/Tanamal over onderzoek naar de werking van het tweedespoorbeleid

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de herziening van het belastingstelsel

– de motie-Van Haersma Buma over afzien van verhoging van de btw

– de motie-Van Haersma Buma over terugdraaien van de verlaging van de ouderenkorting

– de motie-Krol over de koopkrachteffecten voor werkenden en niet-werkenden

– de motie-Krol over de economische en werkgelegenheidseffecten van verlaging van het btw-tarief

– de motie-Krol over nadere maatregelen voor pensioengerechtigden

– de motie-Krol over geen verlaging van de ouderenkorting en geen afschaffing van de ouderentoeslag

– de motie-Ouwehand over vergroening van het belastingstelsel

– de motie-Ouwehand over verhogen van de btw op vlees

– de motie-Ouwehand over niet verhogen van de btw op diensten en cultuur

– de motie-Van Vliet over voorstellen voor vereenvoudiging van de belastingen

– de motie-Houwers over een beperkte verhoging van het lage btw-tarief

11. Stemmingen in verband met:

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

33 962 (bijgewerkt t/m amendement nr. 153)

– artikel 1.1

– amendement Van Veldhoven (118,I)

– artikel 1.2

– amendement Albert de Vries (71)

– amendement Van Tongeren/Dik-Faber (56)

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Albert de Vries (98,I)

– artikel 1.3

– artikelen 1.4 t/m 1.8

– nader gewijzigd amendement Albert de Vries/Van Veldhoven (103,I)

– amendement Van Veldhoven (118,II)

– gewijzigd amendement Smaling c.s. (150,I)

– artikel 2.1

– amendement Albert de Vries/Veldman (37)

– amendement Albert de Vries/Veldman (35)

– artikel 2.2

– amendement Ronnes (31,I)

– gewijzigd amendement Bisschop (106,I)

– artikel 2.3

– amendement Dik-Faber (20)

– artikel 2.4

– artikelen 2.5 t/m 2.11

– amendement Van Veldhoven (141,I) (invoegen artikel 2.11a)

– artikelen 2.12 t/m 2.14

– amendement Bisschop (58)

– artikel 2.15

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Albert de Vries (98,II)

– artikel 2.16

– amendement Dik-Faber (15)

– artikel 2.17

– gewijzigd amendement Bisschop (106,II)

– artikelen 2.18 t/m 2.22

– amendement Veldman (68,I)

– artikel 2.23

– artikel 2.24

– amendement Veldman (68,II)

– artikelen 2.25 en 2.26

– amendement Van Veldhoven (118,III)

– nader gewijzigd amendement Albert de Vries/Van Veldhoven (103,II)

– artikel 2.27

– amendement Ronnes (63)

– amendement Van Veldhoven (118,IV)

– gewijzigd amendement Dik-Faber/De Vries (98,III)

– artikel 2.28

– artikelen 2.29 t/m 2.33

– amendement Van Veldhoven (105)

– artikel 2.34

– artikelen 2.35 t/m 2.37

– gewijzigd amendement Dik-Faber (82) (invoegen artikel 2.37a)

– artikelen 2.38 t/m 2.42

– nader gewijzigd amendement Dik-Faber/Albert de Vries (97)

– gewijzigd amendement Bisschop (107)

– artikel 3.1

– amendement Dik-Faber (19)

– artikel 3.2

– artikelen 3.2a t/m 3.4

– gewijzigd amendement Dik-Faber (94,I)

– artikel 3.5

– artikelen 3.6 t/m 3.12

– gewijzigd amendement Dik-Faber (94,II)

– artikel 3.13

– artikelen 3.14 t/m 3.17

– amendement Van Tongeren (52)

– artikel 3.18

– artikel 4.1

– amendement Ronnes (32)

– artikel 4.2

– amendement Van Veldhoven (118,V)

– artikel 4.3

– artikelen 4.4 t/m 4.10

– gewijzigd amendement Bisschop (106,III)

– artikel 4.11

– artikelen 4.12 t/m 4.18

– amendement Dik-Faber (49)

– artikel 4.19

– gewijzigd amendement Smaling/Dik-Faber (108) (invoegen artikel 4.19a)

– artikel 4.20

– gewijzigd amendement Albert de Vries/Dik-Faber (64)

– artikel 4.21

– gewijzigd amendement Smaling (150,II)

– artikel 4.22

– artikelen 4.23 t/m 4.27

– amendement Pechtold/Van Veldhoven (33)

– artikel 4.28

– amendement Van Veldhoven (118,VI) (invoegen artikel 4.29)

– artikelen 5.1 t/m 5.9

– amendement Ronnes (31,II)

– gewijzigd amendement Bisschop (106,IV)

– artikel 5.10

– amendement Ronnes (31,III)

– artikel 5.11

– artikelen 5.12 t/m 5.30

– amendement Albert de Vries c.s. (151) (invoegen artikel 5.30a)

– artikelen 5.31 t/m 5.39

– amendement Van Veldhoven c.s. (152)

– artikel 5.40

– artikel 5.41

– tweede nader gewijzigd amendement Dik-Faber (153)

– artikel 5.42

– artikel 5.43

– amendement Ronnes (31,IV)

– artikel 5.44

– gewijzigd amendement Dik-Faber (78)

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (109,I)

– artikel 5.45

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (109,II)

– gewijzigd amendement Van Veldhoven/Dik-Faber (116)

– artikel 5.46

– artikelen 5.47 t/m 5.48

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (109,III)

– artikel 5.49

– artikelen 5.50 t/m 13.1

– amendement Veldman (67) (invoegen artikel 13.1a)

– artikelen 13.2 t/m 13.5

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,I&II)

– artikel 13.6

– artikelen 16.1 t/m 16.4

– gewijzigd amendement Ronnes/Veldman (149)

– artikel 16.5

– artikelen 16.6 en 16.7

– amendement Veldman (110) (invoegen artikel 16.7a)

– artikelen 16.8 t/m 16.13

– gewijzigd amendement Dik-Faber (79,I)

– artikel 16.14

– gewijzigd amendement Dik-Faber (79,II)

– artikel 16.15

– artikelen 16.16 t/m 16.19

– amendement Smaling (60) (invoegen artikel 16.19a)

– artikelen 16.20 t/m 16.27

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (93) (invoegen artikel 16.27a)

– artikelen 16.28 t/m 16.31

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,III,IV&V)

– gewijzigd amendement Dik-Faber (86)

– artikel 16.32

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,VI)

– artikel 16.33

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,VII)

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (81)

– artikel 16.34

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,VIII)

– artikel 16.35

– amendement Van Veldhoven/Dik-Faber (28) (invoegen artikel 16.35a)

N.B. Indien zowel amendement 93 als amendement 28 wordt aangenomen, wordt in 16.35a, opschrift, «mer-plichtig plan» vervangen door «omgevingseffectrapportage-plichtig plan» en «mer-beoordelingsplichtig plan» door «omgevingseffectrapportagebeoordelingsplichtig plan». Tevens wordt in artikel 16.35a «milieueffectrapport» telkens vervangen door «omgevingseffectrapport» en «milieueffectrapportage» door: omgevingseffectrapportage.

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,IX)

– artikel 16.36

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,X)

– artikel 16.37

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XI)

– artikel 16.38

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XII)

– artikel 16.39

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XIII)

– artikel 16.40

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XIV&XV)

– amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (47)

N.B. Indien zowel amendement 83 als amendement 47 wordt aangenomen, wordt in artikel 16.41, opschrift, «mer-plichtig» vervangen door «omgevingseffectrapportage-plichtig» en «mer-beoordelingsplichtig» door «omgevingseffectrapportagebeoordelingsplichtig». Tevens wordt in artikel 16.41 «milieueffectrapport» vervangen door «omgevingseffectrapport» en milieueffectrapportage» door: omgevingseffectrapportage.

– artikel 16.41

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XVI)

– artikel 16.42

– gewijzigd amendement Van Veldhoven/Dik-Faber (112,I)

N.B. Indien zowel amendement 83 als amendement 112 wordt aangenomen, wordt in artikel 16.43, tweede en derde lid, «milieueffectrapport» telkens vervangen door: omgevingseffectrapport.

– artikel 16.43

– gewijzigd amendement Van Veldhoven/Dik-Faber (112,II)

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XVII)

N.B. Indien zowel amendement 112 als amendement 83 wordt aangenomen, wordt in artikel 16.44, 2a-de lid, «milieurapport» vervangen door: omgevingsrapport.

– artikel 16.44

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XVIII)

– amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (10)

N.B. Indien zowel amendement 83 als amendement 10 wordt aangenomen, wordt in artikel 16.45, eerste lid, «milieueffectrapportage» vervangen door «omgevingseffectrapportage» en wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

– artikel 16.45

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XIX)

– artikel 16.46

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XX)

– artikel 16.47

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XXI)

– artikel 16.48

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XXII)

– artikel 16.49

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XXIII)

– artikel 16.50

– artikel 16.51

– amendement Van Veldhoven/Dik-Faber (41) (invoegen artikelen 16.51a t/m 16.51c)

N.B. Indien zowel amendement 83 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt in het opschrift van paragraaf 16.4.3 «plan-mer-plichtige» vervangen door «plan-omgevingseffectrapportage-plichtige», wordt in artikel 16.51a «milieueffectrapport» telkens vervangen door «omgevingseffectrapport», wordt in artikel 16.51b «milieueffectrapport» telkens vervangen door «omgevingseffectrapport» en wordt «milieueffectrapportage» telkens vervangen door: omgevingseffectrapportage.

– artikel 16.52

– amendement Albert de Vries (39)

– artikel 16.53

– gewijzigd amendement Smaling (114,I)

– artikel 16.54

– artikelen 16.55 t/m 16.62

– amendement Albert de Vries (62)

– artikel 16.63

– artikelen 16.64 t/m 16.85

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XXIV)

– artikel 16.86

– artikelen 16.87 t/m 17.4

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XXV)

– amendement Van Tongeren c.s. (29)

N.B. Indien zowel amendement 83 als amendement 29 wordt aangenomen, wordt in artikel 17.5, lid 1a, «milieueffectrapport» telkens vervangen door: omgevingseffectrapport.

– artikel 17.5

– artikelen 17.6 en 17.7

– gewijzigd amendement Dik-Faber (80,I)

– artikel 17.8

– gewijzigd amendement Dik-Faber (80,II)

– artikel 17.9

– artikel 17.10

– gewijzigd amendement Smaling (114,II)

– artikel 18.1

– artikelen 18.2 t/m 19.7

– amendement Ronnes (31,V)

– artikel 19.8

– artikelen 19.9 t/m 20.7

– nader gewijzigd amendement Veldman/Dik-Faber (88,I)

– artikel 20.8

– artikelen 20.9 t/m 20.17

– amendement Van Veldhoven (118,VII)

– artikel 20.18

– artikel 20.19

– nader gewijzigd amendement Smaling (89) (invoegen artikel 20.20)

– artikel 23.1

– artikelen 23.2

– gewijzigd amendement Dik-Faber (92)

– gewijzigd amendement Van Veldhoven (125)

– amendement Albert de Vries/Veldman (40)

N.B. Indien zowel amendement 92 als amendement 40 wordt aangenomen, wordt in artikel 23.3, derde lid, onderdeel i, na «bedoeld in het tweede lid» ingevoegd:, en de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

– artikel 23.3

– amendement Albert de Vries (70,I)

– artikel 23.4

– amendement Van Tongeren (53)

– artikel 23.5

– amendement Albert de Vries (70,II) (invoegen artikel 23.5a)

– artikelen 23.6 en 23.7

– gewijzigd amendement Dik-Faber (55,I&II) (invoegen artikel 23.7a)

– artikelen 23.8 en 23.9

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Van Veldhoven (83,XXVI)

– gewijzigd amendement Van Veldhoven/Ronnes (104)

– amendement Van Veldhoven (118,VIII)

– bijlage A

– nader gewijzigd amendement Veldman/Dik-Faber (88,II)

– bijlage B

– beweegreden

– wetsvoorstel

12. Stemmingen over: moties ingediend bij de Omgevingswet

De Voorzitter: Dhr. Veldman wenst zijn motie op stuk nr. 119 te wijzigen, dhr. Ronnes zijn motie op stuk nr. 133 en mw. Van Veldhoven haar motie op stuk nr. 135. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Veldman over consulteren van Actal over de regeldruk

– de motie-Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap

– de motie-Veldman over het opnemen van afwijkingsmogelijkheden in het Besluit kwaliteit leefomgeving

– de gewijzigde motie-Veldman/Ronnes over versimpeling van de ladder voor duurzame verstedelijking

– de motie-Veldman/Albert de Vries over geleidelijk afbouwen van het welstandstoezicht achteraf

– de motie-Albert de Vries over de bepalingen over grondexploitatie

– de motie-Albert de Vries/Dik-Faber over het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten

– de motie-Albert de Vries c.s. over de verdere ontwikkeling van de MGR-indicator

– de motie-Albert de Vries c.s. over vergunningvrije werkzaamheden aan rijksmonumenten

– de motie-Albert de Vries over regelmatig onderzoeken van de financiële toerusting van overheden

– de motie-Albert de Vries c.s. over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken

– de motie-Smaling over handelen uit voorzorg

– de motie-Smaling over niet uit elkaar laten lopen van vraag en aanbod van koopwoningen, bedrijventerreinen en kantoren

– de motie-Smaling over de invoeringswet van de Omgevingswet

– de motie-Smaling over ontwikkelen van interactieve games

– de motie-Ronnes over instemmingsrecht van de gemeenteraad bij afwijking van het omgevingsplan

– de gewijzigde motie-Ronnes/Veldman over de gevolgen van afschaffing van de vergunning van rechtswege

– de motie-Ronnes over het project Laan van de Leefomgeving

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven/Ronnes over eventuele negatieve gevolgen voor werelderfgoederen

– de motie-Van Veldhoven over sturen op de kwaliteit van de leefomgeving door gemeenten

– de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over expliciet meenemen van participatie in de evaluatie

– de motie-Dik-Faber over het instrumentarium voor grondexploitatie

– de motie-Dik-Faber over de borging van de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling

– de motie-Dik-Faber c.s. over duurzaamheid in de bestaande bouw

– de motie-Van Tongeren c.s. over omgevingswaarden in het Besluit kwaliteit leefomgeving

– de motie-Van Tongeren/Albert de Vries over het belang van de transitie hernieuwbare energie

– de motie-Van Tongeren over de Code Maatschappelijke Participatie

– de motie-Bisschop over in de wet opnemen van invloedrijke materiële normen

– de motie-Bisschop/Veldman over inperken van de onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

De Voorzitter: mw. Jadnanansing wenst haar motie op stuk nr. 45 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Van Meenen over aandacht voor de bestrijding van digitale laaggeletterdheid

– de motie-Van Meenen over een langetermijnaanpak voor de bestrijding van laaggeletterdheid

– de motie-Van Meenen over bevorderen van het voorlezen aan jonge kinderen

– de motie-Siderius over het niet centraal aan één organisatie besteden van de aanvullende middelen

– de motie-Siderius/Jadnanansing over taal- en leesbevordering voor kinderen tussen 0 en 4 jaar met lage taalvaardigheid

– de gewijzigde motie-Jadnanansing c.s. over leesbevordering in het curriculum van de pabo’s

– de motie-Jadnanansing over leesbevordering in het mbo opnemen in Tel mee met Taal

– de motie-Jadnanansing over een «verdubbelaarspotje» voor initiatieven ter bestrijding van laaggeletterdheid

– de motie-Straus c.s. over in Tel mee met Taal expliciet benoemen van de rol van het onderwijs

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortijdig schoolverlaten

– de motie-Siderius over entreeopleidingen in het praktijkonderwijs

– de motie-Siderius over het verhogen van de leerplicht in het praktijkonderwijs naar 18 jaar

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

– de motie-Verhoeven over het in kaart brengen van het Nederlandse startup-ecosysteem

– de motie-Verhoeven over een test- en expertiselocatie voor drones

– de motie-Verhoeven over het loslaten van de koppeling tussen het btw-nummer en het bsn

– de motie-Verhoeven/Agnes Mulder over een onderzoek naar de mogelijkheid van een dwangsom voor laat betalende overheden

– de motie-Agnes Mulder/Verhoeven over de streefwaarde van de overheid om betalingen binnen 30 dagen te betalen

– de motie-Van Tongeren over de impact van het valorisatieprogramma

– de motie-Van Tongeren over het wijzigen van de algemene criteria van het Toekomstfonds

– de motie-Van Tongeren over het versoepelen van de cofinancieringseis in het Toekomstfonds voor kleine innovatieve sectoren

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Energie

– de motie-Agnes Mulder/Van Veldhoven over een onderzoek naar risico’s van lekkages tussen gas- en warmtelevering

– de motie-Agnes Mulder/Van Veldhoven over de relatie tussen afvalwaterinjectie en seismiciteit

– de motie-Agnes Mulder/Smaling over een windmolenlocatie langs de Afsluitdijk

– de motie-Van Tongeren over meer SDE+-beschikkingen uitgeven dan waar op papier ruimte voor is

– de motie-Van Tongeren/Jan Vos over systeemrisico’s voor Nederlandse investeringsinstellingen

– de motie-Van Tongeren over overschotten van de SDE+ storten in een schone-energiefonds

– de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over flexibel omgaan met de aansluitplicht gas

– de motie-Graus/Klever over voor het eind van het jaar de Warmtewet repareren

– de motie-Smaling over alle Wind-op-landprojecten in de noordelijke provincies en de kop van Noord-Holland tijdelijk «on hold» zetten

– de motie-Smaling over de wettelijke termijn voor het versturen van eindafrekeningen van energienota’s

– de motie-Smaling over het niet laten concurreren van warmteaansluiting met woningisolatie

– de motie-Smaling over in de Warmtewet nadrukkelijk sturen op restwarmte

17. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Post

– de motie-Graus over geen brievenbussen en postkantoren opheffen tot de uitkomsten van het ACM-onderzoek bekend zijn

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht

– de motie-Ouwehand c.s. over in beleid omzetten van de voorstellen in de initiatiefnota

19. Stemming over: motie ingediend bij de Wet natuurbescherming

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om intrekking van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 141 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

– de motie-Ouwehand over intrekken van het wetsvoorstel Natuurbescherming

20. Stemmingen in verband met:

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

33 348 (bijgewerkt t/m amendement nr. 159)

De Voorzitter: nu ingevolge artikel 103, eerste lid, van ons Reglement van Orde eerst wordt gestemd over subamendementen alvorens te stemmen over het amendement waarop zij rusten, komen nu – in afwijking van de artikelvolgorde van het wetsvoorstel – eerst de subamendementen die zijn ingediend op amendement 107 in stemming.

– gewijzigd subamendement Dik-Faber (110)

– gewijzigd subamendement Smaling (120)

– gewijzigd subamendement Dik-Faber (112)

– gewijzigd subamendement Dik-Faber c.s. (136)

– nader gewijzigd subamendement Smaling (123)

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Leenders (107,I)

– amendement Thieme (81,I)

– amendement Thieme (39)

– amendement Dijkgraaf (52)

– amendement Thieme (32,I)

– amendement Thieme (25,I)

– amendement Geurts (42,I)

– amendement Thieme (28,I)

Indien 28 verworpen:

– amendement Rudmer Heerema (46,I)

– amendement Ouwehand (66,I)

– artikel 1.1

– artikel 1.2

– amendement Thieme (33,I)

– amendement Thieme (25,II)

Indien 28 verworpen:

– amendement Rudmer Heerema (46,II)

– amendement Thieme (28,II)

– amendement Ouwehand (66,II)

– artikel 1.3

– artikel 1.4

– gewijzigd amendement Dik-Faber (109)

– amendement Van Veldhoven (62)

– amendement Ouwehand (68,I)

– amendement Van Veldhoven (63)

– artikel 1.5

– artikel 1.6

– amendement Ouwehand (79)

– amendement Grashoff (56)

– amendement Grashoff (55)

– artikel 1.6a

– amendement Ouwehand (58) (invoegen artikel 1.6bis)

– amendement Ouwehand (59) (invoegen artikel 1.6bis)

– artikelen 1.7 en 1.8

– amendement Geurts (42,II)

Indien 42 verworpen:

– amendement Graus (20)

– gewijzigd amendement Van Veldhoven c.s. (121,I)

– amendement Dijkgraaf (106)

– artikel 1.9

– subamendement Van Veldhoven (82)

– amendement Rudmer Heerema/Leenders (40)

– amendement Ouwehand (68,II)

Indien 68 verworpen:

– amendement Van Veldhoven (61)

– amendement Smaling (73)

– amendement Ouwehand (67)

– amendement Dik-Faber (83)

Indien 42 verworpen:

– gewijzigd amendement Van Veldhoven c.s. (121,II)

– amendement Geurts (47,I)

– gewijzigd amendement Van Veldhoven c.s. (118)

– artikel 1.10

– amendement Smaling (87) (invoegen artikel 1.10a)

– amendement Geurts (66,III)

Indien 66 verworpen:

– amendement Grashoff (54)

– amendement Smaling (76)

– amendement Dijkgraaf (93)

– artikel 1.11

– amendement Geurts (42,III) (invoegen artikel 1.12)

– amendement Ouwehand (80)

– artikel 2.1

– amendement Klein (74,I)

– artikel 2.2

– amendement Klein (74,II)

– artikel 2.3

– amendement Klein (74,III)

– artikel 2.4

– amendement Klein (74,IV)

– artikel 2.5

– amendement Klein (74,V)

– artikel 2.6

– amendement Klein (74,VI)

– artikel 2.7

– amendement Klein (74,VII)

– artikel 2.8

– amendement Geurts (66,IV)

– artikel 2.9

– amendement Klein (74,VIII)

– artikel 2.10

– amendement Ouwehand (57)

– amendement Dijkgraaf (90)

– gewijzigd amendement Smaling (89)

– amendement Geurts (47,II)

– artikel 2.11

– artikelen 3.1 en 3.2

– amendement Thieme (92)

– amendement Thieme (30,I)

– amendement Ouwehand (66,V)

– artikel 3.3

– artikelen 3.4 t/m 3.7

– amendement Thieme (30,II)

– amendement Ouwehand (66,VI)

– artikel 3.8

– artikel 3.9

– amendement Geurts (69,I)

– amendement Smaling (114)

– artikel 3.10

– amendement Thieme (33,II)

– artikel 3.11

Indien 28 verworpen:

– amendement Geurts (46,III)

– amendement Rudmer Heerema/Leenders (107,II)

– amendement Thieme (26)

N.B. Indien 107 en 26 beiden worden aangenomen, wordt de volzin die amendement 26 toevoegt aan artikel 3.12, eerste lid, toegevoegd aan artikel 3.12, eerste lid, zoals dat luidt ingevolge het aannemen van amendement 107 en eventueel op dat amendement aangenomen subamendementen.

– amendement Thieme (38)

Indien 107 verworpen:

– gewijzigd amendement Smaling (98)

– gewijzigd amendement Geurts (94)

– amendement Thieme (25,III)

– artikel 3.12

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Leenders (107,III) (invoegen artikel 3.12a)

– amendement Thieme (25,IV)

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Leenders (107,IV)

– artikel 3.13

– amendement Thieme (28,III)

Indien 28 verworpen:

– amendement Geurts (46,IV)

– amendement Smaling (36,I)

N.B. Indien amendement 28 en 36 beiden worden aangenomen, vervalt in het ingevolge amendement 36,I ingevoegde lid 3a, de verwijzing naar het tweede lid (van artikel 3.14).

– amendement Thieme (159)

– gewijzigd amendement Rudmer/Heerema/Leenders (107,V)

– amendement Thieme (25,V)

– artikel 3.14

Indien 28 verworpen:

– amendement Geurts (46,V) (invoegen artikel 3.14a)

– amendement Smaling (36,II)

– amendement Thieme (25,VI)

– artikel 3.15

– amendement Thieme (31)

– amendement Thieme (25,VII)

N.B. Indien amendement 31 en 25 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 25, onderdeel III.

– artikel 3.16

– amendement Geurts (108)

– artikel 3.17

– amendement Klein (88)

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Leenders (107,VI)

– artikel 3.18

Indien 32 verworpen:

– amendement Geurts (45)

– amendement Thieme (96)

– amendement Thieme (32,II)

– amendement Thieme (102)

– amendement Thieme (149)

– artikel 3.19

– gewijzigd amendement Smaling (97)

– amendement Thieme (27)

– amendement Thieme (34)

– artikel 3.21

– amendement Thieme (29,I)

– amendement Thieme (100)

– artikel 3.21

– amendement Thieme (29,II) (invoegen artikel 3.21a)

– artikel 3.22

Indien 28 verworpen:

– amendement Geurts (46,VI)

– amendement Smaling (36,III)

– amendement Thieme (28,IV)

– artikel 3.23

– amendement Thieme (28,V)

Indien 28 verworpen:

– amendement Geurts (46,VII)

– amendement Smaling (22)

– gewijzigd amendement Thieme (157,I)

– artikel 3.24

– artikel 3.25

– amendement Thieme (25,VIII)

– amendement Geurts (44)

– artikel 3.26

– artikel 3.27

– amendement Thieme (32,III)

– amendement Thieme (28,VI)

– amendement Rudmer Heerema (46,VIII)

N.B. Indien amendement 32 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 28 onderdeel VI en 46, onderdeel VIII.

– artikel 3.28

– amendement Thieme (33,IV)

– artikel 3.29

– artikel 3.30

– amendement Smaling (35)

Indien 35 verworpen:

– amendement Geurts (48)

– amendement Rudmer Heerema (46,IV)

– artikel 3.31

– amendement Thieme (116,I) (invoegen artikel 3.31a)

– gewijzigd amendement Thieme (115,I) (invoegen artikel 3.31a)

– amendement Thieme (150,I) (invoegen artikel 3.31a)

– gewijzigd amendement Geurts (105)

– artikel 3.32

– artikelen 3.33 t/m 3.35

– amendement Thieme (81,II)

– artikel 3.36

– artikelen 3.37 t/m 4.9

– amendement Van Veldhoven (71)

– artikel 5.1

– artikelen 5.2 en 5.3

– amendement Thieme (32,IV)

– artikel 5.4

– amendement Ouwehand (66,VII)

– artikel 5.5

– artikel 5.6

– amendement Geurts (69,II)

– artikel 6.1

– amendement Thieme (32,V)

– artikel 6.2

– artikelen 6.3 en 7.1

– amendement Thieme (28,VIII)

Indien 28 verworpen:

– amendement Geurts (46,X)

– amendement Thieme (32,VI)

– artikel 7.2

– artikelen 7.3 t/m 7.8

– amendement Ouwehand (66,VIII)

– artikel 8.1

– artikelen 8.2 t/m 8.4

– amendement Ouwehand (66,IX)

– artikel 8.5

– amendement Ouwehand (66,X)

– artikel 8.6

– artikel 9.1

– amendement Smaling/Grashoff (131)

– artikel 9.2

– amendement Ouwehand (66,XI)

– artikel 9.3

– artikel 9.4

– amendement Thieme (29,III)

– amendement Thieme (32,VII)

– artikel 9.5

– artikelen 9.6 t/m 10.12

– amendement Dik-Faber (65)

– gewijzigd amendement Thieme (115,II)

– amendement Thieme (150,II)

– amendement Thieme (116,II)

N.B. Het amendement 33,V is niet op de stemmingslijst opgenomen, omdat het ingevolgde de indiening van de derde nota van wijziging niet meer uitvoerbaar is.

– amendement Ouwehand (66,XII)

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema/Leenders (107,VII)

– gewijzigd amendement Thieme (157,I)

– amendement Thieme (32,VIII)

– artikel 10.13

– artikel 10.13a t/m 11.8

– amendement Ouwehand (119) (invoegen artikel 12.01)

– artikelen 12.1

– amendement Thieme (158) (invoegen artikel 12.1a)

– artikelen 12.2 en 12.3

– amendement Geurts (69,III)

– bijlage

– beweegreden

– wetsvoorstel

21. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet natuurbescherming

De Voorzitter: mw. Thieme wenst haar motie op stuk nr. 137 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Dik-Faber over afspraken met de provincies over verdeling van de verantwoordelijkheden op een rij zetten

– de motie-Dik-Faber over het vergroten van het kennisniveau inzake faunabeheer en jacht

– de motie-Geurts over handhaven van de landelijke nulstand voor wilde zwijnen en herten

– de motie-Geurts over ondersteuning bij het regeldruk-luw maken van faunabeheerplannen

– de motie-Geurts over een tussenevaluatie over regeldrukeffecten

– de motie-Geurts over de inrichting van de Nationale Databank Flora en Fauna

– de motie-Grashoff/Leenders over instandhouding en herstel van de weidevogelpopulaties

– de motie-Smaling over de lijst met 63 beschermde natuurmonumenten die buiten Natura 2000 vallen

– de motie-Smaling over 205 soorten die hun bescherming verliezen met de nieuwe wet

– de motie-Van Klaveren over schrappen van het behandelbedrag voor verzoekschriften bij compensatie van vraatschade

– de motie-Van Klaveren over de grauwe gans als bejaagbare wildsoort opnemen op de lijst van wildsoorten

– de gewijzigde motie-Thieme/Smaling over de Raad van State advies vragen over amendement nr. 107

– de motie-Thieme over de nulstandgebieden voor wilde zwijnen loslaten

– de motie-Thieme over het aan banden leggen van het jachttoerisme

– de motie-Thieme/Rudmer Heerema over een plan van aanpak om de import van jachttrofeeën aan te pakken

– de motie-Ouwehand over ongedaan maken van de bezuinigingen op het natuurbudget

– de motie-Ouwehand over wettelijke bescherming voor vissoorten en weekdieren

– de motie-Ouwehand over het voorkomen van kappen van bomen langs provinciale wegen

– de motie-Dijkgraaf over aansluiting van de Nederlandse praktijk op de jurisprudentie

– de motie-Van Veldhoven c.s. over externe experts betrekken bij het opstellen van het monitoringssysteem

– de motie-Van Veldhoven over in den brede evalueren van de nieuwe systematiek voor de jacht

– de motie-Van Veldhoven over voorkomen dat gevist wordt op bedreigde vissoorten

– de motie-Klein over afzien van decentralisatie van het natuurbeleid voor Natura 2000-gebieden

– de motie-Klein over grootschalige landschapverstorende objecten

– de motie-Klein over gemeenten compenseren voor de extra kosten voor de uitvoering van een volledigheidstoets

– de motie-Klein over ecoducten zo veel mogelijk openstellen voor recreatief medegebruik

– de motie-Klein over het in stand houden van het nationaal netwerk van wandelpaden

– de motie-Klein over met maatschappelijke organisaties bespreken van de noodzaak van het jachtverbod op zon- en feestdagen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Venezuela

– de motie-Sjoerdsma/Knops over zorgen op het gebied van veiligheid, migratie en toerisme op de ABC-eilanden

– de motie-Sjoerdsma over waarnemers bij de parlementsverkiezingen op 6 december 2015

– de motie-Ten Broeke/Knops over monitoring van illegale migratie door de ABC-eilanden

– de motie-Knops/Ten Broeke over geruststellende maatregelen voor territoriale integriteit en stabiliteit van de Benedenwindse eilanden

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de situatie in Oekraïne en over inreisverboden voor parlementariërs

– de motie-Bontes over de plaatsing van nieuwe Amerikaanse kruisraketten op Europees grondgebied

– de motie-Grashoff over in sterke bewoordingen afstand nemen van de inperking van vrijheden in Rusland

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2014 van het Ministerie van VWS

– de motie-Agema over overnemen van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer

– de motie-Leijten over opnieuw besteden van de onderbesteding van 2 miljard aan zorg

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2014 van het Ministerie van SZW

– de motie-Van Weyenberg over openstellen van de brug-WW voor sectoren zonder sectorplan

– de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over staken van de derde tranche van de sectorplannen

– de motie-Van Weyenberg over niet verlengen van de aanmeldtermijn voor de derde tranche

– de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over onderzoeken van de effectiviteit van de sectorplannen

– de motie-Anne Mulder over de effectiviteit van het re-integratiebeleid

– de motie-Ulenbelt over het bereik van de overbruggingsregeling AOW

– de motie-Ulenbelt over terugdraaien van de kostendelersnorm

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2014 van het Ministerie van EZ

– de motie-Agnes Mulder/Van Veldhoven over overleg met de NAM over financiering van de organisatiekosten

– de motie-Van Veldhoven/Agnes Mulder over een evenwichtiger verdeling van de oplossing van de problematiek over de begroting

27. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2014 van het Ministerie van I&M

– de motie-Van Helvert over decharge verlenen onder voorwaarden

28. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Bevolkingsdaling/Krimp

– de motie-Veldman/Albert De Vries over de tijdelijke krimpmaatstaf voor gemeenten in gebieden die de officiële krimpstatus hebben

29. Afscheid van de Griffier van de Tweede Kamer

30. Debat naar aanleiding van de Europese Top van 25 en 26 juni 2015 (kort «terugblikdebat») met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

31. Debat over de Voorjaarsnota 2015 met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

12

minuten

SP, CDA, PVV en D66:

10

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS:

7

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren en Groep Kuzu/Öztürk:

3,5

minuten

Houwers, Klein, Van Vliet:

2

minuten

32. Debat over het rapport van de Commissie-Hoekstra met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

33. Debat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34. VAO WWB-onderwerpen en de Participatiewet (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Internationaal fiscaal beleid (AO d.d. 03/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Waarborgfonds Sociale Woningbouw (AO d.d. 18/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 29/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Scheepvaart (AO d.d. 23/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Spoorveiligheid/ERTMS (AO d.d. 17/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. VSO over de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. VSO over het onderzoek Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. VSO over de verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. VAO Examens in het voortgezet onderwijs (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

45. VAO Notitie antidemocratische groeperingen (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 23/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

47. VAO Gevolgen van de wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie (AO d.d. 03/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

48. VAO Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

49. VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

50. VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 28/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

51. VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 17/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

52. VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

53. VAO Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

54. VAO EU-voorstel: verordening herziening besluit GGO’s (AO d.d. 17/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

55. VAO Natuurbeleid en biodiversiteit (AO d.d. 28/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

56. VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed (AO d.d. 25/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

57. VSO over de uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (34 000-VIII, nr. 96) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

58. VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

59. VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

60. VAO Prestatieafspraken hoger onderwijs (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

61. VAO Materieel Defensie (AO d.d. 17/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

62. VAO Decentralisatie in de Jeugdzorg (AO d.d. 29/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

63. VAO Tabaksontmoedigingsbeleid (AO d.d. 23/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

64. VAO Governance in de Zorg (AO d.d. 11/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

65. VAO Kwaliteitszorg (AO d.d. 24/06 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

66. VAO Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (AO d.d. 18/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

67. VAO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s (AO d.d. 26/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

68. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

1, 2 en 3 september (week 35)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02)

– VAO Evaluatie Zorginstituut Nederland (AO d.d. 11/06)

– VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut (AO d.d. 1/4) (te agenderen na ontvangst van nadere informatie)

– VAO Waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht (AO d.d. 04/06)

– VAO Visserij (AO d.d. 10/6)

30 874 (Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES))

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

34 141 (Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244)) +

34 142 (Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol))

33 839 (Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond))

34 084 (Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart)

33 872 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

8, 9 en 10 september (week 36)

33 955 (Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao))

34 220 Fiscale verzamelwet 2015 (onder voorbehoud van plenaire aanmelding door de commissie FIN op 2 september 2015)

34 194 (Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten)

34 195 (Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

33 862 (voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

15, 16 en 17 september (week 37)

– Prinsjesdag

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014 (34 167, nr. 3)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut (AO d.d. 1/4) (te agenderen na ontvangst van nadere informatie)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen))

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (antwoord 1e termijn + 2e termijn))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W) (agenderen na ommekomst van de voortgangsrapportage rekentoets)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

6. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

7. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS en Minister I&M)

8. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

9. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

10. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

11. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister V&J, Minister-President)

12. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren) (Minister EZ)

13. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

14. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

15. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

16. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

17. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

18. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

19. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

20. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

21. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

22. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs (Van Meenen) (Minister OCW)

23. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ)

24. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

25. Debat over het bericht «Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang» (Karabulut) (Minister W&R)

26. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister EZ)

27. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

28. Debat over de rekentoets in het basisonderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W)

29. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

30. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW (Van Vliet) (Minister W&R)

31. Debat over de opvattingen van de Minister-President over de «dikke-ikmentaliteit» in Nederland (Slob) (Minister-President)

32. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

33. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

34. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

35. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

36. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

37. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

38. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

39. Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (Thieme) (Minister-President)

40. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

41. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc’s Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

42. Debat over mijnbouwafvalwaterinjectie (Van Tongeren) (Minister EZ)

43. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

44. Debat over de volkspetitie «Red de Zorg» (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

45. Debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg (Bergkamp) (staatsecretaris VWS)

46. Debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen (Van Tongeren) (Minister EZ)

47. Debat over de inbesteding van scanactiviteiten door het Rijk (Ziengs) (Minister van OC&W)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

3. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

5. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

7. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

9. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

10. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

11. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

13. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

15. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

16. Dertigledendebat over mensen die verdwalen in het nieuwe zorgstelsel (Krol) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

18. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

19. Dertigledendebat over de toekomst van de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

21. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

22. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

25. Dertigledendebat over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake bed, bad en brood (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

27. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

29. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren) (Minister EZ)

30. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

31. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

32. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

33. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over de reorganisatie bij de Nationale Politie (Kooiman) (Minister V&J)

35. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

36. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over het stilleggen van de oliewinning in Schoonebeek (Van Tongeren) (Minister EZ)

38. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over de beveiliging van persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

40. Dertigledendebat over problemen met de pgb-bestanden bij de Sociale Verzekeringsbank (Agema) (Staatssecretaris VWS)

41. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

42. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

43. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

44. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

45. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

46. Dertigledendebat over de verlenging van het vaderschapsverlof (Pieter Heerma) (Minister SZW)

47. Dertigledendebat over het niet halen van de energiedoelstellingen van 2020 (Van Veldhoven) (Minister EZ)

48. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

49. Dertigledendebat over schaliegaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

50. Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

51. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

52. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

53. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 29 juni van 10.30 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst) (34 196)

Maandag 29 juni van 14.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (34 105)

Woensdag 1 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten (34 065)

Woensdag 1 juli van 15.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de gaswinning in Groningen

Maandag 21 september 2015 van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: «Aanpak Voedselverspilling» (34 087)

Maandag 28 september 2015 van 13.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid (33 770)

Recesperiodes

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016